مسیریابی وسیله نقلیه با ملاحظه معیارهای نظامی - انتظامی با استفاده از روش‌های ترکیبی ابتکاری- تحلیل سلسله مراتبی-تاپسیس (مطالعه موردی: رده ترابری یک سازمان لجستیک نظامی - انتظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی، کمیته ترابری و تحرک، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، تهران، ایران

چکیده

یکی از زمینه­هایی که در بهبود برنامه‌ریزی ترابری نقش بسزایی ایفا می‌کند، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه است. انتخاب بهترین مسیر باعث می­شود که از منابع موجود، به طور بهینه استفاده شود؛ اما بهترین مسیر، به خصوص در حوزه‌های نظامی – انتظامی ، صرفاً کوتاه‌ترین مسیر نیست و در نظر گرفتن معیارها و اهداف مناسب هر سازمان در شرایط مختلف در کنار یافتن کوتاه­ترین مسیر، یک امر حیاتی در مسیریابی است. در این تحقیق تلاش شده است با یک رویکرد دو مرحله­ای جدید، علاوه بر برآورده­سازی هدف سنتی مسیریابی که همان کاهش هزینه­ها از طریق کاهش مجموع مسافت پیموده شده توسط خودروهاست، دیگر اهداف یک سازمان نظامی - انتظامی برای تعیین اولویت تحویل کالا به رده­های متقاضی، برآورده شود. در مرحله اول، با استفاده الگوریتم ابتکاری صرفه‌جویی کلارک و رایت، دسته­هایی شدنی از متقاضیان بار که محدودیت­های متداول مسیریابی (فاصله، ظرفیت خودروها و غیره) در آن صدق می­کند، ایجاد خواهد شد. در مرحله دوم با یک روش تلفیقی از مباحث تصمیم­گیری چندمعیاره (شامل تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس) و بر اساس معیارهای نظامی - انتظامی، اولویت تحویل کالا به رده­های متقاضی بار در هر دسته، تعیین خواهد شد. نتایج نظرات خبرگان در نرم­افزار اکسپرت چویس وارد و در نهایت وزن هر معیار مشخص گردید. معیارهای ملاحظه شده در این تحقیق، با مطالعه موردی یک سازمان لجستیک نظامی - انتظامی به ترتیب اهمیت عبارت­اند از: " درجه امنیتی بودن (محل استقرار رده)، ضرورت تحویل (نیاز رده متقاضی)، میزان صعب‌العبور بودن (جاده منتهی به رده)، میزان دورافتادگی رده (استقرار در منطقه محروم)، کمبود امکانات سوخت­گیری (پیرامون رده) و بدی شرایط جوی (اطراف رده)". همچنین روایی و پایایی معیارها از طریق تحقیق میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از نظر خبرگان و به ترتیب با فرمول لاوشه و آلفای کرونباخ اثبات شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vehicle Routing Considering defence Criteria Using Innovative Combined Methods of TOPSIS Hierarchical analysis Case study: Transportation category of a defense logistics organisation

نویسندگان [English]

  • Pourya Nowroozi 1
  • Hossein ali Hassan pour 2
  • Farhad Kafi 3
1 Master Science of industrial engineering, industrial engineering faculty of Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Industrial Engineering faculty of Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 PhD, the committee of transportation and mobility , the center for logistics studies and research ,Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the areas that plays an important role in improving transportation planning is the issue of vehicle routing. Choosing the best route makes the best use of available resources; but the best route, especially in the defense and military fields, is not just the shortest route, and considering the appropriate criteria and goals of each organization in different situations, along with finding the shortest route, is a vital matter in routing. In this research, with a new two-step approach, in addition to meeting the traditional goal of routing, this is to reduce costs by reducing the total distance traveled by vehicles, other goals of a defense organization to prioritize the delivery of goods to the applicant categories, to be fulfilled.
In the first stage, using Clark & ​​Wright's innovative saving algorithm, load groups of load applicants will be created where the usual routing constraints (distance, vehicle capacity, etc.) apply. In the second stage, with a combination of multi-criteria decision-making topics (including hierarchical analysis and TOPSIS method) and based on defense criteria, the priority of delivery of goods to the categories of cargo applicants in each category will be determined. The results of the experts' opinions were entered in the Expert Choice software and finally the weight of each criterion was determined. The criteria considered in this research, with a case study of a defense logistics organization, are in order of importance:the degree of security (location of the category),necessity of delivery(requirement of the applicant category),the degree of being difficult to pass(road leading to category),Distance of the category (location in a deprived area),Lack of refueling facilities (around the category) and bad weather conditions (around the category) as well as the validity and reliability of the criteria through field research with the help of questionnaires and expert opinion. The formula of Lauche and Cronbach's alpha were proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle routing
  • category
  • saving algorithm
  • TOPSIS
  • defence Criteria
اصغری، محمد و حسن­نژاد، رجبعلی (1396)، " آشنایی با آماد و پشتیبانی سپاه (ویژه دوره عالی رسته‌ای کلیه رسته­ها)"، چاپ اول، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
امام وردی­ملک، سعید؛ حسن­پور، حسینعلی و نورنگ، احمد (1393)، "ارائه مدل ارزیابی ناب چابکی زنجیره تأمین پوشاک کارکنان سپاه"،  تهران: دانشگاه جامع امام حسین.
تیموری، ابراهیم و احمدی، مهدی (1388)، " مدیریت زنجیره تأمین"، چاپ اول، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
تیموری، محمد و افخم، علیرضا (1393)، " نقش ترابری در زنجیره لجستیک"، ماهنامه راهبران، شماره 78،72 تا 85.
جبله، مرتضی (1395)، "طراحی شبکه زنجیره تأمین چندهدفه، چندسطحی مبتنی بر چابکی و ارزش‌های سازمانی و حل آن با یک روش کارا "، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین, دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی.
حسن‌پور، ح. حاتمی، م؛ و نوروزی، پ. (1398). ارائه رویکرد دو مرحله­ای در حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ملاحظات معیارهای لجستیک دفاعیمطالعه موردی: رده ترابری یک سازمان لجستیک دفاعی، هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، تهران.
خسروانیان، حمیدرضا و آذر، عادل (1391)، "طراحی مدل زنجیره تأمین و توزیع چابک در صنعت پخش با رویکرد شبکه­ای"، در پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته‌ی مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات, تهران, دانشگاه تربیت مدرس، ص 68-71.
شکری، نصیبه و میرابی، محمد (1392)، "حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری کارآمد"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و هنر.
قاسم­پور، زهرا و سلیمان­پور، مقصود (1395)، "ارائه یک مدل برنامه­ریزی ریاضی برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره زمانی "، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه دانشکده مهندسی صنایع.
محمودی، افسانه و خرمی­زاده، مصطفی (1394)، "یک روش جستجوی موضعی تکراری ابتکاری برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگن"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته گرایش در تحقیق عملیات، دانشگاه صنعتی شیراز.
مطیعیان، حمید؛ سعدی مسگری، محمد و نعیمی، احید (1391)، " بهینه‌سازی مسیر تردد سرویس های ترابری یک شرکت، با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم ژنتیک"، مهندسی ترابری، سال سوم، شماره چهارم.
نعیمی، احمد؛ شورورزی، حسین و طالعی، محمد (1395)، " بهینه‌سازی سیستم ترابری ادارات با روش خوشه‌بندی k-mean و ترکیب الگوریتم saving و جستجوی ممنوع ". نشریه مهندسی ترابری، سال هفتم، شماره چهارم.
Akhand, M. A. H, Peya, Zahrul Jannat, Sultana, Tanzima and Hafizur Rahman, M. M. (2017) “Solving Capacitated Vehicle Routing Problem Using Variant Sweep and Swarm Intelligence”, Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 20, No. 4, pp.511-524.
Balaji, M. Santhanakrishnan, S. and Dinesh, S. N. (2019) An Application of Analytic Hierarchy Process in Vehicle Routing Problem, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 47(3), pp. 196-205. doi: https://doi.org/10.3311/PPtr.10701.
Cakir, F. Street, W.N. and Thomas, B.W. (2015) Revisiting Cluster First, Route Second for theVehicle Routing Problem, Department of Management Sciences Tippie College of Business University of Iowa Iowa City, Iowa, USA. Doi: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4007.8567.
Crino, J. et al. (2004) "Solving the theater distribution vehicle routing and scheduling problem using group theoretic tabu search", Mathematical and computer modelling, vol.39, pp616-599.
Ewbank, Henrique, Wanke, Peter and Hadi-Vencheh, Abdollah (2015) “An unsupervised fuzzy clustering approach to the capacitated vehicle routing problem”, Neural Comput & Applic.
G. Clarke and J. Wright (1964) “Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points”, Operations Research, 12 4, 568-581.
Işıklar, G. Büyüközkan, G. (2007), "Using a Multi-Criteria Decision Making Approach to Evaluate Mobile Phone Alternatives", Computer Standards and Interfaces, 29, 265–274.
 
 
Korayem, L. Khorsid, M. Kassem, S.S (2015) “Using Grey Wolf Algorithm to Solve the Capacitated Vehicle Routing Problem”, Materials Science and Engineering Conf. Series: 83-012014 DOI:10.1088/1757-899X/83/1/012014
Lai Hua, T. Sheu, J. B. (2003). A fuzzy-based customer classification method for demand-responsive logistical distribution operations, Fuzzy Sets and Systems Volume 139,Issue 2, pp.431–450. doi: https://10.1016/S0165-0114(02)00516-X
Mostafa, Noha and Eltawil, Amr (2017) Solving the Heterogeneous Capacitated Vehicle Routing Problem using K-Means Clustering and Valid Inequalities, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Rabat, Morocco, April 11-13.
N. Suthikarnnarunai (2008) “A Sweep Algorithm for the Mix Fleet Vehicle Routing Problem”, International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists Vol II IMECS 2008, Hong Kong.
Pichpibul, Tantikorn and Kawtummachai, Ruengsak (2013) “A Heuristic Approach Based on Clarke-Wright Algorithm for Open Vehicle Routing Problem”, Hindawi Publishing Corporation, The ScientificWorld Journal, Article ID 874349DOI:10.1155/2013/874349
Rao, R. V. and Davim, J. P. (2008), "Decision-Making Framework Models for Material Selection Using a Combined Multiple Attribute Decision-Making Method", J. of Adv Manufacturing Technology, 35, 751–760.
SERAP ERCAN COMERT, HARUN RES¸ I˙T YAZGAN, I˙REM SERTVURAN and HANI˙FE S¸ENGU¨ L (2017), “A new approach for solution of vehicle routing problem with hard time window: an application in a supermarket chain”, Sadhana, Vol. 42, No.12, pp. 2067–2080.
Sheu, J. B. (2007). A hybrid fuzzy-optimization approach to customer grouping-based logistics distribution operations, Applied Mathematical Modelling,Volume 31, Issue 6, pp. 1048–1066. doi: https:// 10.1016/j.apm.2006.03.024.
 
Shih, H. Sh.; Shyur, H. J. and Lee, E. S. (2007), "An Extension of TOPSIS for Group Decision Making", Mathematical and Computer Modelling, 45, 801–813.
SOLOMON, M. (1987), “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problem with time window constraints”, Operations Research, 35, pp. 254–265.
Vigo, D. and Toth, P. (2014)” Vehicle Routing Problems, Methods, and Applications", second edition, Mathematical Optimization Society Philadelphia.
Zeimpekis, V., Kaimakamis, G. and Daras, N.J. (2015) "Military Logistics: Research Advances and Future Trends", vol.56.