فراتحلیل تطبیقی پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه‌های ترابری، آماد، طرح و برنامه، مدیریت، نگهداری و تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع-صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، امین اموال و مسئول بهره­ور کردن سازمان، اثر بخش نمودن اقدامات نیرو و نیز بسیج امکانات برای انجام محدودیت­ها است. در صورتی که منابع به درستی و در جهت انجام ماموریت­ها هدایت شود، قطعا منجر به پیشرفت نیرو می­شود، عمده کارای نیروی انتظامی، موکول به فعالیت حوزه آماد و پشتیبانی است. معاونت آماد و پشتیبانی از پنج بازوی عملیاتی–راهبردی نگهداری و تعمیرات، ترابری، آماد، طرح­و­برنامه و مدیریت تشکیل شد، که پشتیبانی ناجا در سراسر کشور را بر عهده دارند. با توجه به نقش بالای این پنج بازو، پژوهش­های بسیاری در این زمینه­ها در معاونت در سراسر کشور انجام شده است که دغدغه اصلی، یافتن مهمترین عوامل موثر بر عملکرد­های پنج بازو معاونت بوده است. در این پژوهش به دنبال فراتحلیل پژوهش­های انجام گرفته در پنج بازوی معاونت هستیم.
تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآورى اطلاعات نیز مطالعات و اسناد کتابخانه­ای می­باشد. جامعه آمارى تحقیق حاضر، تمامى مطالعاتى است که به بررسى نگهداری و تعمیرات، ترابری، آماد، طرح­و­برنامه و مدیریت در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا پرداخته­اند. در فراتحلیل، نمونه­گیرى نداریم و فراتحلیلگر در یک جست­وجوى جامع تلاش دارد به تمامى پژوهش­ها دست یابد. جامعه آماری این پروژه تعداد 370 پژوهش مرتبط با تمام حوزه­های معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می­باشد. روش نمونه­گیری کل­شمار و برابر با جامعه می­باشد. لذا در این پژوهش نمونه تحقیق همان جامعه آمارى آن خواهد بود. در این پژوهش، رویکرد کیفی از فراتحلیل(کیفی) به کار گرفته شده است. براى تجزیه وتحلیل نتایج از نرم­افزارهای EXCEL  استفاده گردیده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد.
آنچه امروزه بیش از پیش مورد نیاز است، پیاده­سازی مدیریت  بهره­ور در تمام حوزه­های معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و تهیه نرم­افزار تخصصی برای این معاونت  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative meta-analysis of the researches carried out in the fields of transportation, logistics, maintenance of police logistics

نویسندگان [English]

  • payam majlesi 1
  • seyedaziz rafatiasl 2
  • Hasan Sueezi 3
1 MSc in Industrial Engineering, University of Yazd, Yazd, Iran
2 Faculty Member of Amin University, Ph.D Student, Islamic Azad University of Tehran Markaz
3 M.A. in Human Resource Management, Amin Police University
چکیده [English]

Background and research: Police logistics is to protect the properties of an organization, be responsible for putting an organization into operation, implement effective measures and make use of facilities. If managed in the right way, resources will certainly result in progress. Most of the police affairs are dedicated to the field of logistics. It consists of 5 operational elements: (1) maintenance and repair (2) transportation (3) logistics (4) design and plan (5) management, all of which police are responsible for. According to the utmost importance of these 5 factors, many researches have been conducted in these fields throughout Iran in which the main concern is to find the most important factors affecting the above mentioned 5 elements. In this study, we are to do meta-analysis research into these elements. Method: The present study is applied in terms of type and survey kind in terms of method of data collection. The method of the present research is descriptive-analytical and data collection instrument is based on studies and library documents. The research population includes all the studies which investigate maintenance and repair, transportation, logistics, design, plan and management in police logistics. In meta-analysis, there is no sampling and the meta-analyst endeavors to achieve all the researches through an extensive search. The research population of this project consists of 370 researches related to the fields of police logistics. The sampling method is whole-counting and is equal to the population; therefore, the research sample will be the same as the research population. In this research, qualitative approach of meta-analysis (qualitative) has been considered and Excel software has been used to analyze the results. Findings: (a) The addressee of most of the solutions and results is not clear considering the office and related person. (b) The presented solutions are mainly about general topics and frequencies although some of the solutions like outsourcing are technically reliable and desirable. Results: Whatever is required more than before is implementing efficient management throughout police logistics as well as providing technical software. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police logistics
  • Maintenance and Repair
  • Transportation
  • Plan and design
  • management
  • Qualitative meta-analysis
افتخاری, عبدالرضا رکن الدین, خلیفه, پورطاهری, و رحمانی فضلی. (2018). ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران. پژوهشهای روستائی, 9(1), 26-41.
پیران نژاد. (2016). فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی, 8(2), 299-324.
محمدی, شیرکوه, نقی کمال خرازی, سید علی‌, کاظمی‌فرد, و پور کریمی. (2017). مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی. مدیریت مدرسه, 4(2), 87-107.
یاسینی, عباس پور, حیدر, و نوروزی کوهدشت. (2016). فراتحلیل رابطه بین سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی, 2(8), 97-125.
محمودی, صادقی, و فرزانه. (2018). فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری.
عباسیان, قایمی پور, و نجاتی حاتمیان. (2018). فراتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان. اندیشه های نوین تربیتی, 13(4), 121-143.