ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آماد، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران، ایران.

2 دکترای پژوهش عملیاتی، عضو هیات علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

3 کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی، مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

چکیده

دوسوتوانی ضرورتی است که زنجیره تأمین سازمان­ها را توانمند می­کند که بهتر خود را با تغییرات محیطی کسب‌وکاری هماهنگ کنند. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی انجام‌شده است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران یکی از سازمان­های دفاعی مستقر در استان تهران به تعداد 110 نفر می‌باشد که استفاده از فرمول کوکران 85 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه دوسوتوانی زنجیره تأمین وامبا و همکاران که شامل دو بعد چابکی و انطباق­پذیری می­باشد مطابق با اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون­‌ پارامتریک (تی­تک­نمونه) استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد آماد سازمان موردمطالعه دارای دوسوتوانی قابل قبولی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An evaluation of conditions of the two-way supply chain in the logistics of a military-police organization

نویسندگان [English]

  • mohamad bagherimanesh 1
  • hossein Fath abadi 2
  • bijan saedi 3
1 Master of Materials, in Logistics Management, Air defense Khatam Anbia university, Tehran, Iran
2 PhD in operational research, Air defense Khatam Anbia university, Tehran, Iran
3 Master of Materials, Defense Management, Air defense Khatam Anbia university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Two-way supply chain necessitates the supply chain of organizations to better adapt themselves with environmental changes in business. The aim of this study was to evaluate the status of the two-way supply chain in the logistics of a military-service organization. In terms of purpose, this is an applied research and in terms of how data is collected, it is a descriptive-surveying research. The statistical population of the study includes commanders and managers of one of the defense organizations based in Tehran province with 110 people. Using the Cochran’s formula, 85 people were selected as sample members. To gather information, the two-way supply chain questionnaire of wamba and his colleagues, which includes two dimensions of agility and adaptability, was modified and revised in accordance with the objectives, tasks and mission of the target organization, the validity of the questionnaires was confirmed based on the opinions of the experts and their reliability using Cronbach’s Alpha coefficient. In data analysis, due to the normality of distribution, a parametric test (T-single sample) has been used. The results of the research hypotheses test indicate that the logistics of the study organization has an acceptable two-way supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two-way supply chain
  • Supply Chain
  • logistics
  • military-police Organization
اکبرزاده، نگار، پیله‌وری، نازنین، سلیمانی، اعظم. (1398). تبیین نقش سنجش بازار، چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیق‌پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران (موردمطالعه شرکت ایران‌خودرو)  نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین 21(63)، 76-86
جوهری نعیمی، فرزاد؛ مروتی شریف‌آبادی، علی؛ عندلیب اردکانی، داود و سیدعلی میرنژاد (1397)، بررسی تأثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره تأمین، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
دفتر واژه‌گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، (1392). فرهنگهزارواژةنظامی مصوبفرهنگستانزبانوادبفارسی، ستاد کل نیروهای مسلح، چاپ اول.
زنجیرانی فراهانی، رضا و عسگری، نسرین (1390)."مدل‌سازی زنجیره تدارکات اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی" فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال چهاردهم، شماره 36، 1390.
شهلایی، ناصر، نادری، علیرضا، قیم، جمال، اکبرپور، فریدون (1395). مدل مناسب آمادوپشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه­ای در فضای نبرد آینده. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 3
صراف جوشقانی، حسن. غفاری توران، حسین. (1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، 14 (36)،62-82.
عیسایی، حسین. (1390). مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)(چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
عیسایی، حسین، بی­طرف، احمد (1392). ارائه الگوی واپایش راهبردی آمادوپشتیبانی سازمان‌های دفاعی در شرایط صلح و بحران. فصلنامه راهبرد دفاعی، 11(43)، 133-163
فیض آبادی، جواد (1382). مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین، ماهنامه تدبیر، (131)، 47-54
کاویانی، حسن، علیزاده، حمید، فرجی، معرفت. (1398). بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یگان‌های منتخب اطلاعات نظامی. فصلنامه مدیریت نظامی، 19(74), 53-80.
کریمی، علی (1389). کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی و یعقوب ممبینی، (1393)، تبیین دوسوتوانی سازمانی به‌عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان‌های دانش‌بنیان، فصلنامه تخصصی رشد فناوری 10(40)
مروتی شریف‌آبادی، علی، عندلیب اردکانی، داوود، میرنژاد، سید علی، جوهری نعیمی، فرزاد. (1398). طراحی مدل ارتقای دو‌سوتوانی زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (موردمطالعه: صنعت فولاد استان یزد) فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 13(48)، 7-35
 
Aslam,H. Blome, C. Roscoe,S.and Azhar,TM.(2018) "Dynamic supply chain capabilities: How market sensing, supply chain agility and adaptability affect supply chain ambidexterity", International Journal of Operations & Production Management,38(12), 2266-2285.
Asree, S.(2016). Ambidextrous Supply chain in an Emerging Market: Impacts on Innovation and Performance. International Journal of Supply Chain and Operations Resilience, 2(1), 1-11.
Birkinshaw, J. & Gupta, K.(2013). Clarifying the Distinctive Contribution of Ambidexterity to the Field of Organization Studies.The Academy of Management Perspectives,27(4),287-98.
Blome, C. Schoenherr, T. & Kaesser, M.(2013). Ambidextrous Governance in Supply Chains: The Impact on Innovation and Cost Performance. Journal of Supply Chain Management, 49(4), 59-80.
Junni, P. Sarala, R.M. Taras, V. and Tarba, S.Y.(2013) "Organizational ambidexterity and performance: a meta-analysis", The Academy of Management Perspectives,27 (4),299-312
Kristal, M. M. Huang, X. & Roth, A.V.(2010). The Effect of an Ambidextrous Supply Chain Strategy on Combinative Competitive Capabilities and Business Performance. Journal of Operations Management, 28(5), 415-429.
Lacerda, R. T. D. O. Ensslin, L. Ensslin, S. R. & Dutra, A.(2014). A Constructivist Approach to Manage Business Process as a Dynamic Capability. Knowledge and Process Management, 21(1), 54-66.
Lee, S. M. & Rha, J.S.(2016). Ambidextrous Supply Chain as a Dynamic Capability: Building a Resilient Supply Chain. Management Decision, 54(1), 2-23.
Matthews, R.L. Tan, K.H. and Marzec, P.E.(2015) "Organisational ambidexterity within process improvement: an exploratory study of four project-oriented firms", Journal of Manufacturing Technology Management,26(4), 458-476,
Mercedes; Úbeda, García1; Enrique, Claver; Bartolome, Marco-Lajara1 & Patrocinio, Z. (2016). Toward Organizational Ambidexterity in the Hotel Industry: The Role of Human Resources. Cornell Hospitality Quarterly, 57(4).
O’Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator''s dilemma. Research in organizational behavior, 28:185-206.
Patel, P. C. Messersmith, J. G. & Lepak, D.P.(2013). Walking the Tightrope: An Assessment of the Relationship between High-Performance Work Systems and Organizational Ambidexterity. Academy of Management Journal, 56(5), 1420-1442.
Patel, P.C. Terjesen, S. and Li, D.(2012) "Enhancing effects of manufacturing flexibility through operational absorptive capacity and operational ambidexterity", Journal of Operations Management,30(3),201-220
Wamba, S. F. Dubey, R. Gunasekaran, A. & Akter, S. (2019). The performance effects of big data analytics and supply chain ambidexterity: The moderating effect of environmental dynamism. International Journal of Production Economics, vol 222.