نقش میانجی یکپارچگی لجستیک در ارتباط با رایانش ابری و عملکرد سامانه آماد یکی از سازمان های نظامی-انتظامی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت آماد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

امروزه به کمک فنّاوری­های نوین، ارتباطات در همه جا ممکن گردیده است. رایانش ابری پدیده نوظهوری است که به کمک اینترنت خدمات و کاربردهای متنوع و نوآورانه­ای برای کسب و کارها، افراد و دولت­ها، فراهم ساخته است. در چند سال اخیر این فنّاوری مورد توجه صاحب­نظران لجستیک و زنجیره تأمین قرار گرفته و معتقدند که به­کارگیری این فنّاوری می­تواند باعث بهبود در فرآیندهای کارکردی لجستیک شود. با این رویکرد، پژهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی یکپارچگی لجستیک در ارتباط با رایانش ابری و عملکرد سامانه آماد یکی از سازمان­های نظامی-انتظامی کشور انجام شد. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی به‌شمار می‌رود؛ برای جمع‌آوری داده‌های مؤلفه‌‌های تحقیق از پرسشنامه‌­های استاندارد بومی‌سازی شده بهره جسته شد. هم‌چنین از جنبة زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده‌ها، پژوهشی کمی به‌شمار می‌رود. روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق 440 نفر از کارکنان آمادی و فنّاوری اطّلاعات می‌باشد که با توجه به تعیین حجم نمونه از روش کوکران، تعداد جامعه نمونه 206 نفر برآورد گردید به منظور سنجش پایایی، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. که نتایج پایایی رایانش ابری، یکپارچگی لجستیک و عملکرد سامانه آماد به ترتیب 865/0، 817/0 و 831/0 را نشان داد. این اعداد گویای این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به بیان دیگر، از پایایی لازم برخوردار است. شایان ذکر است، هیچ سؤالی به دلیل نامناسب بودن داده ها و عدم تبیین واریانس متغیر مربوط به آن، از مجموع سؤال­ها حذف نشد. روایی سؤال‌ها نیز به کمک اعتبار عاملی سنجیده شد. داده‌های تحقیق بوسیله مدل سازی معادلات ساختاری ترم‌افزار لیزرل 54/8 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که رایانش ابری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بوسیله یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آمادی تأثیر دارد؛ بنابراین، نتیجه­گیری می­شود هر چه قدر یکپارچگی لجستیک بهبود یابد تأثیر رایانش ابری بر عملکرد سامانه آماد بیشتر خواهد شد. لذا پیشنهاد می­گردد به فنّاوری یارانش ابری در سیستم آماد توجه گردد که هم به صورت مستقیم و هم از طریق تقویت یکپارچگی لجستیک باعث بهبود مؤلفه­های عملکرد (کیفیت – انعطاف­پذیری - تحویل) خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Logistics Integration in Relation to Cloud Computing and the Functioning of a Military-police Organization in a State

نویسنده [English]

  • Hasan Rezaee Lichahi
Master of science in business management, Sattari University
چکیده [English]

Today, with the help of new technologies, communication is possible everywhere. Cloud computing is an emerging phenomenon which provides diverse and innovative services and applications with the help[of internet for businesses, individuals and governments, In recent years this technology has been of interest to scholars logistics and supply chain and they believe that the use of this technology can improve logistics processes. With this approach, the present study aimed to investigate the role of mediator in relation to cloud computing and the function of the logistics system in one of the military-police organizations. The present study is an applied research, the nature and methods are descriptive - surveying and it is considered correlational. Localized  standard questionnaires was utilized For collecting the data of components research. In terms of sectional time and the look at the data type, this research is considered quantitative. In this study, sampling is random. The research population includes 440 personnel of logistics and technical information organizations that according to the method of Cochran the sample population was estimated at 206. In order to assess the reliability, alpha reliability coefficient is calculated by Cronbach’s method  The results of the reliability of cloud computing, integration of logistics and supply system performance, showed respectively, 0/865, 0/817 and 0/831. These numbers show the reliability of the questionnaire, in other words, the reliability is necessary.it is interesting to say that no question was removed due to inappropriate data and inadequacy to determine the variance in the data related to its variable. Content validity was assessed with the assistance of the credibility factor. Data analyzed were by structural equation modeling software LISREL 8/54. The findings showed that cloud computing directly and indirectly influenced the integration of logistics system performance. Therefore, it is concluded that the more improved logistics integration are, the more impact of cloud computing on the performance of logistics system we have. Therefore it is recommended to pay more attention to cloud computing in logistics system which can both directly and by strengthening the integration of logistics causes improvement in component performance (quality - flexibility - delivery).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics Integration
  • cloud computing
  • the performance of supply chain
  • delivery and logistics