واکاوی نقش فرهنگ سازمانی در نگهداشت بهینه‌ی ناوگان خودرویی در فرماندهی مرزبانی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد پیشگیری اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نقش ناوگان خودروییِ فرماندهی مرزبانی ناجا در جابجایی نیروی انسانی، تجهیزات و اقلام مورد نیاز یگان­های مرزی و پیشبرد ماموریت­های این سازمان اجتناب­ناپذیر است. از طرفی حفظ و نگهداشت بهینه­ی این ناوگان در شرایط اقتصادیِ کنونی مستلزم تلاشی جمعی در چارچوب فرهنگ سازمانی است. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در نگهداشت بهینه­ی ناوگان خودرویی در فرماندهی مرزبانی ناجا می­پردازد. رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش، کیفی و استفاده از روش­های تحلیل اسنادی، شامل گزارش­های متخصصان حوزه راهور و کمیسیون­های فنی معاونت آماد فرماندهی مرزبانی استان کردستان به عنوان جامعه هدف، در خصوص خسارات وارده به ناوگان خودرویی و تحلیلِ روایتِ تعداد 15 نفر از کارشناسان حوزه نِت و رانندگان ناوگان خودرویی این فرماندهی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته است. یافته­های پژوهش حاکی از 10 مقوله­ی محوری و 31 مفهوم ذیلِ پنج مقوله­ی عُمده شامل: آموزش و نگهداری، مدیریت تخصصی، تعهد و مسئولیت، تعالی­بخشیِ فرهنگ نگهداری و نظارت صحیح است. نتایج نشان می­دهد که عواملی چون بی­توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم دریافت آموزش رانندگیِ متناسب با شرایط منطقه­ی ماموریت، سرعت و شتاب بیش­ازحد، عدم توجه به قوانین سازمانی در رانندگی و نگهداری خودرو و عدم داشتن توانایی و مهارت لازم در کنترل خودرو در مواقع حساس؛ بیشترین نقش را در ایراد خسارت به ناوگان خودرویی فرماندهی مرزبانی دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of organizational culture in maintaining the vehicle fleet in the NAJA Border Command

نویسندگان [English]

  • Parviz Sobhani 1
  • Kamran Taraneh 2
1 Master of Socialogy, University of Kordestan, Sanandaj, Iran,
2 Master of Social prevention of crime , Amin police force university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The role of the NAJA Border Command vehicle fleet in moving personnel and equipment needed by border units and advancing the missions of this organization is inevitable. On the other hand, the optimal maintenance of this fleet in the current economic conditions requires a collective effort within the organizational culture. The present study analyzes the role of organizational culture in the optimal maintenance of the vehicle fleet in the NAJA Border Command. The approach adopted in this qualitative research and the use of documentary analysis methods including reports of road experts and technical commissions of Kurdistan’s  logistics Border Command as the target community Regarding the damages to the vehicle fleet and the analysis of the narrative of 15 experts in the field of  net  and  drivers of the vehicle fleet of this command using semi-structured interview tools, the research findings indicate 10 key categories and 31 concepts under the 5 main categories including training and maintenance , Specialized management, commitment and responsibility, the excellence of the culture of maintenance and supervision is correct. The results show that factors such as disregard for traffic laws, failure to receive adequate driving training With the conditions of the mission area, excessive speed and acceleration, not paying attention to the organizational rules in driving and maintaining the vehicle, and not having the necessary ability and skill to control the vehicle in critical situations have the greatest role in causing damage to the Border Command vehicle fleet

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • organizational culture
  • Maintenance
  • vihecle fleet
آقایی، اصغر؛ میرسید، سید احمد (1397). بررسی و تعیین الزامات رانندگی تدافعی در مأموریت­های ناجا. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک. شماره 49. تابستان 1397.
دفت، ریچارد (1378). مبانی و تئوری طراحی سازمان، ترجمه­ی علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
سلمانی، داود؛ خدابخشی، محمد (1391). تبیین رابطه­ی مولفه­های فرهنگی و کیفیت نگهداری اموال در سازمان، فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده­ی مدیریت دانشگاه تهران، شماره 3، ص 83-63.
شاطری پوراصفهانی، شهید؛ یامین­پور، وحید (1395). فرهنگ، سبک زندگی و جرم، تهران، شرکت انتشارات سوره مهر.
صادقی، محمد صادق (1393). شناسایی عوامل موثر بر افزایش تصادف خودروهای سازمانی در فرماندهی انتظامی غرب استان تهران و ارایه­ی راهکارهای پیش­گیرانه، فصلنامه علمی دانش انتظامی غرب استان تهران، سال اول، شماره 4، زمستان 1393.
محسنی­تبریزی، علیرضا (1395). روش تحقیق کیفی در مکاتب تفسیری (زمینه و کاربرد)، تهران، انتشارات اطلاعات.
مولایی، ناصر (1385). حرفه­گرایی و تعهد کارکنان، پایان­نامه­ی دکترا، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
هَچ، مری­جو (1385). تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست­مدرن، ترجمه­ی حسن دانایی­فر، چاپ دوم، تهران، نشر افکار.
Abdul Rashid M.Z. Sambasivan M. and Abdul Rahman. A. (2003). The Influence of Organizational Culture on Attitudes toward Organizational Change. The Leadership and Organization Development Journal, Vol 25, No.2, pp-179-161
Boone, Louis E. and David L. Kurtz (1992), Management, 4th ed., New Jersey: McGraw-Hill, Inc.
Hermans, H. (1995). Narrative Interview in U. Flik, E. V. Kardorf, H. Keupp, L. V. Rosenstiel and Handbuch Qualitativ Sozialfoeschung (2nd edn). Munich: Psychologie Verlage Union.
Munhall, P. (2010). Nursing Research: A Qualitative Perspective, Jones and Bartlett Publisher in Qualitative Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Philips, M.E, Goodman, R.A. and Sackmann, S.A. (1992).Exploring the Complex Cultural Milieu of Project Teams. VI/26-8:20.
Porter, L.W. and E.E. Lawler (1968), Managerial Attitudes and Performance, Homewood,
Rolison, J.J., Regev. Sh., Moutari. S, Feeney. A. (2018). What are the Factors that Contribute to Road Accidents? An Assessment of Law Enforcement views, Ordinary Drivers' Opinions, and Road Accident Records. Accident Analysis and Prevention Journal, 115 (2018), 11-24. https://www.researchgate.net/publication/323657339
Scheults, E. (1998). The Relationship between Worker and Equip New. Jerset: prentice-hall
Scott, J. (1990). A Matter of Record-Documentary Sources in Social Research. Cambridge: Polity.
Wolff, S. (2004). Ways into the Field and Their Variants, in U.Flick, E.v. Kardorff and I. Steinke (eds),A Companion to Qualitative Research. London. Sage. Pp. 195-202. III: Irwin.