ارائه مدلی برای مکان‌یابی- موجودی بهینه با وجود محصولات جایگزین در شرایط نمایی بودن جزء اختلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه رقابت شدید در بازارهای جهانی، شرکت‌ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره تأمین کرده است. مدیریت زنجیره تأمین، بر یکپارچه‌سازی اعضای زنجیره تأکید دارد، زیرا برای افزایش کارایی یک زنجیره تأمین نمی‌توان تصمیمات آن را به ‌طور جداگانه در نظر گرفته و به بهینه‌سازی آن پرداخت. هدف اصلی این پژوهش توسعه یک مدل مکان موجودی در معرض خطر اختلال و ارائه راهبرد محصولات جایگزین جهت کاهش خطرات سقوط زنجیره تأمین بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری داده، پیمایشی است. جامعه آماری شامل شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت مواد غذایی استان قزوین هستند که از بین آن‌ها شرکت مهرام به‌ عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب‌ شده است. پیش فرض این پژوهش آن است که وقتی اختلال در تسهیلات رخ می‌دهد، برخی از محصولات ممکن است در دسترس باشد و تسهیلات نیز می‌تواند برای مشتریان برخی محصولات موجود باشد. همچنین فرض شده است که محصولات مختل شده ممکن است توسط محصولات دیگری جایگزین شوند چرا که مشتریان بدان نیاز دارند. این مسئله توسط یک الگوریتم عدد صحیح غیرخطی برنامه‌ریزی شد که برای آن یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر TS و VNS ایجاد شده است. مقایسه الگوریتم ترکیبی با الگوریتم ژنتیک نشان داد که روش پیشنهاد شده بسیار مؤثر است. نتایج عددی نشان دهنده تأثیر قابل توجه راهبرد محصولات جایگزین در کاهش کل هزینه زنجیره تأمین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for locating optimized stock in spite of replaceable goods in case of any interruption

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasrollahi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • Maryam Ghanbari 3
1 Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 Suhrawardi Institute of Higher Education
چکیده [English]

Nowadays rivalries in the global marketplace have made companies to better design and manage supply chain. Supply chain management emphasizes on integrating its members due to the fact that decisions related to it should not be made independently in order to optimize and enhance efficiency. The primary purpose of this research is to develop a stock model, which is exposed to any interruption or danger, to formulate a strategy for replaceable products to decrease danger of fall of the supply chain. The present research is applied type in terms of purpose and survey kind in terms of data collection. The research population consists of active foodstuff producers in Qazvin province among which Mahram company has been chosen as a sample to do research on. This research is based on the fact that, in case of any poor facilities, some products might be available for customers. Also, it is presumed that some products might be replaceable with some others in case of any trouble to meet the customers' need. This problem was planned by an algorithm which is a nonlinear integral number to which a compound algorithm based on TS and VNS has been applied. Comparing compound algorithm with genetic algorithm showed that the recommended method was so effective. The digital results show the profound effect of product replacement strategy in decreasing the total expense of supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model of locating stock
  • Risk of interruption
  • Replaceable products
  • Forbidden search algorithm
باباگل زاده، مهلا؛ پیرایش، محمدعلی؛ سالاری، مجید. (1394). بررسی مسئله مسیریابی موجودی کالای فاسدشدنی در یک زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیله‌ نقلیه. یازدهمین کنفراس بین المللی مهندسی صنایع.
همت جوی، ولی­اله، کرد، باقر و خسروی محمد سلطان، مریم. (1393). شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سیبک سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان. مدیریت زنجیره تأمین، سال شانزدهم، شماره 46، 33-24.
Chen, J., & Bell, P. C. (2011). Coordinating a decentralized supply chain with customer returns and price-dependent stochastic demand using a buyback policyEuropean Journal of Operational Research212(2), 293-300.
Farahani, M., Shavandi, H., & Rahmani, D. (2017). A location-inventory model considering a strategy to mitigate disruption risk in supply chain by substitutable products. Computers & Industrial Engineering, 108, 213-224.
Javid, A. A., & Azad, N. (2010). Incorporating location, routing and inventory decisions in supply chain network designTransportation Research Part E: Logistics and Transportation Review46(5), 582-597.
Marley, K., T. Ward, P., & A. Hill, J. (2014). Mitigating supply chain disruptions–a normal accident perspective. Supply Chain Management: An International Journal, 19(2), 142-152.
Nooraie, S. V., & Parast, M. M. (2016). Mitigating supply chain disruptions through the assessment of trade-offs among risks, costs and investments in capabilities. International Journal of Production Economics, 171, 8-21.
Snyder, L. V., Atan, Z., Peng, P., Rong, Y., Schmitt, A. J., & Sinsoysal, B. (2016). OR/MS models for supply chain disruptions: A reviewIIE Transactions48(2), 89-109. 234-257.