بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای چانگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (نویسنده مسئول) / reza.fathi@ut.ac.ir

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران / soleymanimohammadh@gmail.com

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، ایران / milad.aghaee@ymail.com

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران / mr.fathi67@yahoo.com

چکیده

اقتصاد جهانی در قرن 21، شیوه عملکرد سازمان ها را تغییر داده است. شرکت ها فقط با رقبای داخلی مواجه نیستند بلکه برای به دست آوردن سهم بازار و حفظ بقا نیازمند رقابت در سطح بین المللی می باشند. در این فضای رقابتی کسب وکار، شرکت هایی موفق اند که با این تغییر پارادایم خود را به خوبی وفق داده اند. یکی از مشخصه های این سازمان های موفق، همراستایی زنجیره تامین است. در این پژوهش وجود همراستایی در زنجیر تامین ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور پوشش اثربخش همراستایی زنجیره تامین، مشخصه های کلیدی محصول در سطوح مختلف زنجیره تعیین شدند. برای تعیین همراستایی از چارچوب پیشنهادی فیشر استفاده شد. همچنین به منظور تعیین مشخصه های کلیدی ابتدا مشخصه های محصول با مطالعه ادبیات موضوعی و تحقیقات کتابخانه ای به دست آمد. سپس با استفاده پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی و با استفاده از روش تحلیل توسعه ای چانگ، وزن مشخصه ها در سطوح مختلف زنجیره به دست آمد. در ادامه با استفاده ضریب همبستگی اسپیرمن وجود ارتباط -اجماع- نسبت به مشخصه های کلیدی محصول در سطوح مختلف زنجیره مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون مک نمار پاسخگو بودن زنجیره تامین کنونی ایران خودرو به نیازمندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج این تحقیق، هفت مشخصه کلیدی محصول در زنجیره تامین سازمان مورد مطالعه عبارتند از: هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری، دوره تاخیر، قابلیت پیش بینی تقاضا و طراحی. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده می توان گفت زنجیره تامین ایران خودرو مطابق با چارچوب فیشر از همراستایی برخوردار و به طور کافی پاسخگوی نیازهای مشتریان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the alignment of supply chain of a company with its products using developmental analysis method (Chang: case study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • mohammad hossein soleymani sarvestani 2
  • Milad Aghaee 3
  • Ahmad Jafarnejad 4
1 Associate Professor of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Pardis Farabi University of Tehran, Qom, Iran (Main Author)
2 Ph.D in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Pardis Farabi University of Tehran, Qom, Iran
3 Ph.D Student of Industrial Management, Alame Tabatabaei University, Faculty Member of Police University, Iran
4 Professor of Industrial Management, Faculty of Management, Tehran of University, Tehran, Iran
چکیده [English]

World economics in 21st century has changed the method of organizations' performances. Other companies not only encounter with inner rivals, but also need to compete internationally to survive and achieve world market share. In this competitive business atmosphere, those companies that adapt themselves with this paradigm change are considered successful. One of the features of such successful organizations is supply chain alignment. In this research, supply chain alignment of Iran Khodro was taken into consideration. Also, in order to effectively cover supply chain alignment, key features of a product in different level of chain were determined. To determine the alignment, suggested framework called Fisher has been used. Also, to determine the key features, firstly, the characteristics of a product have been achieved by reviewing the thematic literature and library researches. Then, using a questionnaire, making dual comparison and Chang's developmental analysis, the weight of features were achieved in different levels of the chain. Following that, using Spearman's coefficient of correlation, the consensus about key features of the product was assessed in different levels of the chain. Also, using McNemar, responsiveness of the current supply chain of Iran Khodro to customers' need was assessed. According to the results of this research, 7 product key features in the supply chain of Iran Khodro consist of expense, quality, delivery, flexibility, delay, predictability of request and design. According to the analyses done in this field, it is claimed that the supply chain of Iran Khodro, based on Fisher framework, has correct alignment and adequately responds to customers' needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain؛ Creative products؛ Task products
  • Chang's developmental analysis method
  • Alignment
حبیب زاده، اعظم و قربانی، حسن (1396). بررسی تاثیر همراستایی فن آوری اطلاعات در زنجیره تامین بر ارتقای ارزش مشتری مطالعه موردی صنعت لوازم خانگی شهر اصفهان، محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات.
حسینی، ابوالحسن، طبیبی، محمدرضا و حسینی، سید علی (1395). بررسی تأثیر همراستایی استراتژی های بازاریابی و عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی در شرکتهای صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران، فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 31(3)، 522-540.
فیض آبادی، جواد (1388). طراحی و تبیین یک مدل مفهومی برای رفتار و عملکرد استراتژیک زنجیره تأمین در صنایع با محصولات پیچیده. پایان نامه دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت.
Brease, N (2005). The Dynamics ofSupply Chain in the Automative Industry. Ph.D Thesis in Engineering in Logestics at the massachusetts Institute of Technplogy.
Christopher, Martin and Denis R. Towill (2002). Developing Market Specific Supply Chain Strategies.” International Journal of Logestic Management 13, no 1, 1-14.
Christopher, Martin and Denis Towill (2000). Marring Lean and Agile Paradigms.” In The Proceeding of EUROMA Conference held in Ghent, Belgium, June 5-7, 114-121.
Fisher, Marshall L. (1997). What Is The Right Supply Chin For Your Product?" Harvard Business Review, 105-116.
Friedman, Thomas L. (2006). The World is Flat. 2 ed. New York: Farrar,Strauss and Giroux.
Harris, Gregory A, Kenneth W Sullivan, Paul J.Componantion and Philip A Farrington. (2006). Product Characteristics: The Establishment of Key Attributes for Product Classification,In The Proceedings of The Institute of Industry Engineers.2006 Annual Conference, Industrial Engineering Research Conference held 20-24 May 2006 In Orlando, FL, Conference CD.
Kenneth, Sullivan (2008). A Method For The Classification of Product to Effectively Support Supply Chain Alignment.” Ph.D Dissertation :2008, The University of Alanama in Huntsvile.
Lamming, Richard, Thomas Johnson, Jurong Zheng and Christin Harland (2000). An Initial Classification of Supply Network.” International Journal of Operations and ProductionManagement 20, no. 6, 691-675.
Lee, Hau L (2002). Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties.” California Managemenr Review 44 (Spring), no 3, 105-119.
Mason-Jones, Rachel, Ben Naylor,Denis R. Towill (2000). Lean, Agile or Leagile? Matching Your Supply Chain to Marketplace,  International Journal of Production Research 38, no 17, 4061-4070.
Olhager, Jan and Erik Shelldin (2004).Supply Chain Management Survey Swedish Manufacturing Firms, International Journal of Production Economics 89, 353-361.
Payne, Tim and melvyn J. Peters (2004).What Is the Right Supply Chain for Your Product,  International journal of Logestic Management 15, no. 2, 77-92.
Wang, Eric T. G.,Jeffery C. F. Tia and Hsiao-Lan Wei (2006). A irtual Integration Theory of Improved Supply-Chain Performance, Journal of Management and Information Syetems. 23, no. 2, 41-64.
Womack, James P., Daniel T. Jones and Daniel Roos (1990). The Machin That Changed the World. New York: Rawson Associates.