بررسی تأثیر زنجیره تأمین دوسوتوان به عنوان قابلیت پویا برکاهش اختلالات و بهبود عملکرد صنعت قطعه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری، قم، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری، قم، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری، قم، ایران

چکیده

یکی از رویکردهای رایج در دو دهه اخیر که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید ایجاد کرده، مدیریت زنجیره تأمین است. امروزه با توجه به توسعه و تنوع محصولات شرکت‌ها و نیز رقابت شدید میان آن‌ها، شرکت‌ها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمانی، وابسته به توانایی آنها در استفاده از قابلیت دوسوتوانی می‌باشد تا نوعی مزیت رقابتی برای سازمان خلق شود. سازمان‌های تولیدی باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشند تا از یک سو بتوانند تهدیدات غیرقابل پیش بینی در آینده نامطمئن و محیط بی‌ثبات را مدیریت کنند و از سوی دیگر از فرصت‌های موجود بهره کامل را ببرند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی PLS جهت بررسی برازش مدل و نیز آزمون فرضیه‌های آن استفاده شده است. این پژوهش دارای نه فرضیه می‌باشد و نتایج حاصل نشان می‌دهد که سه بعد «سنجش زنجیره تأمین»، «چابکی زنجیره تامین» و «باز تنظیمی زنجیره تامین» به عنوان ابعاد تشکیل دهنده «فرایند ایجاد قابلیت پویا در زنجیره تأمین» بر «دوسوتوانی زنجیره تأمین»؛ همچنین «دوسوتوانی زنجیره تأمین» بر «عملکرد سازمان» تاثیر مثبت دارند. از طرفی «دوسوتوانی زنجیره تأمین» بر «اندازه اختلال منفی در زنجیره تأمین» و همچنین «اندازه اختلال منفی در زنجیره تأمین» بر «عملکرد سازمان» تاثیر عکس دارد که در نهایت این دوسوتوانی موجب «تاب‌آوری زنجیره تأمین» می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the two-way supply chain as a dynamic capability to reduce disruptions and improve the performance of the parts industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • Tooraj Karimi 2
  • Mahdi Lotfolahzadegan 3
  • Samira Khanaki 4
1 Assistant professor of Industry and Financial management, Management faculty of University of Tehran, Qom, Iran
2 Assistant professor of Industry and Financial management, Management faculty of University of Tehran, Qom, Iran
3 Master of Industry management, Management faculty of University of Tehran, Qom, Iran,
4 Master of Technology management , Management faculty of University of Tehran, Qom, Iran,
چکیده [English]

One of the common approaches in the last two decades, which has caused great changes in the industrial countries in the field of production, is supply chain management. Ultimate and sometimes even organizational survival depends on their ability to use the two-way to create a competitive advantage for the organization. Production organizations must be flexible enough to be able to manage unpredictable threats in the uncertain and unstable future. On the other hand, take full advantage of the existing opportunities. The present study is applied in terms of purpose, descriptive in nature and survey in terms of conducting research. Structural equation modeling based on partial least squares PLS has been used to test the model fit and test the hypothesis. This research has nine hypotheses and the results show that the three dimensions of supply chain measurement, supply chain agility and supply chain readjustment as constituent dimensions, the process of creating dynamic capability in the the two-way supply chain as well as the two-way Supply chain strength has a positive effect on organizational performance. On the other hand, the two-way supply chain has a negative effect on the size of supply chain disruption and also the magnitude of negative supply chain disruption has an adverse effect on organizational performance.ultimately this two-way supply chain causes the enduring supply chain. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • the two-way supply chain
  • the process of creating dynamic capability
  • Structural Equation Modeling
الفت، لعیا و صدیقی گاریزف سیما (1393). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین با به کارگیری تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور، مطالعات مدیریت صنعتی 12 (32)، 99-121.
حسینی، سید محمود، محمدی، امیرسالار و پیشوایی، میرسامان (1389). راهبرد زنجیره تامین و انتخاب سامانه تولید، مطالعات مدیریت راهبردی، 1(2)، 89-112.
رمضانیان، محمد رحیم، حیدرنیای کهن، پدرام (1391). عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی شهر تهران. فصلنامه مطالعات گردشگری، 5(14)، 125-151.
 
 
مرادی، محمود، ابراهیم پور، مصطفی و ممبینی، یعقوب (1393). تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان، نشریه رشد فناوری، 10(40)، 18-27.
معبودی، مهدی، جوانشیر، حسن، رشیدی، ابوسعید و ولیپور، پیمان (1389). بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در صنعت نساجی. نشریه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی، 5(1)، 24-13.
نقاده، حمید (1391). زنجیره تأمین چیست؟ آیا میتوان آن را مدیریت کرد؟ پایگاه مقالات علمی مدیریت، 1-6
Blackhurst, J. Craighead, C.W. Elkins, D. and Handfield, R.B. (2005), “An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply-chain disruptions”, International Journal of Production Research, Vol. 43 No. 19, pp. 4067-4081.
Blome, C. Schoenherr, T. and Kaesser, M. (2013), “Ambidextrous governance in supply chains: the impact on innovation and cost performance”, Journal of Supply Chain Management, Vol. 49 No. 4, pp. 59-80.
Bode, C. Wagner, S.M. Petersen, K.J. and Ellram, L.M. (2011), “Understanding responses to supply chain disruptions: insights from information processing and resource dependence perspectives”, Academy of Management Journal, Vol. 54 No. 4, pp. 833-856.
Bruce, M. Daly, L. and Towers, N. (2004), “Lean or agile: a solution for supply chain management in the textiles and clothing industry?”, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 24 No. 2, pp. 151-170.
Cao, Q. Gedajlovic, E. and Zhang, H. (2009), “Unpacking organizational ambidexterity: dimensions, contingencies, and synergistic effects”, Organization Science, Vol. 20 No. 4, pp. 781-796.
Chandrasekaran, A. Linderman, K. and Schroeder, R. (2011), “Antecedents to ambidexterity competency in high technology organizations”, Journal of Operations Management, Vol. 30 Nos 1-2, pp. 134-151.
Christopher, M. (2000), “The agile supply chain: competing in volatile markets”, Industrial Marketing Management, Vol. 29 No. 1, pp. 37-44.
Christopher, M. (2004), “Creating resilient supply chains”, Logistics Europe, No. 11, pp. 14-21.
Christopher, M. and Lee, H. (2004), “Mitigating supply chain risk through improved confidence”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 34 No. 5, pp. 388-396.
Christopher, M. and Peck, H. (2004), “Building the resilient supply chain”, International Journal of Logistics Management, Vol. 15 No. 2, pp. 1-14.
Duncan, R.B. (1976), The Ambidextrous Organization: Designing Dual Structures for Innovation, Elsevier-North Holland, Amsterdam.
Gibson, C.B. and Birkinshaw, J. (2004), “The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity”, Academy of Management Journal, Vol. 47 No. 2, pp. 209-226.
Kristal, M.M. Huang, X. and Roth, A.V. (2010), “The effect of an ambidextrous supply chain strategy on combinative competitive capabilities and business performance”, Journal of Operations Management, Vol. 28 No. 5, pp. 415-429.
Lacerda, R.T.D.O. Ensslin, L. Ensslin, S.R. and Dutra, A. (2014), “A constructivist approach to manage business process as a dynamic capability”, Knowledge and Process Management, Vol. 21 No. 1, pp. 54-66.
Lee, S. Rha, J, (2016),"Ambidextrous supply chain as a dynamic capability: building a resilient supply chain", Management Decision, Vol. 54 Iss 1 pp. 2 – 23.
Lee, S.M. Rha, J.S. Choi, D. and Noh, Y. (2013), “Pressures affecting green supply chain performance”, Management Decision, Vol. 51 No. 8, pp. 1753-1768.
Li, D. and Liu, J. (2014), “Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: evidence from China”, Journal of Business Research, Vol. 67 No. 1, pp. 2793-2799.
Macdonald, J.R. and Corsi, T.M. (2013), “Supply chain disruption management: severe events, recovery, and performance”, Journal of Business Logistics, Vol. 34 No. 4, pp. 270-288.
Makadok, R. (2001), “Toward a synthesis of the resourcebased and dynamiccapability views of rent creation”, Strategic Management Journal, Vol. 22 No. 5, pp. 387-401.
March, J.G. (1991), “Exploration and exploitation in organizational learning”, Organization Science, Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.
 
 
O’reilly, C. and Tushman, M. (2007), “Ambidexterity as a dynamic capability: resolving the innovator’s dilemma”, Working Paper No. 07-088, Boston, MA.
Patel, P.C. Terjesen, S. and Li, D. (2012), “Enhancing effects of manufacturing flexibility through operational absorptive capacity and operational ambidexterity”, Journal of Operations Management, Vol. 30 No. 3, pp. 201-220.
Pettit, T.J. Fiksel, J. and Croxton, K.L. (2010), “Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework”, Journal of Business Logistics, Vol. 31 No. 1, pp. 1-21.
Sheffi, Y. (2003), The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, MIT Press Books, Boston, MA.
Subramani, M. (2004), “How do suppliers benefit from information technology use in supply chain relationships?”, MIS Quarterly, Vol. 28 No. 1, pp. 45-73.
Swafford, P.M. Ghosh, S. and Murthy, N. (2006), “The antecedents of supply chain agility of a firm: scale development and model testing”, Journal of Operations Management, Vol. 24 No. 2, pp. 170-188.
Swafford, P.M. Ghosh, S. and Murthy, N. (2008), “Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility”, International Journal of Production Economics, Vol. 116 No. 2, pp. 288-297.
Tang, C.S. (2006), “Robust strategies for mitigating supply chain disruptions”, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9 No. 1, pp. 33-45.
Teece, D.J. (2007), “Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance”, Strategic Management Journal, Vol. 28 No. 13, pp. 1319-1350.
Teece, D.J. Pisano, G. and Shuen, A. (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal, Vol. 18 No. 7, pp. 509-533.
Tokman, M. Richey, R.G. Marino, L.D. and Weaver, K.M. (2007), “Exploration, exploitation and satisfaction in supply chain portfolio strategy”, Journal of Business Logistics, Vol. 28 No. 1, pp. 25-56.
 
Vinekar, V. Slinkman, C.W. and Nerur, S. (2006), “Can agile and traditional systems development approaches coexist? An ambidextrous view”, Information Systems Management, Vol. 23 No. 3, pp. 31-42.
Wang, E.T. and Wei, H.L. (2007), “Interorganizational governance value creation: coordinating for information visibility and flexibility in supply chains”, Decision Sciences, Vol. 38 No. 4, pp. 647-674.
Wei, H.L. and Wang, E.T.G. (2010), “The strategic value of supply chain visibility: increasing the ability to reconfigure”, European Journal of Information Systems, Vol. 19 No. 2, pp. 238-249.
Weick, K.E. and Sutcliffe, K.M. (2007), Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Zollo, M. and Winter, S.G. (2002), “Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities”, Organization Science, Vol. 13 No. 3, pp. 339-351.