آسیب شناسی و بهبود سیستم تدارک اقلام مصرفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی یک مرکز نظامی-انتظامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)، (نویسنده مسئول) ، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی سازمان ها به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت آن ها از دیرباز مورد توجه مدیران و نیز مبنای اتخاذ تصمیمات مهم آن ها بوده است. هدف اصلی این تحقیق آن است که با آسیب شناسی و بهبود سیستم تدارک اقلام مصرفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: یک مرکز نظامی-انتظامی)، مدیران آماد و پشتیبانی را به منظور حرکت در راستای حل مشکلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری رسانده و از حاد شدن مشکلات، کاهش بهره وری سازمانی و افول آن جلوگیری به عمل آورده و همچنین در راه رسیدن به اهداف درون سازمانی مدیران را یاری کند.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی  و گردآوری اطلاعات آن به صورت پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق 47 نفر شامل مدیران آماد و پشتیبانى رده های تحت امر می باشد و نمونه آماری به صورت تمام شمار 47 نفر می باشد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که با 64 سؤال در قالب 17 مؤلفه بر اساس گزینه پنج جوابی طیف لیکرت تنظیم شده و پس از جمع آوری داده ها، کدگذاری و ورود داده ها به سیستم، اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t، آزمون کولموگروف- اسمیرنف و فریدمن) مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون تی تک نمونه ای 4 بعد و 17 مؤلفه  مورد تأیید قرار گرفت  و بر اساس نتایج آزمون فریدمن رتبه ابعاد به ترتیب شامل« انسان افزار »،« سازمان افزار »،« نرم افزار »، « سخت افزار »   و از نظر پاسخگویان پنج مؤلفه  دارای  پایین ترین رتبه بودند شامل  « ابزار و تجهیزات تخصصی »،« فضاها و اماکن عمومی»،« ابزار و تجهیزات عمومی»، « فضاها و اماکن تخصصی» و « مستندات و کتب تخصصی»  که مطلوبیت­ مورد انتظار را ندارند و مؤلفه هایی هستند که آسیب ها و چالش های سیستم تدارک اقلام مصرفی در این ها شکل می گیرد؛ در نهایت بر اساس گام های تحقیق، راهکارهای بهبود سیستم تدارک اقلام مصرفی، پیشنهاد گردید و در انتها پیشنهادهایی برای محققان و علاقه مندان به این حوزه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and Improvement of Consumer Procurement System with Resistive Economy Approach Case study of a military-police center

نویسندگان [English]

  • hossein ziai 1
  • Mostafa yousefkhah 2
  • hosssein isaai 3
  • fariborzkarimikakavandi karimikakavandi 4
1 دانشجو
2 Assistant Professor
3 Assistant Professor
4 M.A. in management Imam Hossein
چکیده [English]

Evaluation of organizations in order to identify their weaknesses and strengths has long been a concern of managers as well as the basis of their important decisions. The main purpose of this research is to help managers prepare and support managers to move forward with problem solving and enhance organizational effectiveness by pathologizing and improving the consumer procurement system with a resistive economics approach (Case Study: A Military-Law University). Prevent problems from becoming acute, reduce organizational productivity and decline, as well as assist managers in achieving intra-organizational goals. This research has been applied in terms of purpose and in terms of descriptive method and data gathering. . The statistical population of this study consisted of 47 managers and support managers of the categories in question. The main data collection tool was a researcher-made questionnaire with 64 questions in 17 components based on the five-point Likert spectrum option. After data collection, coding and data entry, data were analyzed using SPSS software. Descriptive statistics (frequency, mean percentage and standard deviation) and inferential statistics (t-test, Kolmogorov-Smirnoff and Friedman test) were used for data analysis. Based on the results of one sample t-test 4 dimensions and 17 components were confirmed and according to the results of Friedman test the dimensions rank were respectively "human hardware", "organization", "software", "hardware" and in terms of Respondents had the lowest rated five components including "specialized tools and equipment", "public spaces and facilities", "specialized spaces and facilities", "specialized spaces and places" and "specialized documentation and books" that did not have the expected utility, and There are some components that cause the disadvantages and challenges of the consumables supply system; finally, based on research steps, solutions for improving the supply system Consumer items were suggested and finally suggestions were made for researchers and enthusiasts in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Pathology
  • " Logistics (Preparation and Support)"
  • " Procurement
  • " Resistive Economy"
اسدی، محمد حسن و شیرازی، خداپرست (1393). اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه اقتصادی، فصلنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت شهری نوین، سال دوم، شماره پنجم.
بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 01/01/1393
تراب‌زاده جهرمی, محمدصادق, سجادیه, سید علیرضا, و سمیعی‌نسب، مصطفی. (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی, 10(32), 31-46.‎
حسین زاده بحرینی، امیرحسین (1392)، اقتصاد مقاومتی، راهکاری برای توسعه. نشریه مشکوه، (118), 138-159
عیسایی، حسین (1390). مدیریت لجستیک، کارکردها و فرآیندها. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
قاسمی، علی(1391)، اقتصاد مقاومتی در برابرز تحریم اقتصادی. هفته نامه صبح صادق، شماره 561،مورخ 16/05/1391، ص. 8، تهران.
کاظمی، بابک (1389). مدیریت تدارکات و لجستیک، سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع. تهران: انتشارات فرمنش.
مشبکی، اصغر، (1377)؛ مدیریت لجستیک، بایدها و نبایدها، نشریه کنترولر، شماره پنج و شش
نادری خورشیدی، علیرضا؛ مسعودی، مهرداد (1391)؛ مؤلفه‌ها و شاخص‌های کلیدی نظام لجستیک دفاعی جامع و یکپارچه، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 78.
Cumming &Worley. (2001).’’Essentials of organization development and change’’:(56-65)
Harrison, (1990). “Diagnosing organization, Methods, Models and Processes” Sage publications.