بررسی مولفه های موثر در بهینه سازی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ولیعصر (عج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: سرویس ایاب و ذهاب به عنوان یکی از ارکان امور رفاهی کارکنان محسوب می گردد. نیاز به شناخت مولفه ها و شاخص های موثر بر سرویس ایاب و ذهاب و وجود مدلی در این زمینه بسیار ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثردر بهینه سازی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ولی عصر(عج) ناجا جهت بهره برداری مسئولین برای برنامه ریزی و ارتقاء ارائه خدمت در زمینه سرویس ایاب و ذهاب  کارکنان مراکز درمانی ناجا اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی می باشد. و از نظر نوع مطالعه به صورت آمیخته (کمی و کیفی ) می باشد در بخش کیفی ازروش داده بنیاد استفاده و در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تأیید و از ضریب الفای کرونباخ برای سنجش پایایی آن استفاده گردید. مشارکت کنندگان روش کمی از مدیران میانی و عالی مراکز درمانی ناجا به تعداد 46 نفر بوده که از روش تمام شمار استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شد. مدل تحقیق  بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی گردید.
یافته ها: مولفه های شناسایی شده خودرو، نقشه مسیر حرکت، حمل و نقل سبز، مدت زمان سفر، رضایتمندی، راننده، راهبرد اجرایی، مدیریت ترابری، ملاحظات سازمانی می باشند که با توجه به خروجی تحلیل داده کلیه مولفه ها بر بهینه سازی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مراکز درمانی ناجا تاثیر مطلوبی دارند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مولفه ها با توجه به ضریب تاثیر ارائه شده مولفه رضایتمندی بیشترین تاثیر و مولفه ملاحظات سازمانی، کمترین تاثیر را بر انتخاب سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ناجا را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective components in optimizing the transportation service of Valiasr hospital staff

نویسندگان [English]

  • asghar aghaeyi 1
  • mahmoud shaghi 2
  • hadi ghorbani 3
1 Associated professor in Amin law enforcement sciences university
2 Lecturer of Amin law enforcement sciences university
3 M.Sc. in Amin law enforcement sciences university
چکیده [English]

Aim and background: Staff transportation service is considered as one of the pillars of staff welfare affairs. The need to know the effective components and indicators in the transportation service and the existence of a model in this field is very necessary. The aim of this study was to investigate the effective factors in optimizing the transportation of the staff of Valiasr Hospital for the use of officials to plan and improve the service in the field of transportation service of the staff of Naja medical centers
Method: The present study is applied in terms of purpose and in terms of survey method and mixed in terms of the type of study (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the data method of the foundation is used. A quantitative part was conducted using a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was used to assess its reliability. The participants of the quantitative method were 46 middle and senior managers of Naja medical centers, and the whole number method was used. Structural equations were used to analyze the data. The research model was designed based on the paradigm model of Strauss and Corbin.
Findings: identified components are vehicles, the path map, green transportation, the duration of travel, satisfaction, driver, executive strategy, transportation management, organizational considerations that according to the output of data analysis,all components have a favorable effect on the transportation service model of medical center staff.
Conclusion: according to the results and the impact factor provided, the satisfaction component has the most impact and the Organizational considerations have the least impact on the choice of transportation service for Valiasr hospital staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transportation service
  • staff
  • Transportation
  • Routing
اصغری زاده، عزت الله (1396) تبیین الگوی مدلسازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم ترابری سبز، فصلنامه مدیریت صنعتی، 9: 2
آقائی،اصغر و شوقی،محمود و خسروی، مرتضی( 1389 ) ، بررسی میزان رضایتمندی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا از سرویس ایاب و ذهاب ، پایان نامه
بیکدلو, فهیمه، فرج اله، رهنورد هما، (1396) سنجش هماهنگی میان سازمانی و شناسایی عوامل موثر، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 2
پابرجا، رامین و سلیمانپوردارغلو، مقصود و بابازاده، رضا،1397، ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه شبکه حمل و نقل چند وجهی،پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران،،،https://civilica.com/doc/784738
ترفع، محمود، فرهمند، جعفر، امیری، سعید. (1394)، بهینه­سازی خدمات سرویس کارکنان با استفاده از پایگاه داده­های مکانی مطالعه موردی (سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)، مقاله، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترابری و ترافیک
لیاقت پو ، زهرا ( 1391 ) ، بهینهسازیسیستمحملونقلکارکنانصنایعبزرگ: مطالعهموردیمجتمع فولادمبارکهاصفهان.
چنانی، علی اکبر و اکبری، محمدعلی (1393)، بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین از سرویس های ایاب و ذهاب
حمیدی راد، فاطمه. (1391)، مسئله مسیریابی خودرو با مدت زمانهای سفر وابسته به لحظات آغاز سفر، مقاله، هفدهمین کنفرانس بین المللی ترابری و  ترافیک

حاجی خانی، مصطفی. (1398)، مساله مسیریابی وسایل نقلیه وابسته به مکان با در نظر گرفتن زمان سفر غیر ثابت، کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع

حیدری، علی، امیرعباس، شجاعی. (1396)رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس،فصلنامه پژوهشی حمل و نقل دوره 14
جعفری، محمد. (1389)، افزایش رضایتمندی مسافرین، تهران: شرکت رویا سفر ایرانیان
رسولی، هادی (1394) " مدیریت پارکینگ در سامانه ترابری و ترافیک شهری "، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ترابری و ترافیک، تهران

عطایی اسفندیار، توکلی، رضا، زینب، عزیزی. (1394)،مقاله بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات با بردار ارزیابی - مطالعه موردی در سازمان اتوبوسرانی

عمران زاده، بهزاد، پوراحمد، احمد، علی، مهدوی. (1392)، ارزیابی و اولویت بندی سیستم های مختلف حمل ونقل عمومی سریع در کلان شهر تهران با استفاده از مدل های کارآمد، فصلنامه مدیریت حمل و نقل، 52

غفوریان، مهسا (1394) " برنامه­ریزی راهبردی توسعه ترابری محور (TOD) در بهبود استفاده از اراضی شهری نمونه­موردی ایستگاه مترو صادقیه "، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترابری و ترافیک، تهران
فخرایی، سیروس. (1394). مطالعه مقایسه ای رابطه سرمایه اجتماعی معلمان با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین معلمان، مجله جامعه شناسی
کورنکبهشتی،علی (1390).،یکالگوریتمترکیبیبرایحلمدلتوسعهیافته‌یمسیریابیاتوبوسمدارس،دانشکدهصنایعوسامانه ها،دانشگاهصنعتیاصفهان
کیامهر، رامین، علیرضا یگانی نژاد. (1396)، مکان­یابی ایستگاه­های اتوبوس شهری در شهر رشت با استفاده ازنرم افزار داده های مکانی، فصلنامه دانشگاه دامغان
کاشانیان، کریم. (1382)، مدیریت ترابری، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های آماد و پشتیبانی.
کرباسیان ،مهدی،مهدی نجمی (1396 )، برنامه­ریزی سرویس­های حمل­و­نقل کارکنان در شرکت پالایش نفت اصفهان ، مقاله ، هفدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک

نادرنیا، حامد، حمید، شیرمحمدی. (1397 )،ارایه مدل بهینه حمل و نقل مسافران شهری با رویکرد ریسک، فصلنامه جاده دوره26،شماره97

محرم زاد, هما، (1397)، ظرفیت های موثر فناوری اطلاعات در کاهش هزینه های شهری (ترابری ترافیک، چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
Carlson, J.O'Cass, A(2010), exploring the relationships between e-service quality, satisfaction, attitudes and behaviours in content-driven e-service web sites. Journal of Services Marketing, 24, 112-127.
Millo, F., Rolando, L., Fuso, R., & Zhao, J. (2015). Development of a new hybrid bus forurban public transportation. Applied Energy, 157, pp583-594
Jinjun Tang, Yifan Yang, Yong Qi (2018) A hybrid algorithm for Urban transit schedule optimization Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 512, 15 December 2018,
kean., " Modeling commuting mode choice jointly with work start time and work duration", (2012) Transportation Research Part A, Elsevier, Vol.46, pp. 745-755
Kolak, O. İlker and Akın, Darçın and Birbil, Ş. İlker and Feyzioğlu, Orhan and Noyan, Nilay(2011) "Multicriteria sustainability evaluation of transport networks for selected European countries ", World Congress on Engineering (WCE 2011), London, UK: WCE (World Congress on Engineering) 2011, 117-122
Michela Le Piraa,*, Matteo Ignaccoloa, Giuseppe Inturria, Alessandro Pluchinob, Andrea Rapisardab (2016) Modelling stakeholder participation in transport planning journal homepage: www.e lsevier.com/locate/cstp