بهینه سازی توزیع محصولات از تهران به شهرستانهای دارای انبار توزیع؛ مطالعه موردی: شرکت دیجی‌کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلام تهران شمال /

چکیده

مساله مسیریابی وسیله نقلیه از مسایل ترابری است که به دنبال تخصیص بهینه مشتریان به وسایل نقلیه در سیستم های توزیع است. انواع مختلفی از مسائل مسیریابی وسیله نقلیه وجود دارند که با در نظر گرفتن محدودیت هایی هم چون ظرفیت وسایل نقلیه، تعداد تقاضا، مسافت و... تلاش می کنند مدل هایی را ارائه دهند که به محدودیت های دنیای واقعی نزدیک تر باشد.
شبکه ترابری داخل شهری و بین شهری شرکت دیجی کالا براساس تعداد مسیر های موجود، تنوع وسایل ترابری و مراکز توزیع متعدد در مراکز استان‌ ها، شبکه‌ای پیچیده هست. شبکه توزیع دیجی کالا تنها یک نمایش هندسی از مسیر های ترابری نیست، بلکه خود گویای سیستم حمل‌ونقل هست.
در این مقاله که به بررسی متغیر های ارسال این کالاها پرداخته شده است و در ابتدا یک مدل ریاضی برای توزیع این  کالاها تعیین کرده و سپس  بررسی نحوه حل این مدل ریاضی که به ‌صورت تخمینی و دقیق است انجام شده است. پس از بررسی و اثبات حل مدل از راه های تخمینی با استفاده از روش های متاهیورستیک که در مسایل NP-hard نزدیک ترین جواب ها را به ما می دهد به حل این مدل می پردازیم.
در نهایت ضمن کد نویسی در نرم افزار متلب در مقیاس کوچک به شبیه سازی مدل توزیع شرکت مزبور پرداخته و خروجی لازم را با اثبات روند نزولی تابع نهایی، اخذ می نمائیم.  این پژوهش این موضوع را تائید می کند که شرکت‌های فروشگاههای آنلاین، با یاری جستن از الگوریتم ژنتیک می‌توانند عملیات های پیچیده زنجیره تامین خود را  در سطوح مختلف،طراحی، بهینه سازی و مدیریت کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing distribution of products in Digikala company from Tehran to cities having a distribution warehouse

نویسندگان [English]

  • Hossein Firouzi 1
  • Fatemeh Nikmanesh 2
1 Ph.D. in Industrial Engineering, Islamic Azad University, Firouzkouh, Iran (Responsible for Correspondence)
2 MSc in Industrial Engineering, Islamic Azad University, North of Tehran, Iran
چکیده [English]

Transportation system brings the problem of vehicle routing that seeks optimal allocation of customers to vehicles in distribution system. There are various types of vehicle routing problems that try to provide models that are closer to the real world constraints by considering limitations such as vehicle capacity, number of demands, distance and so forth. The transportation network of Digikala Company inside and between cities is complicated based on the number of available routes, variety of means of transport and multiple distribution centers in the provincial areas. Digikala's distribution network is not only a geometric representation of the transport routes, but also represents the transport system. In this research, studying variables of shipping these goods has been considered, firstly, to identify a mathematical model for the distribution of these goods and then to examine how to solve this mathematical model, which is estimative and accurate. We solved this problem after examining and proving the model solution through approximate ways using meta-heuristic method which gives us the closest answers in NP-hard problems. Finally, while coding in small-scale Matlab software, we study the distribution model of the company and obtain the required output by proving the downward trend of the final function. The study confirms that online store companies can design, optimize, and manage complex supply chain operations at different levels with the help of Genetic Algorithm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle routing problem
  • Optimization algorithms
  • Optimization
  • Meta-heuristic
حسنی رخ، س، ۱۳۷۹، یافتن محل استقرار و مسیریابی پویا با استفاده از تکنیک‌های ژنتیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
رحیمی، ا، رجبی توارات، و،2014، ارائه الگوریتم ترکیبی حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با دریافت و تحویل هم‌زمان کالا، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، جلد۴۸، شماره۴، صفحات ۳۸۶-۳۷۵
رشیدیان،م، احمدی آهنگر ،ر ،احمدی آهنگر ،م ،1395، مکان‌یابی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ به‌منظور ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الگوریتم‌های ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق
ظفری، ع، تشکری هاشمی،م و یوسفی خوشبخت،م،1389، الگوریتم ترکیبی مؤثر ژنتیک برای حل مسئله، مسیریابی وسیله نقلیه، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و 21. جلد دو مدیریت تولید
منصوری بابهوتوک، ع، شهسواری پور، ن،2016، ارائه الگوریتم ژنتیک بهبود یافته برای مسئله مکان یابی هاب ظرفیت دار، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس
یقینی،م، مؤمنی،م و سرمدی،م، 1390، یافتن کوتاه‌ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم‌های جستجوی ممنوعه و ممتیک، مقاله‌های همایش‌های ایران هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، مهندسی ترابری، سال دوم، شماره دوم
Ahn, C. W. and Ramakrishna, R. S. 2002, A genetic algorithm for shortest path routing problem and the sizing of populations“, IEEE Transaction on Evolutionary Computation, Vol.6, No.6, pp.566-579
Aminnaseri,Mohammadreza;Mahmoodabadi,Abbas, Capacity model of public transport fleet (2007),Journal of  Moddares technical & Engineering,Spring,27
B.Dantzing and Ramser, 1959, Optimum Routing of Gasoline Delivery Trucks, World Petroleum Congress
Bratsy. O, and Dullaert, W."A fast evalotunary metaheuristic for the vehile routing problem with time window", International of Artifical intelligence tools, 12 (2),153-172,2003.
Forouzanfar, fatemeh;Tavakkoli-Moghaddam Reza,Using a genetic algorithm optimize the total cost for a location-Routing-Inventory Problem in supply chain with risk pooling(2012),Journal of applied operational research.
Forouzanfar,fatemeh;Tavakkoli-Moghaddam Reza,Using a genetic algorithm optimize the total cost for a location-Routing-Inventory Problem in supply chain with risk pooling(2012),Journal of applied operational research
G.Nialy Yucenur, Nihan Cetin Demirel,"Anew geometric shape based genetic algurothm for the multi-depot vehicle routing problem', Expert dydtrm with applications,doi:10.1016/j.eswa.2011.03.077,2011
Halse,K,Modeling and solving complex vehicle routing problem:,Phd thesis,Institute of Mathematical statistical and operations research,Technical university of Denmark,Lyngby,1992.
Harisson mTerry,Supply chain management,1995,Pen university,PA 16802 U.S.A.
Hideki Katagiri , Qingqiang Guo,2012, A Hybrid-Heuristics Algorithm for k-Minimum Spanning Tree Problems, IAENG Transactions on Engineering Technologies,pages167-180
Hideki Katagiri , Qingqiang Guo,2012, A Hybrid-Heuristics Algorithm for k-Minimum Spanning Tree Problems, IAENG Transactions on Engineering Technologies,pages167-180
R. Tavakkoli-Moghaddam,A.R. Saremi and M.S. Ziaee, 2006, A memetic algorithm for a vehicle routing problem, Applied Mathematics and Computatio, Pages 1049-1060
Ran Liua,ZhibingJianda,Richard Y.K.Gungb,"Two-phase heuristic algorithms for full truckloads lulti-depot caqpacitated vehicle routing problem in carrier collaboration,Computer&Operations Research,37,950-959,2010.
Scharge L,"Formulation and structure of more complex/realistic routing   and scheduling problem', Networks 11,229-232,1981
William P,"A hybrid genetic algotithm for the multi depot vehicle routing problem', Engineering application of AI, 21 (4), 548-557,(June 2008).