تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد الکترونیکی داشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظرروش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، شرکت های تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران بودند که تعداد 80 شرکت بصورت تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد آیدین کایاباسی (2016)، هاو ژانگ (2016)، یونگ کیولی (2013)، اشوین (2004)، آلن مایر (1990)، وانتاویو و همکاران (2016) و نیل و همکاران (2012) بود. در این پژوهش از آزمون های نرمال بودن، بارتلت برای کفایت حجم نمونه، آزمون معناداری تی جهت بررسی فرضیه های تحقیق و معادلات ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده­ گردید. نتایج تحقیق نشان دادند فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی وعملکرد زیست محیطی شرکتهای تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران تأثیر دارد. همچنین نوآوری محصول سبز، نوآوری فرآیند سبز، نوآوری مدیریتی سبز، نوآوری فناورانۀ سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر دارد. درنهایت نوآوری فرآیند سبز، نوآوری مدیریتی سبز، عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکتهای تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of green innovation and innovation culture on the financial performance of the organization according to the role of environmental performance

نویسندگان [English]

  • shahrzad tayaran 1
  • sedigheh tootian 2
  • ava Mohammadi 3
1 Associate professor, Governmental management, Islamic azad university, Tehran Gharb branch
2 Assistant professor, Industrial management, faculty of electronics, Islamic azad university, Tehran Gharb branch,
3 Master of science, Faculty of electronics, Islamic azad university
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of green innovation and innovation culture on the financial performance of the organization according to the role of environmental performance. This research is an applied research in terms of purpose and is in the category of descriptive research. The statistical population of this study includes disposable tableware companies in Tehran. a total of 80 companies were randomly selected as a sample. Data collection tools in this study were standard questionnaires of Aydin Kayabasi(2016), Hao Zhang(2016), Jung Kiuli(2013), Ashwin(2004), Ellen Meyer(1990), Vantavio et al.(2016), And Neil et al(2012).in this research Bartlett's normality tests were used to measure the sample size and to use research hypotheses and structural equations to examine the relationships between variables. The results showed that the culture of innovation has an impact on the financial performance and environmental performance of disposable tableware companies in Tehran. Also, green product innovation, green process innovation, green management innovation, green technological innovation, affect environmental performance. Finally, green process innovation, green management innovation and  environmental performance  affect the financial performance of disposable tableware companies in Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation culture
  • financial performance
  • Green Innovation
  • environmental performance
بنی مهد، طالب نیا و ازوجی، (1388)، بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 1(3)، 149-174.
پیله وری، نازنین و تارییان، اعظم، (1395)، بررسی رابطه ابعاد مختلف نوآوری های سبز در بهبود عملکرد سازمان در صنعت ساخت و ساز، تهران: کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.
رضایی، روح الله، مغانلو، فاطمه، قهرمانی، مهدی، (1394)، اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکتهای تجاری کشاورزی، مدیریت فرهنگ سازمانی 51(5)، 117-139.
طباطبائی قمی، مریم، (1392)، رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
خسرویان، امین، گل پرور، محسن و آتش پور، سیدحمید، (1388 بررسی رابطه جو سازمانی با ابعاد فرهنگ نوآوری (تشکیلات، یادگیری سازمانی و جهت گیری بازار) در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان. نشریه یافته های نو در روان شناسی، 11(4)، 79-94.
طالقانی، محمد و رحمتی، یلدا، (1388)، تفکر بازاریابی سبز: مفاهیم و کاربردها، فصلنامه توسعه مهندسی بازار، شماره 7، ص 12-16.
 
 
مروتی شریف آبادی، علی، نمک شناس جهرمی، مهسا و ضیایی بیده، علیرضا، (1393)، بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 12(3)، 25-42.
نجفی، مینا، (1390)، بررسی رابطه سبک های مقابله ای با عملکرد شغلی مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
Chang, C.-H., & Chen, Y.-S، (2013).Green organizational identity and green innovation. Management Decision, 51(5), 1056-1070.
Cheng, C., Yang, C.-L., & Sheu, C، (2014).The link between ecoinnovation and business performance: a Taiwanese industry context.Journal of Cleaner Production, 64, 81-90.
Chiou, T.-Y., Chan, H., Lettice, F., & Chung, S. (2011).The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan.Transportation research, 47,P 822-836.
Dangelico, R. M., & Pujari, D.، (2010).Mainstreaming green product innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics, 95(3), 1-48.
Ilker Murat Ar, (2012).The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern, Social and Behavioral Sciences 62, 854 – 864.
Lee, K.-H.,&Ball, R., (2004). Achieving sustainable corporate competitiveness,Greener Management International,44, 89-104.
Lin, R. J., Tan, K. H., & Geng, Y. (2013).Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry.Journal of Cleaner Production, 40, 101-107.
Martins, E.C., & Terblanche, F. (2003).Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64-74.
OECD, 2010. Eco-innovation in Industry: Enabling Green Growth. OECD Publishing, Paris. OECD/Eurostat, (2005). The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Available at: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf.
Richardson, J., Millage, P., Millage, J., & Lane, S، (2014)، The effects of culture on leadership styles in China, Germany, and Russia. Journal of Technology Management in China, 9(3), 45-64.
Rodríguez, A.L., Albort-Morant, G., (2016). Linking market orientation, innovation and performance: an empirical study on small industrial enterprises in Spain. J. Small Bus. Strategy 26 (1),P 37.
Semana,Noor Aslinda Abu, Zakuana Norhayati, Ahmad Jusoha, Mohd Shoki Md Arifa,Muhamad Zameri Mat Samanb, (2012).The relationship of green supply chain management and green innovation concept, International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management,Social and Behavioral Sciences 57,453 – 457.
Tseng, M.-L., Wang, R., Chiu, A., Geng, Y., & Lin, Y، (2013)، Improving performance of green innovation practices under uncertainty. Journal of cleaner production, 40, 71-82.
Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., (2012).Examining the Effects of Green Supply Chain Management Practices and Their Mediations on Performance Improvements,International Journal of Production Research, 50(5):1377-1394.