الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ایران./ t.barzegar56@gmail.com

2 رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی،ایده پردازی و تجاری سازی،گروه مدیریت،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.(نویسنده مسئول) / y.vakil@semnaniau.ac.ir

3 استادیارگروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران/ heydariyeh_s@yahoo.com

4 دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین / aghaee_1340@yahoo.com

چکیده

طی سال های اخیر پارادایم زنجیره تامین پایدار به عنوان مدلی کارآمد برای زنجیره تامین سازمان ها ظهور نموده است که مزایای پایداری را شامل می شود از این رو پژوهش حاضر در راستای طراحی و تحلیل الگویی برای زنجیره تامین پایدار با تاکید بر محیط فعالیت پلیس است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تامین پلیس و نمونه آماری 100 نفره است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از طریق تحلیل دقیق ادبیات تحقیق زنجیره تامین پایدار و استخراج مولفه های آن، با استفاده از روش دلفی، و توزیع پرسشنامه محقق ساخته در میان کارشناسان زنجیره تامین ناجا جمع آوری و با به کارگیری روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS و رتبه بندی از طریق آزمون  فریدمن تحلیل شده است.  یافته ها نشان می دهد که ابعاد بهره وری و پاسخگویی تاثیر معنی داری بر شکل گیری زنجیره تامین پایدار در ناجا داشته اند. لذا مولفه هایی از این بعد که بیشتر متمرکز بر انعطاف پذیری و یکپارچکی می باشند بیشترین اهمیت  را کسب کرده اند. نتایج بیانگر توجه به نگاه پایدار در تدوین  زنجیره تامین در ناجا است و باید به ابعاد بهره وری با توجه به اهمیت آنها و نتایج تحقیق توجه ویژه ای نمود و چنانچه این اقدام صورت پذیرد موجب استفاده بهینه ازمنابع، زمان، مکان و بهینه سازی فرآیند آمادی خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Police sustainable supply chain model

نویسندگان [English]

  • Taghi Barzegar Vajhi Abadi 1
  • Younos Vakil alroaya 2
  • Abdollah Heydarieh 3
  • Asghar Aghaei 4
1 PhD Student, Department of management and marketing, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (t.barzegar56@gmail.com)
2 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (y.vakil@semnaniau.ac.ir) (Main Author)
3 Assistant Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (heydariyeh_s@yahoo.com)
4 Assistant Professor at Amin Police University (aghaee_1340@yahoo.com)
چکیده [English]

In the recent years, the sustainable supply chain paradigm has emerged as an efficient model for the supply chain of organizations incorporating sustainability benefits. Therefore, the present study aims at designing and analyzing a sustainable supply chain model by emphasizing on the police activities. This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of description method. The statistical population of this study consists of managers and experts of police supply chain and the statistical sample includes 100 people who have been selected through random sampling. This research has been carried out through careful analysis of the literature of sustainable supply chain and extraction of research components using Delphi method. Researcher-made questionnaires have been distributed and collected from among Police supply chain experts using structural equation and PLS software, which have been ranked using Friedman test. The findings show that productivity dimensions and responsiveness have had a significant impact on the formation of Police sustainable supply chain. Therefore, components that focus on flexibility and integrity are of utmost importance. The results indicate a continual focus on Police supply chain formulation, therefore, special attention should be paid to the productivity of these dimensions. If this is done, it will result in optimal utilization of resources, time, location, and optimized logistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • logistics
  • Supply Chain
  • sustainable