آسیب‌شناسی سیستم تأمین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی مورد مطالعه یک مرکز نظامی - انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران، ایران

چکیده

از مهم‌ترین اقداماتی که سازمان‌های موفق می‌توانند برای ارتقای اثربخشی خود انجام دهند آسیب‌شناسی به موقع فرآیندهای امور عملیاتی جاری در سازمان است که این امکان را به مدیران می‌دهد، همواره از مسائل و مشکلات جاری سازمان خود مطلع باشند. فرآیند تأمین اقلام و توزیع به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و موضوعات سازمان، دارای اهمیت و ضرورت انکار ناپذیری می‌باشد. هدف این پژوهش آسیب شناسی سیستم تأمین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی در یک مرکز نظامی - انتظامی بر اساس مدل سه شاخگی می‌باشد؛ بنابراین پژوهش از نظر نتیجه کاربردی، از نظر هدف توصیفی می‌باشد. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تأیید شده و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان آمادی می‌باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمام شماری صورت گرفت. عمده ترین نتایج نشان دهنده مناسب بودن عوامل زمینه‌ای و نامناسب بودن عوامل ساختاری شامل؛ «دستورالعمل‌ها»، «برنامه‌ریزی»، «فرایند و روش خرید»، «نیروی انسانی» و «بودجه» می‌باشد. پس از مشخص شدن نقاط ضعف سیستم تأمین و توزیع، پیشنهادها لازم جهت بهبود این سیستم ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology identification of the supply and distribution system of decentralized food items in a military-law enforcement center

نویسندگان [English]

  • peyman shafiee 1
  • Mohammad Mahdi mohtadi 2
  • Hasan Ghorbanpor 3
1 Master of Science, Emam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Emam Hossein University, Tehran, Iran
3 Master of Science of Nutrition-Medical Science of Baghiyatallah University
چکیده [English]

One of the most important steps that successful organizations can take to improve their effectiveness is the timely damage identification of current operational processes in the organization which allows managers to be aware of the current issues and problems of their organization. The process of supplying items and distribution as one of the most important issues of the organization is of undeniable importance and necessity. The aim of this study is to identify the supply and distribution system of decentralized food items in a military-law enforcement center based on the three- pronged model. Therefore, research is descriptive in terms of practical results. To measure the variables, a researcher-made questionnaire was used, the content validity of which was confirmed by experts, and Cronbach’s questionnaire was calculated for the final measurement. The sample studied in this research includes all managers and logistics experts due to the limited number of statistical population. The main results show that the underlying factors are appropriate and the structural factors are inappropriate, including instructions, planning, process and purchase method, manpower and budget. After identifying the weaknesses of the supply and distribution system, the necessary suggestions have been provided to improve this system

کلیدواژه‌ها [English]

  • damage identification
  • supply and distribution
  • decentralized food items
افقهی، بابک. (1391). لجستیک معکوس. فصلنامه لجستیک، سال چهارم، شماره 99.
اکبری جوکار، محمدرضا؛ حیدری، فریده (1385)، معرفی برنامه‌ریزی فروش و عملیات در مدیریت زنجیره تأمین، تهران: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
آماد و پشتیبانی. (1396). تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
حبیب پور، کرم؛ صفری (1390). راهنمای جامع SPSS. تهران: متفکران.
خوبه، علی. (1391). مدیریت استراتژیک توزیع و پخش. تهران: افرند.
دعایی، حسین. (1379). دستگاه‌های خرید مدیریت انبارداری و توزیع. نهران: انتشارات محقق.
دهقان، ر، ط. (1391). پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوع آوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کشور. پیاورد سلامت سال 6, 22-3.
رشیدی، مجید. (1392). آسیب‌شناسی و بررسی ویژگی‌های سیستم خرید اقلام عمومی در شرایط بحران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع), 28.
ستاد مرکزی بهینه سازی نظام آموزش. (1380). آشنایی با آماد و پشتیبانی. تهران: ستاد مرکزی بهینه سازی نظام آموزش.
مصطفوی، مصطفی. (1386). آسیب‌شناسی سازمان در حوزه منابع انسانی شرکت نیروی برق استان مازندران. مجله مدیریت شماره 1, 13.
میرزایی اهرنجانی، احمد. (1381). آسیب‌شناسی سازمان عمومی و دولتی (آب منطقه غرب). مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران.
نجفی زاده، زاهدی. م. (1395). شناسایی نظام مدیریت عملکرد کارکنان با استفاده از مدل سه‌شاخگی. مجله مدیریت توسعه تحول، 69-59.
نصرت پناه، سیاوش د. (1391). بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی -تهران. فصلنامه علمی- ترویجی اندیشه آماد/شماره 41/سال یازدهم.
نصرت پناه، سیاوش و دیگران (1395). عارضه یابی زنجیره تأمین لجستیک در سازمان های نظامی- انتظامی و ارائه راهکارهای بهینه. فصلنامه ترویجی اندیشه آماد/شماره 56/سال چهاردهم
نورنگ، احمد، م. (1390). توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن. فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال سیزدهم، شماره 34, 48-49.
عیسایی، حسین. (1390). مدیریت لجستیک، کارکردها و فرایندها. فصلنامه مدیریت نظامی، سال نوزدهم، شماره 2، تابستان 98، انتشارات دانشگاه امام حسین.
عیسایی، حسین و دیگران. (1389). برون‌سپاری، راهبردی مؤثر برای اصلاح و بهبود الگوی مصرف در آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 71, 84.
Baker, M. J. & Hart, S. J (2008), The Marketing Book (6th ed.), Butterworth- HeinemannCumming &Worley. (2001).’’Essentials of organization development and change’’: (56-65)
Cumming &Worley. (2001).’’Essentials of organization development and change’’: (56-65)
Smulowitz, S. (2014). Planned organizational change in higher education: Dashboard indicators and stakeholder sensemaking-A case study. Rutgers The State University of New Jersey-New Brunswick
Yip, J. Y. & Lee, R. W. (2017). Knowledge elicitation practices for organizational development intervention. Knowledge Management Research & Practice, 15(1), 54-67