تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ایران.

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ایران.

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت های صنعتی از طریق ایجاد مطلوبیت و حاکیت رابطه ای از منظر زیست محیطی در سراسر زنجیره تأمین می کوشد تا از این مقوله در کل زنجیره تأمین به عنوان یک ابزار راهبردی در مزیت رقابتی پایدار سود ببرند. هدف پژوهش بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری در شرکت مپنا است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری راکارشناسان شرکت مپنا به تعداد 240 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 148 نفر تعیین شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. پایایی آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ 0.879 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی به میزان 3.324 است. تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری به میزان 6.685 است. تأثیر حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی به میزان 7.950 است. در نتیجه مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تاثیر دارد وحاکمیت مشتری نقش تعدیلگر را در مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اقتصادی دارد. مدیران می توانند برای توسعه ارتباط با مشتریان، ارتقای ظرفیت دانش، مهارت و تجربه اندوزی از طریق آموزش کارکنان و بهره مندی از افراد با تجربه مدنظر خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of green supply chain on economic performance through adjustment role of customer governance

نویسندگان [English]

  • sedigheh tootian 1
  • leila saedi 2
  • Mohammad Hadi Hadi Seifi 3
1 Assistant Professor of Governmental management, Islamic Azad University Tehran Gharb branch, Thran, Iran
2 Assistant Professor of Governmental management, Islamic Azad University Tehran Gharb branch, Thran, Iran
3 Master of Science student in Management, Islamic Azad University Tehran Gharb branch, Thran, Iran
چکیده [English]

The management of green supply chain in industrial companies seeks to make use of this environmentally-friendly relationship throughout the supply chain by creating utility and governance to take advantage of this overall supply chain as a strategic tool in sustainable competitive advantage. The aim of study was to investigate the effect of green supply chain management on economic performance through the role of customer governance adjustment in Mapna company the research method is descriptive surveying the statistical population included 240 experts. The sample size was determined by using Cochran’s formula and random sampling method of 148 people the tool which has been used is questionnaire their reliability was confirmed Cronbach’s alpha coefficient alpha coefficient method of 0.897 and instrument validity by content structure method the research data were analyzed using PLS software research indicate that the effects of green chain management on economic performance is at 3.324. the effect of green chain management on costumer relationship governance is 6.685. the impact of costumer relationship governance on economic performance is 7.950. as a result green chain management affects economic performance and customer governance plays a moderating role in green supply chain management and economic performance managers can develop customer relationship knowledge skills and experience thorough training employees and using experienced people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green chain management
  • Economical perfonmence
  • Costumer relationship governance
آهنی، الهام؛ بررسی و ارزیابی تأثیرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز بر اقدامات سبز و نتایج عملکردی پایدار مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا، پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران،1395.
بخش چناری، امین رضا؛ عیدی،‌ حسین؛ عباسی، همایون. تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (5)، 11-20.1394.
حسینی، سیمه، کرانی، احسان؛ بررسی تأثیر تولید به هنگام بر توانایی زنجیره تأمین و عملکرد سازمان مطالعه موردی شرکت نیک محضر اسپادانا در اصفهان، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران،1397.
نوری، حمزه نیک نژاد، علی؛ رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز مشتری محور و عملکرد سازمان، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز،1395.
وفایی، مجتبی؛ محمدی، روح‌الله؛ بررسی نقش بکارگیری اطلاعات و برنامه ریزی پیشرفته در ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین شرکت سایپا، اندیشه آماد - 1389 - دوره: 9 - شماره: 34 – 113،32 1393،1.
Chae, B. D. Olson, and Sheu, C, “The impact of supply chain analytics on operational performance: a resource-based view”, International Journal of Production Research, Vol. 52 No.16, pp. 4695-4710,2014.
Chiue, S, “Industrial ecology, life cycles, supply chains: differences and interrelations”, Business Strategy & The Environment, Vol. 13 No. 5,306-319,2011.
Erike, S. Seuring, S Supply chain and logistics issues of bio-energy production. Journal of Cleaner Production, 19(1), 32-42, 2013.
Estampe, D. Lamouri, S. Paris, J. Brahim-Djelloul, S, A framework foranalysing supply chain performance evaluation models. International Journal of Production Economics, 142(2): 247–258, 2013.
Harvey, P. & Holt, D, Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management, 25(9), 898-916,2010.
Hasan, M.S.K. and Butt, H.Z.Y, “Green supply chain practices as determinants of achieving green performance of extractive industries in Jordan”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 7 No. 7, 166-177, 2009,
Hung, Z.M.F. Tarawneh, E. Abdallah, A.B. and Fidawi, M “Investigating supply chain integration effects on environmental performance in the Jordanian food industry”, American Journal of Operations Research, Vol. 5 No. 4, pp. 247-257,2008.
Ming-Lang Tseng, Md Shamimul Islamb, Noorliza Kariab, Firdaus Ahmad Fauzib, Samina Afrind, "A literature review on green supply chain management: Trends and future Challenges", Vol 141, February 2019, Pages 145-162,2019.
Sarkic, R. Caniato, F. and Spina, G, “E-business strategy: how companies are shaping their supply chain through the internet”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25 No. 12, 1309-27, 2013.
Serivestava, G, “Aspects of sustainable supply chain management (SSCM): conceptual framework and empirical example”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12 No. 4, 262-6,2012.
Seibel, Abdallah, A.B, explores the effects of green supply chain management practices on sustainability, survey in Greece, R&D Management, 12(1): 11-99,2018.
Sivathaasan, S.M, “Note on online auctions with costly bid evaluation”, Management Science, Vol. 49 No. 11, 1521-9,2013.
Talebi, K. & Bahamir, A, Identification of intellectual capital effects on promoting organizational entrepreneurship (Charmahal-E bakhtiari ministry of cooperatives, labour and social welfare). ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, 2(6), 37-48,2012.
Van Der Vorst, C, “Approach for selecting SCM software at mid-sized companies reflecting critical success factors”, Journal of US-China Public Administration, Vol. 9 No.9,1057-1068,2012.
Van Looy, A. & Shafagatova, A, Business process performance measurement: a structured literature review of indicators, measures and metrics. SpringerPlus, 5 (1), 1797,2016.
Wafaa Shihadeh., Al-Ghwayeen., Ayman Bahjat Abdallah,"Green supply chain management and export performance: The mediating role of environmental performance", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 29 Issue: 7,.1233-252,2018.https://doi.org/10.1108/JMTM-03-2018-0079.
Vij Nimeh, H. Abdallah, A.B. and Sweis, R,“Lean supply chain managementpractices and performance: empirical evidence from manufacturing companies”, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 7 No. 1, 1-15,2013.
Yigit Kazancoglu Ipek Kazancoglu, Muhittin Sagnak,Fuzzy DEMATEL-based green supply chain management performance: Application in cement industry", Industrial Management & Data Systems, Vol. 118 Issue: 2,412-431,2018, https://doi.org/10.1108/IMDS-03-2017-0121.
Zhu, Q. & Penton, J, An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: Drivers and practices. Journal of CleanerProduction, 14, 472-486,2007.
Zhou, Qinghua.Yunting Feng a, Seok-Beom Choi, The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management. Journal of Cleaner Production xxx (2016) 1e8,2018.