بررسی رضایت مندی کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) از سرویس ایاب و ذهاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

یکی دغدغه های امروز فرماندهان و مدیران ناجا رضایتمندی کارکنان می باشد. سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به عنوان یکی از ارکان اصلی امور رفاهی پرسنل محسوب می گردد.این تحقیق، به  بررسی رضایت مندی کارکنان بیمارستان حضرت  ولیعصر(عج) از سرویس ایاب و ذهاب پرداخته است . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدى و از ﻟﺤﺎظ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ- ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻰمقطعی که در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و در سال 1398 انجام شده اﺳـﺖ جامعه آماری پژوهش، شامل 70 نفر از کارکنان رسمی  بیمارستان است که از سرویس ایاب و ذهاب  حومه تهران استفاده می نمایند. رواﻳـﻰ پرسشنامه ازطریق مراجعه به نظریات خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ احصاء گردیده است. براساس یافته های تحقیق و استفاده از آزمون t تک نمونه ای ، آزمون فریدمن و میانگین های بدست آمده  که به وسیله نرم افزار  spssمورد تجریه و تحلیل قرار گرفته و در هفت فرضیه فرعی  (ایمنی سفر – شأن و منزلت کارکنان -راحتی سفر- بهداشت-اخلاق حرفه ای-در دسترس بودن سرویس و کیفیت فنی ) همگی تایید گردیده اند و این نشانگر رضایت کامل  کارکنان بیمارستان از کلیه مولفه و شاخص ها و در نتیجه تایید فرضیه اصلی تحقیق می باشد. ولی با  این وجود  در برخی از مولفه و شاخص های آنها می بایست توجه بیشتری لحاظ شده و مدیریت ترابری بیمارستان  نسبت به آنها حساسیت بیشتری نشان داده و در راستای ارتقاء این شاخص ها گام های مثبتی را برداشته و به روند رو به رشد رضایتمندی کارکنان از سرویس ایاب و ذهاب کمک  نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the satisfaction of Vali-asr hospital staff from transportation service

نویسندگان [English]

  • hadi ghorbani 1
  • asghar Aghaei 2
1 M.A. in logistics management University
2 Assistant Professor at Amin Police University
چکیده [English]

Nowadays satisfaction of staff is one of the main concerns of Police commanders and managers. Transportation service is considered as one of the main elements of staff welfare. This research investigates the satisfaction of Vali-asr hospital staff for its services. The present research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of method done in the area of Vali-asr hospital in 2011. The research population consists of 40 members of the hospital staff who have used these services. The validity of the questionnaire has been determined by referring to experts' opinions, its reliability has been assessed through Cronbach alpha and data analysis has been done through descriptive statistics. According to the results obtained from statistical analysis, all of them have been confirmed in seven sub-hypotheses and this indicates the complete satisfaction of hospital staff with all the components and indices and therefore confirms the main hypothesis of research. However, closer attention should be paid to some of the components, indices, and hospital transportation management and positive steps should be taken to promote these indices in order to improve the satisfaction of employees with these services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • staff
  • quality of services
  • transportation service
  • Police Vali-asr hospital
آقایی، اصغر. (1388)، مدیریت ترابری، تهران، انتشارات جهان جام جم
آقائی، اصغر و شوقی، محمود و خسروی، مرتضی(1389) ، بررسی میزان رضایتمندی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا از سرویس ایاب و ذهاب، پایان نامه
الوانی، مهدی(1385) ،مدیریت عمومی، ( چاپ سی و چهارم)، تهران: نشر، نی.
ترفع، محمود، فرهمند، جعفر، جعفری کنگ، مسعود، سلیمانی امیری، سعید، بهینهسازی خدمات سرویس کارکنان با استفاده از پایگاه دادههای مکانیGIS  مطالعه موردی(سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)، مقاله، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
جابری، محمد باقر. (1387)، بررسی وضعیت موجود ترابری نفر- تجهیزات در ناجا و ارائه راه کارهای مناسب برون سپاری، پایان نامه به راهنمایی سیاوش نصرت پناه ، دانشگاه علوم انتظامی
چنانی، علی اکبر و اکبری، محمدعلی (1393)، بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین از سرویس های ایاب و ذهاب، مقاله
راه آهن. (1381)، کیفیت خدمت راهی مطمئن به سوی افزایش سهم بازار راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دفتر تشکیلات و روشها
رسولی، سید حسن وقرنجیک، عبدالرشید و قرنجیک، عبدالغفار (1394)  بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری، مقاله
 شاهی، جلیل و میرزایی، شاهی. (1382)، مجموعه مقالات و دستورالعمل ها اولین همایش سراسری ترابری آماد و پشتیبانی ناجا، تهران.
شیر محمدی، علی. (1386)، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)، (چاپ چهارم)، اصفهان: انتشارات ارکان.
صفارزاده، محسن (1390) مهندسی ترابری و ترافیک، ویراست دوم، انتشارات دانشگاه  تربیت مدرس، تهران
صفازاده، محمود و زمانی، خلیل و رضایی، عبدالرضا. (1382)، تهران: مجموعه مقالات و دستورالعمل ها اولین همایش سراسری ترابر آماد و پشتیبانی ناجا.
عظیمی، محمد. (1389)، افزایش رضایتمندی مسافرین، تهران: شرکت رویا سفر ایرانیان
عمادی، کامبیزی. (1385)، بررسی رویکرد مشتری مداری به بهبود کیفیت ارائه خدمات (QFD) در حمل و نقل جاده ای مسافر، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد
فنی، زهره و همکاران (1395) شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوسرانی زنجان: مجله جغرافیا و توسعة فضای شهری، سال چهارم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1396
فقیه، نظام الدین و ستوده، یعقوب. (1382)، مجموعه مقالات و دستورالعمل ها اولین همایش سراسری ترابری آماد و پشتیبانی ناجا، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های پشتیبانی و مهندسی ناجا
مومنی ، محمد (1389) افزایش رضایتمندی مسافران تهران، شرکت رویا سفر ایرانیان
کورنک بهشتی، علی(1389). یک الگوریتم ترکیبی برای حل مدل توسعه یافتهی مسیریابی اتوبوس مدارس، دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
 کرباسیان ، مهدی، نجمی، مهدی (1396)، برنامهریزی سرویسهای حملونقل کارکنان در شرکت پالایش نفت اصفهان، مقاله ، هفدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
لیاقت پو، زهرا (1391)، بهینه سازی سیستم حمل و نقل کارکنان صنایع بزرگ: مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، پایان نامه
مرندی، مهدی. (1388)، بررسی رضایتمندی مراجعین از نحوه بر قراری ارتباط، توسط کارکنان کلانتری های غرب تهران بزرگ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی عبداله شفیع آبادی، دانشگاه علوم انتظامی
مختاری، علی. (1388) تجزیه و تحلیل رضایت مسافران از استقرار اتوبوس تندرو (BRT)، به راهنمایی سید محمد محمودی، دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت  
 
 
یوسفیان، علی. (1385)، تعیین عوامل مؤثر بر رضایتمندی مسافرین از خدمات حمل و نقلی مترو شهر تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، پایان نامه به راهنمای عباس منوریان
Lanners , R(2000). Evaluation Of Parents Satisfaction Whth early Intervetion Services Within and among European Countries. Infant and Young Children 12,3 ,61-70
Andreassen T.W./ "(Dis) Satisfaction With Public Services: The Case Of Public TransPortation" Journal Of Service Marketing/Vol 9/ No.5/ 1995 /PP.30-41
Edvardsson B./ "Causes Of Customer Disssatisfaction – Studies of Public Transport by Critical – Incident Metod" Managing Service Quality/ Vol.8/No . 3/ 1998 /PP.189-197
Johnson M., Gustafsson A., Andteassen T., Lervik L., Cha J, (2000); ”The evolution and future of national customer satisfaction index models”, Journal of Economic Psychology
Chen, S., Tan, J., Claramunt, C., Ray, C., "Multi-scale and multi-modal GIS-T data model", Journal of Transport Geography , Vol.19, pp. 161, 2011.
Jinjun Tang, Yifan Yang, Yong Qi (2018) A hybrid algorithm for Urban transit schedule optimization Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 512, 15 December 2018, Pages 745-755