تاثیرحسابرسی داخلی بر کارکردهای بودجه ریزی آماد و پشتیبانی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی و عضو هیئت علمی گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین.

3 عضو طرح و برنامه و بودجه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره­ای، اطمینان­آور، مستقل و بی­طرفانه است که به­ منظور افزودن ارزش و به­سازی عملیات سازمان طراحی می ­شود. این مقاله به بررسی تاثیرحسابرسی داخلی بر کارکردهای بودجه­ریزی آماد و پشتیبانی ناجا می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش ناجا ، شامل مدیران عالی 22 نفر ومدیران میانی 39 نفر (در مجموع 61 نفر ) از سازمان مورد مطالغه می­باشند. روش نمونه­گیری، باتوجه به جامعه آماری تمام شمار می­باشد. باتوجه به نرمال بودن داده‌ها، از آزمون آزمون ضریب همبستگی پیرسون  برای پاسخ به سوال‌های تحقیق استفاده گردید. سوال اصلی پژوهش حاضر، سنجش میزان تاثیر حسابرسی داخلی بر کارکردهای بودجه­ریزی آماد و پشتیبانی ناجا است و سوالات فرعی پژوهش، سنجش میزان تاثیر نقش اطمینان­بخشی و نقش مشاوره‌ای حسابرسی داخلی بر کارکرد بودجه­ریزی و همچنین سنجش میزان تاثیر حسابرسی داخلی بر کارکرد کنترل و ارزیابی و کارکرد مدیریتی آماد و پشتیبانی ناجا است. نتایج پزوهش نشان داد اطمینان­بخشی حسابرسی داخلی؛ مشاوره‌ای حسابرسی داخلی؛ کارکرد کنترل و حسابرسی داخلی بر کارکرد بودجه­ریزی آماد و پشتیبانی ناجا تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal Audit on the Functions of Ready Budget Support and NAJA Support

نویسندگان [English]

  • vahid rangriz 1
  • Mohammadreza Zabet 2
  • madjid ebadi 3
  • mansour rozei 1
1 Member of Financial Department, Amin University of Medical Sciences
2 mohammadreza.zabet@gmail.com
3 Member of the NAJA Department of Planning and Support
چکیده [English]

Internal Auditing is a consulting, reassuring, independent and impartial activity designed to add value and improve the operations of the organization. This article examines the impact of internal auditing on NAJA's budgeting and support functions. The statistical population of this study is equal to the organizational chart approved by the NAJA Vice-President including 22 top managers and 39 middle managers with a total of 61 people. Sampling methods are in accordance with statistical population. Given the normality of the data, the distance and the quantitative variables of this study, it is appropriate test for answering research questions, Pearson correlation coefficient and regression test. Therefore, the main question of the present study is to measure the impact of Internal Audit on the functions of NAJA's budgeting and support. The internal focus is on the control and evaluation function, and the management function of the NAJA standby and support. Therefore, research hypotheses are also defined based on research questions. The results showed that the reliability of Internal Audit, Internal Audit Advisory, Control and Internal Audit function had an impact on NAJA's budgeting and support function

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assurance of Internal Audit
  • Internal Audit Consulting
  • Function of Internal Audit and Control
  • Budgeting
آئین رفتار حرفه­ای جامعه حسابداران رسمی ایران،1382
استونر، جیمز ادوارد، (2002) ، مدیریت، ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، (1379)،  تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
باباجانی،جعفر، بابایی، مسعود(1390)، تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 4، صص7-27
جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ نجاتبخش، حسین؛ سلیمانی، بهزاد؛ تدین، شهاب؛1390، اهمیت حسابرسی داخلی: گامی در جهت افزایش قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی. حسابدار رسمی،شماره 28 ،صص 76 - 84
ساسانی،علیرضا و شریفی­راد، محمد،1392" اثربخشی کمیته حسابرسی" مجله حسابرس شماره 69،
عالی­نژاد احمد "آئین رفتارحرفه­ای حسابرسان داخلی" ویرایش 2013
کمالى زارع، على و همکاران،1390 "حسابرسى داخلى اثربخش نشریه شماره ١٣٦، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى.
منتی, وحید و مقداد بابایی، 1394 ارتباطات در حسابرسی داخلی، دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش­آفرینی در اقتصاد، نقش­آفرینی در فرهنگ، تهران، انجمن حسابرسان داخلی ایران.
مهرانی، ساسان (1379)، تاثیر فشار بودجه­زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی. رساله دکتری حسابداری. دانشگاه تهران.
هاشمیان, سعید. غلامحسینی،مستانه. غلامی،آرزو. (۱۳۹۳). تئوری انگیزشی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان داخلی. اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری.
Bailey. J.A. (2010). Core Competencies for Today’s Internal Auditor, Report II, and the institute of internal Auditors research foundation
Christopher,   J.,   Sarens, G., & Leung, P.   (2009).   a critical analysis   of   the   independence   of   the   internal   audit function:   Evidence from Australia.  Accounting, Auditing   & Accountability Journal, 22(2),   200.
Erenst & Young. (2012). “The Future of Internal Audit is Now”. BSC No. 1204-1354105, EYG No. AU1233, July 2012