ارزیابی میزان موفقیت سامانه جامع تامین و توزیع اقلام تخصصی یک سازمان نظامی- انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فناوری اطلاعات، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، ‌رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 داشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آماد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 دانشجوی دکترای‌مدیریت‌راهبردی، ‌دانشگاه ‌عالی‌دفاع‌ملی‌، مسئول مرکز مطالعات‌و‌پژوهشهای لجستیکی

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی ضرورتی راهبردی در حیات سازمان‌ها و انجام فعالیت‌های کاری دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت سامانه جامع اطلاعاتی در زیر شاخه تامین و توزیع اقلام تخصصی یک سازمان نظامی- انتظامی انجام شده است.
روش: تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر روش از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 114 نفر مدیران شعبات سازمان بوده و روش نمونه‌گیری به صورت تمام شماری می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی پرسشنامه با تأیید استادان راهنما و مشاور انجام گرفت و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن  0.962 بدست آمد. برای توصیف داده‌ها از میانگین، انحراف معیار و ... استفاده و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی و آزمون رتبه‌بندی فریدمن و برای اندازه‌گیری رابطه بین ابعاد از آزمون همیستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته ها: یافته‌ها نشان می‌دهد میانگین نظرات پرسش‌شوندگان در خصوص ابعاد شش‌گانه مدل (کیفیت سامانه ، کیفیت اطلاعات، کیفیت سرویس، استفاده، رضایت، مزایای خالص) و 31مؤلفه‌ در سطح 0.05 معنادار بوده و همگی مورد تایید پرسش‌شوندگان قرار گرفتند.
نتیجه گیری: نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن نشان داد بعد "کیفیت اطلاعات" بالاترین رتبه و بعد "کیفیت سرویس" پایین‌ترین رتبه را دارد. با توجه به ضریب تعیین بعد" کیفیت اطلاعات" بیشترین میزان تاثیر و بعد "کیفیت سرویس" کمترین میزان تاثیر در موفقیت سامانه را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate the success of the comprehensive system of supply and distribution of specialized items in a military-police organization

نویسندگان [English]

  • reza Tavakoli Rad 1
  • Rouhollah Tavalai 2
  • Seyed Yaser Madani 3
  • ahmad Bitaraf 4
1 PhD in information technology, faculty member, faculty of economics, Imam hossein university,(corresponding author),
2 Associated professor, department of IT management, dean of the faculty of economics and management , Imam Hossein university
3 Master student of logistic management of imam hossein university
4 PhD student in strategic management , higher national defense university , head of logistics studies and research center
چکیده [English]

Background and Aim: Evaluation of information systems is a strategic necessity in the life of organizations and work activities. The aim of this study was to evaluate the success rate of a comprehensive intelligence system under the branch of supply and distribution of specialized items of a military-police organization
Method: The research is descriptive-analytical and in terms of method is survey. The statistical population of this study includes 114 managers of the organization's branches and the sampling method is counting. Data collection tool was a researcher-made questionnaire that the validity of the questionnaire was done with the approval of supervisors and consultants and to measure its reliability Cronbach's alpha coefficient was used with a reliability of 0.962. To describe the data from the mean standard deviation Etc. is used to analyze the data, T-test and Friedman ranking test and Pearson correlation test is used to measure the relationship between dimensions.
Findings: The findings show that the average opinions of the respondents regarding the six dimensions of the model (system quality, information quality, service quality, use, satisfaction, special benefits) and 31 components are significant at the level of 0.05 and all of them were approved by the respondents.
Conclusion: The ranking results of Farid Man test showed that the "information quality" dimension has the highest rank and the "service quality" dimension has the lowest rank. According to the coefficient of determination, the "information quality" dimension has the greatest impact and the "service quality" dimension has the least impact on the system success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehensive system of supply and distribution
  • Information Systems
  • evaluation
  • specialized items
بهرامیان، ح؛ رهنورد، ف و صالحی‌صدقیانی، ج (1392)، ارزشیابی سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه. مجله مطالعات کمی در مدیریت، شماره:15، زمستان 1392، صص 24 تا 48.
حسینی رئوف، سیده فاطمه (1391)، ارزیابی میزان موفقیت سامانه اطلاعات مدیریت آموزشی گلستان " با استفاده از مدل موفقیت سامانه های اطلاعاتی دلون و مک لین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور
رهنورد، فرج الله (1394)، مدیریت استراتژیک سامانه‌های اطلاعاتی (چاپ چهارم)، تهران: نشر نی.
صادقی ما‌ل‌امیری، منصور (1389)، سامانه‌های اطلاعاتی در سازمان (چاپ اول)، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع) موسسه چاپ و انتشارات.
صفرخانی، راحله (1394)، ارزیابی موفقیت سامانه اطلاعاتی سازمان بر اساس مدل دلون و مک لین (شرکت بیمه البرز در شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
کلارک، استیو (2007)، مدیریت استراتژیک سامانه‌های اطلاعاتی (چاپ دوم)، ترجمه: سید محمد اعرابی، حسین حقیقت ثابت (1396)، تهران: پژوهشهای فرهنگی.
لاودن، جین‌پی و لاودن، کنث سی، سامانه‌های اطلاعات مدیریت (چاپ هفتم)، ترجمه: سینا محمد نبی، امیر حسین بهروز (1398)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
لگزیان، م؛ ناظمی، ش و دادمند، ف (1391)، ارزیابی موفقیت سامانه اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مک‌لین، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات;دوره 27، 2، صص 577-596.
نعمت‌بخش، م ؛ جمشیدیان، ع و فاطمی‌هرندی، ح (1380)، بررسی موفقیت سامانه های اطلاعات مدیریت در سازمان های صنعتی و خدماتی استان اصفهان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، شماره 12، صص 123 تا 140.
 
Akbar,DI. Hariadi,B & Ghofar,A(2019). The Effect Betwen The Success Of Implementation Monitoring Systems And Evalation Development (SMEP) Through The Modifacation Approch For Delone & MClean Models (Empricals Study InThe Goverment Of Malang Regency. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 19, Issue 5 (August)
Au,N. Ngai,EWT & Cheng,TE(2002). A critical review of end-user information system satisfaction research and a new research framework. Omega; 30(6):pp.451–78.
Costa, CJ & Aparício M(2006). Information system life cycle: Applications in construction and manufacturing. International Journal of Information Technology; 3(3):pp.180–5.
DeLone,WH& McLean ER(2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of management information systems; 19(4):pp.9–30.
DeLone,WH & McLean ER(1992). Information systems success: The quest for the dependent
Duarte,Ana Isabel Mendes & Costa, Carlos J(2012). Information systems: Life cycle and success.ISDOC: Proceedings of the Workshop on Information Systems and Design of Communication. June 2012
Jaafreh, Abi(2017). Evaluation Information System Success: Applied DeLone and McLean Information System Success Model in Context Banking System in KSA.
Kutlu, B & Alkaya, A(2015). Measuring the Delone and Mclean Model of Information Systems Success Applied to Banking Sector of Turkey. International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking; 3(8):pp.2320-2106.
 Legris, P. Ingham,J & Collerette,P(2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & management; 40(3):pp.191–204.
Lee,KC & Chung,N(2009). Understanding factors affecting trust in and satisfaction with mobile banking in Korea: A modified DeLone and McLean’s model perspective. Interacting with computers; 21(5-6):pp.385–92.
Mendes Duarte,A I & Costa, C J(2012). Information systems: Life cycle and success.Conference: ISDOC '12: Proceedings of the Workshop on Information Systems and Design of Communication.
Marakas,GM & O'Brien, JA(2013). Introduction to information systems. 16th ed. New York NY: McGraw-Hill/Irwin...
.Pérez-Mira,B(2010). Validity of DeLone and McLean's Model of Information Systems success at the web site level of analysis...
Petter,S. DeLone,W & McLean ER(2012). The past, present, and future of" IS Success". Journal of the Association for Information Systems; 13(5):p.341.
Ojo,Ai(2017). Validation of the DeLone and McLean Information Systems Success Model. Healthc Inform Res; 23(1):pp.60–6.
Rammutloa, MW(2017). Application of the DeLone and McLean’s model to assess the effectiveness of an intranet in an open distance learning library: Stellenbosch: Stellenbosch University.
 
Seddon,PB(1997). A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS success. Information systems research; 8(3):pp.240–53.
Sirsat,SS & Sirsat,MS(2016). A validation of the DeLone and McLean model on the educational information system of the Maharashtra State (India). International Journal of Education and Learning Systems; 1:pp.9–18.