بررسی میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء چابکی مدیریت زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مالک اشتر تهران، ایران

چکیده

امروزه رقابت برای چابک سازی سازمان و بهبود کیفیت خدمات، به عنوان یک مسئله راهبردی برای سازمان‌هایی که در بخش خدمات نظامی فعالیت می­کنند، شناخته شده است. بررسی و کنکاش در زمینه چابکی با تأکید بر دانش محوری و مدیریت دانش، می تواند جهش بزرگی را در چابک سازی و عملکرد بالای مدیریت زنجیره تأمین سازمان‌های نظامی و انتظامی ایجاد نماید. مطالعه حاضر در نظر دارد تا بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء چابکی مدیریت زنجیره تامین سازمان‌های نظامی و انتظامی بپردازد. هدف این پژوهش تبیین ابعاد مختلف چابک سازی وچگونگی انجام آن در سیستم لجستیک از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ارتقا مولفه‌های چابکی آماد می شود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با نظر خبرگان که مبتنی بر مطالعات جعفری و همکاران (2007) و شریفی و ژآنگ (2001) استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران آماد و پشتیبانى یکی از سازمان‌های نظامی و انتظامی می باشد که از این تعداد، 100 نفر از خبرگان بعنوان نمونه آماری، در نظر گرفته شدند. برای انجام این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش اصلی جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها در این تحقیق آمار توصیفی (تنظیم جداول توصیفی، میانگین، نمودار های آماری) می باشد که از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون، آزمون تی استیودنت، فرید من با استفاده از ابزار اس.پی.اس.اس) استفاده شد.
بر اساس نتایج بدست آمده، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش به ترتیب قابلیت تأثیرگذاری را بر ایجاد و ارتقا انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت، شایستگی و ایجاد چابکی در سیستم لجستیک را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of information technology and communications with a knowledge management approach to improve the agility of supply chain managemen: case study of a military police organization

نویسندگان [English]

  • Ehsan Alamdari 1
  • mehdi najafzade 2
1 Master of science, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Information Technology and Communications Malek Ashtar Univercity,Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, competition for organizational agility and improvinng service quality. It is known as a strategic issue for organizations operating in the military service sector. Examining and researching in the field of agility by emphasizing knowledge-based and knowledge management, can make a big leap in agility and high performance of supply chain management of military and police organizations. The present study intends to investigate the impact of technology, information and communication with the knowledge management approach in improving the mobility of supply chain management of military and police organizations. The aim of this study is to deetermine the various agility aspects and how to preform that in logistics system through information technology and communication. In this descriptive correlational study, a researcher-made questionarie was developed using the expert opinion of (jafari et al. 2007) and (Sharifi & zhang. 2001).
The statistical population includes employees and manager who work in logistics organization which is a military and police organization.100 experts were considered as statistical samples. Describtive and inferential statistical methods have been used to conduct this research. The main method for statistical analysis of data in this study is discriptive statistics (adjustment of descriptive statistics (adjustment of descriptive tables, mean, statistical charts),which can be used to estimate the validity of questions from inferential statistics tests(regression analysis,t-test,faridman and SPSS software used.based on the results , the variable of information technoloy and communication with knowledge management approach respectively has the ability to affect and improve flexibilty, responsiveness,speed,competence,and agility in the logistics system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology and communications
  • Agility
  • knowledge management
  • logistics
اخوان، پ. باقری، ر. 1389. مدیریت دانش از ایده تا عمل، تهران: انتشارات آتی نگر، چاپ دوم.
آذر، ع. پیشدار، م. 1390. شناسایی و اندازه­گیری شاخص­های چابکی سازمانی (مطالعه موردی). پژوهش­های مدیریت، ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال چهارم، شماره یازدهم، صفحه 20 - 5.
استدلر، هارتموت، «مدیریت زنجیره تأمین و برنامه­ریزی پیشرفته»، ترجمه: نسرین عسگری و رضا زنجیرانی فراهانی، چاپ اول، تهران، نشر ترمه،1397، ص:10.
اصغرزاده، ف؛ و قرائی پور، ر. 1393. ابزارهای مدیریت دانش در توسعه دانش کاربردی در سازمانها، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
اکبری، م. مرادی، م. 1392. ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی به منظور سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 1، تابستان.
حبیبی، نیک‌بخش، 1392. ماهیت قدرت هوایی. مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، چاپ اول.
خالقی، م. 1390. مدل سیستم لجستیک مدیریت بحران. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین اللملی لجستیک و زنجیره تامین، شماره 136.
دستجردی، م؛ و ده نوی، ث. 1393. بررسی رابطه مدیریت دالنش و چابکی سازمانی در صنعت نفت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش‌‌‌ها و راهکارها.
دودانگه، محمود/ حمیدی، علی/ مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی؛ «لجستیک و کارکردهای آن»، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، چاپ اول، 1397، ص 115.
روشنی، ر. 1390. بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی. فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هشتم، شماره 21، ص 81.
زعفریان، ر. اسماعیلزاده، م. شاهی، ن. 1387. ارائه الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شرکت نفت ایران زمین). توسعه کارآفرینی، شماره 2، صص 102-75.
زنجیر چی، س. م. سعیدا اردکانی، س؛ و حاتمی نسب، س. ح. 1388. بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و چابکی در شرکتهای کوچک و متوسط (صنایع منتخب منسوجات استان یزد) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
صراف جوشقانی، ح. عینی، غ. 1391. توسعه سیستم‌ها و روشها در فعالیت‌های لجستیک نظامی. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و زنجیره تأمین، ایران، شماره 3281.
طبرسی، غ. اورمزدی، ن، 1387. تبیین و سنجش عوامل زمینه­ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی ایران-منطقه تهران. پیام مدیریت. شماره 26. ص­ص 39-69.
طلوعی، ع. رجب‌زاده، ع. زند حسامی، ح. 1388. بررسی مؤلفه تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین چابک. فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 51، ص 161-123.
عیسایی، ح. بیطرف، ا. عباسی، م. مردانی کرمانی، ا. 1391. لجستیک و زنجیره تأمین مطلوب در نیروهای مسلح. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و زنجیره تأمین، ایران، شماره 3215.
یعقوبی، ن. شکری، ع. راحت­دهمرده، م. 1391. مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی 11، صص 133-158.
Bloodgood, J. M. & Salisbury, W. D. (2001). “Understanding the influence of Organizational change Strategies on information technology & knowledge management Strategies”. Decision Support Systems, (3)1, 55-69.
Maskell, B. (2001). “the Age of Agile Manufacturing, Supply Chain Management”. an International Journal, 6, 1, 2001, pp: 5-11.
Sharifi, H. and Zhang, Z. (1999). “A methodology for agility in manufacturing organizations: An introduction”. International Journal of Production Economic, Vol.62. 1999, pp 7-
Sharifi, H. and Zhang, Z. (2001). “Agile manufacturing in practice: application of a methodology”. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No6/5, pp 794-772.
Vernadat, F. (1999). “Research Agenda for Agile Manufacturing”. LGIPM, ENIM/University International Journal of Agile Management Systems, 1/1, pp 37-40.
Wang, C. and Ahmed, P. (2003). “Structural dimensions for knowledge based Organizations”. measures business excellence, 7 (1), 51-62