بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تأمین با نقش میانجی یادگیری سازمانی؛

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی.رودهن، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تأمین با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان، مدیران وکارمندان ستادی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر می باشد. تعداد افراد این جامعه در حدود 570 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس تناسب حجم نمونه با جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 230 نفر انتخاب شدند. این تحقیق در زمرة تحقیقات توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. مقدار ضریب پایایی برای این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ها 90/0. بوده که از لحاظ آماری مورد تأیید است. داده ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفته و از این رو نتیجه گیری شد که رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تأمین با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتأثیر دارد. همچنین، رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتأثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتأثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of transformational leadership on the coordination of supply chain with the mediating role of organizational learning

نویسندگان [English]

  • Leila Andervajh 1
  • ensieh vizheh 2
  • marsha zarbazoo 3
1 Assistant Professor of Islamic azad university Khoramshahr branch (Khalij Fars), Khoramshahr, Iran
2 PhD student of Marketing Management, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
3 PhD student of Marketing Management, Islamic Azad University, Rodehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of transformational leadership on the coordination of supply chain with the mediating role of organizational learning (case study: Razi Mahshahr petrochemical company). The statistical population of this study is all experts, managers and staff of Razi Mahshahr petrochemical company. The population of this community is about 570 people. The statistical sample of the present study was selected based on the proportion of sample size with the studied population and 230 people were selected using Cochran’s formula. This is an applied research and this research is descriptive-surveying in which the structural equation has been used for data analysis. The reliability coefficient for this study was calculated using Cronbach’s alpha and in all cases the Cronbach’s alpha for the total questionnaires was 0.09 which has been statistically confirmed. The data were analyzed after collection using Lisrel and Spss software version 22, and therefore it was concluded that transformational leadership has an effect on supply chain coordination with the mediating role of organizational learning in Razi Mahshahr Petrochemical Company. Transformational leadership also has a positive and significant effect on the coordination of supply chain in Razi Mahshahr petrochemical company. Finally, transformation of leadership has a positive and significant effect on organizational learning in Razi Petrochemical Company, which indicates that all research hypotheses are approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Supply Chain Coordination
  • organizational learning
احمدی، حسن (1394)."رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،ص89
خلخالی، علی (1395). "تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس برمبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران". دوفصلنامه مدیریت مدرسه سال چهارم-شماره اول-بهار و تابستان 95-صفحات 27-45
هرگنهان، بی آر. السون، متیو اچ (1391) "مقدمه ای بر نظریه های یادگیری "، ترجمه علی اکبر سیف، ویرایش هشتم، تهران، دوران، تاریخ چاپ به زبان اصلی (1997).
Ahmadi A, Sabonchi R, Yazdani S, Hatmi S.(2016) “the relationship between organizational agility,learning organization in the Ministry of Youth and Sports of the Islamic Republic of Iran”. Journal of Sports; 2(8): 73-84.
Argyris co&schon D.A.(1987). "organhzational learning:A Tearyy of Action perspective", Reading (Am),Addison-Wesly.at: (http://www.adept-lm.com/images/Full_NPD_Flow.gif&imgrefurl)
Bagherzadeh M, Akbari DA(2015). “Relationship between intelligence and organizational agility”.Journal of business; 2(5):103-21
Bass, B. M. (2014), “Stogdill’s Handbook of Leadership”. The Free Press, New York.
Boenke, K. Distetano, J. & Distefano, A. (2017). “Transformational leadership”. Leadership and Organizational Journal, 1(24), 5-6.
Ferguson, B. R. (2000). “Implementing supply chain management”. Production and Inventory Management Journal, 2(2), 64-70.
Gunasekaran,A.Lai,K.cheng,E.(2008) “Responsivesupply chain:A competitive strategy in a networked economy”.OMEGA36(4),549-564
Hopkins, D. (2017). “Instructional leadership and school improvement: National College for School Leadership (NCSL)”.
Li, S. Ragu-Nathan, B. Ragu-Nathan, T. S. and Rao, S.Subba (2006). ”The impact of supply chainmanagement practices on competitive advantage and organizational performance”.Omega, 34(2), 107-124.
Mallén F, Chiva R, Vidal JA, Guinot J, Ziderman A, Lange T(2015). “Are altruistic leaders worthy? the role of organizational learning capability”. International Journal of Manpower; 36(3): 271-95.
Modassir, Atika & Singh, Tripti (2015). “Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior”.International Journal of Leadership Studies, Vol. 4 Iss. 1, pp. 3-21
Neefe, D.O. (2001). “Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional. Academic quality improvement project” (Accreditation Processes)
Newbery,N, (2016), “Missing money and missing markets: Reliability,capacity auctionsand interconnectors”, Energy Policy,14-22.
Ojha, Chandan Acharya, Danielle Cooper(2017) ”Transformational leadership and supply chain ambidexterity: Mediating role of supplychain organizational learning and moderating role of uncertainty Divesh International Review of Management and Marketing”, International Journal of Production Economics, 7(2), 284-292
Pounder, J. (2016). “Transformationl classroom leadership”. The fourth wave of teacher leadership. educational Management Administration & Leadership,34(4), 533-545
Rezoana, R. (2016). ”An empirical analysis in transformational leadership in Bangladesh”. An intership report presented for in partial fullfillment of the requirment for the degree bachelor of business administration.: independent University Bangladash.
Satakarita.p and Bownit D (2016) “A comparative study of six stagegate approaches to Product envelopments”, Integrated Manufacturing Systems.
Slone, R.E. Mentzer, J.T. and Dittmann, J.P. (2007). “Are you the weakest link in your company supply chain?” Harvard Business Review,.org, pp. 116- 127.
Suifan.T and Al-Janini.M.(2017) ”The Relationship between Transformational Leadership and Employees” Creativity in the Jordanian Banking Sector International Review of Management and Marketing, 2017, 7(2), 284-292.
Tsang, Eric W.K (2017), "How the concept of organizational unlearning contributes to studies of learning organizations A personal reflection ", The Learning Organization, Vol. 24 Iss 1 pp. 39 - 48
Wicker,L,Bernon,M,Templar,S and Mena.C.(2009), ”Understanding the Relashionships between time and cost to improve supply chain performance”.International journal production economics,121.pp.641-650
Winter R & Sarros J. (2015). “The academic work environment in Australian universities: A motivationg place to work?” Higher Education Research & Development, 21 (3), 241-243.
Yesil S & Dereli S.F.(2017). “An empirical investigation of the organisational justice, knowledge sharing and innovation capability",Procedia - Social and Behavioral Sciences 75.199 – 208.
Zhang, David Z. (2010). “Towards theory building in agile manufacturing strategies – case studies of an agility taxonomy”. International Journal of Production Economics.