بررسی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی-انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آماد دانشگاه جامع امام حسین(ع

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی- انتظامی با استفاده از الگوی محقق یافته صورت گرفته است. طرح این پژوهش توصیفی است و با هدفی کاربردی صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها نیز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری مرتبط با این پژوهش نیروی انسانی سازمان به تعداد 190 نفر و حجم نمونهً انتخابی بر اساس جدول مورگان 123 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای با 102 سئوال طراحی گردید. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 19مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که عوامل زیر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان نظامی-انتظامی نقش زیادی داشته است: مواد اولیه، تجهیزات و امکانات، مدیریت، نیروی انسانی و محیط و مکان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating effective factors in promoting feeding system

نویسندگان [English]

 • reza hosseini 1
 • sasan zare 2
 • reza rezanejad 3
 • rohhollah Nowruz 4
1 MSc in Logistics, Imam Hussein University, Tehran,
2 Ph.D., Assistant Professor at Imam Hussein University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc, Researcher at Imam Hussein University of Technology, Tehran, Iran
4 MSc, Researcher at Imam Hussein University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research has been conducted with the aim of determining effective factors in promoting feeding system of military university with the use of verified pattern. The plan of this research is descriptive and has been presented with a practical aim. To collect the data, surveying method has been used. The research population pertaining to this research consists of 120 people from university manpower and the sample volume is 123 people based on Morgan. Data collection instrument is a verified questionnaire containing 102 questions. The information from this questionnaire consisting of 19 factors has been analyzed using SPSS software and results show that the following factors have a significant role in promoting feeding system of military university: 1. basic ingredients 2. facilities and equipment 3. management 4. manpower 5. Place and environment

کلیدواژه‌ها [English]

 • Utilization
 • Feeding system
 • Basic ingredients
 • Facilities and equipment
 • manpower
 • management
 • Place and equipment
ابطحی،حسن، کاظمی، بابک. (1375)"بهره‌وری" تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
حقیقی محمد،میرا سیدابوالقاسم ، درستی علی، ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری.(فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین 1393)سال چهارم شماره سوم
حمیدی، یداله؛ طوسی، زهرا؛ تاپاک، لیلی. رابطه قابلیت‌های فردی و پیامدهای بهبود کیفیت و بهره‌وری سازمانی. دوره ۶، شماره ۱ - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران  ۱۳۹۷) جلد ۶ شماره ۱ صفحات ۱۱-۱۸.
خدابخش زاده سعید, امیرزاده مرادآبادی سمیرا*, خدابخش زاده صادق, بنی اسدی محمد. بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی، موانع و راهکارها (مطالعه موردی:حوزه معاونت آموزشی سازمان علوم پزشکی بم). توسعه ی آموزش جندی شاپور :   زمستان 1394 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 323 تا صفحه 331 .
رابینز، استیفن پی، ( 1376) ، نظریه سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها، الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد ، حسن ،  تهران، انتشارات صفار، چاپ اول،
رمضانی دره بیدی، محمد، بررسی میزان کارایی و اثر بخشی خدمات ترابری در سازمان افسری امام حسین(ع)؛ پایان نامه کارشناسی ارشدرشته آماد، دانشکده مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان جامع امام حسین (ع)، 1395
رونق، یوسف(1380)؛ طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در بخش عمومی؛ تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 
ریچارد ، ال دفت، (1388) ، نظریه سازمان و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،  جلد دوم،.
زارعی، خدیجه،0(1384) ، اثربخشیآموزشی، مجله تدبیر، اسفند  ، شماره 166
زکی، محمدعلی،( 1384) ، اثربخشیسازمانی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
سعادت، اسفندیار، ( 1379) ، مدیریتمنابعانسانی. تهران:  انتشارات سمت،
فرهی بوزنجانی، برزو(1381)؛ طراحی و تبیین الگوی توسعه مدیران(نظام اداری کشور) با رویکرد منابع انسانی؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، سازمان تهران، دانشکده مدیریت،  چاپ‌نشده.
فقهی فرهمند، ناصر"مدیریت در ایران". تبریز: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی(1379).
فعلی سعید،بیگلری نگین ، پزشکی راد غلامرضا(1390)رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی سازمان تربیت مدرس از کیفیت آموزشی ارایه شده به آنها ، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، علوم کشاورزی ایران.207-199:(2)42-2، 1390)
کاظمی، بابک (1380) ؛ مدیریت امور کارکنان(چاپ سوم)؛ تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مهرگان، محمدرضا، (1383)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.
میرسپاسی، ناصر، (1381)  مدیریت راهبُردی منابع انسانی و روابط کار، تهران: میر، چاپ بیست و یکم، ص252
Brunsson Nils, Olsen Johan P. (2018), The Reforming Organization Making Sense of Administrative Change. Published 2018. 228pp.
Brown, William A (2005), Exploring the Association between Board and Organizational Performance inNonprofit Organizations, NONPROFIT MANAGEMENT & LEADERSHIP, vol. 15, no. 3, Spring 2005 pp.317‐339
Cameron, K., Evaluating Organizational Effectiveness in OrganizedAnarchies, presented in Meeting of the Academy of Management,(1979).
Sanders, N. R., & Premus , R. (2011). Modeling The Relation ship Between Firm IT Capability, Collaboration,And Performance. Journal of business Logistics, 26, 2158-1592.
Seashore, SE, A framework for an integrated model of organizational effectiveness. In ks Cameron and Dawhetten (eds), organizational effectiveness: a comparison of multiple models. San diego: academic press,1983
Singh, Sanjay Kumar. (2018). Sustainable people, process and organization management in emerging markets.  Emerald Publishing Limited