طراحی الگوی شبکه همکاری دانشی اثربخش در سازمان‌های تحقیقاتی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات صنایع دفاعی ج.ا ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مهم­ترین مشخصه محیط­های سازمانی تغییرات سریعی است که سبب پیچیدگی و کاهش قدرت سازمان­ها در پیش­بینی رویدادهای آینده شده و آن­ها را در مسیر کسب موفقیت دچار چالش نموده است. در چنین شرایطی یک سازمان به تنهایی از عهده پیچیدگی و رقابت­های موجود بر نمی­آید. شبکه همکاری با ترسیم فضایی جدید، زمینه تقویت نوآوری و افزایش توان رقابت و بقا در محیط را برای سازمان فراهم نموده و هزینه و ریسک موجود را کاهش می­دهد؛ اما یک شبکه همکاری چه تصویری دارد.
روش: پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی شبکه همکاری اثربخش در موسسه تحقیقات صنایع دفاعی، ابعاد، مولفه­ها و عناصر تأثیرگذار را شناسایی نموده است. در این راستا با بهره­برداری از پیشینه ادبیات موجود در زمینه شبکه­ها، مفاهیم اولیه شناسایی شده و با استفاده از روش نظریه­پردازی داده­بنیاد و مصاحبه با خبرگان، اساتید و مدیران بخش دفاعی مرتبط با موضوع، کدگذاری­های باز، محوری و گزینشی انجام گرفته است.
یافته ها: بر اساس کدگذاری های صورت گرفته، عوامل و عناصر الگو شناسایی گردید. الگوی استخراج شده از پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات پیشین، با نگاهی جامع‌تر به بررسی بخش‌های گوناگون پرداخته است.
نتیجه گیری: در نهایت ابعاد عملکرد و دستاورد اثربخش شبکه شامل  ساختار شبکه، فرایند شبکه، کارکرد شبکه، اعضای شبکه، ماهیت و موضوعات همکاری، شرایط محیط کلان همکاری، انگیزه بنیان­گذاران شبکه و انگیزه همکاران شبکه پرداخته­است و شبکه همکاری را به لحاظ گستره عناصر مورد توجه در صنعت دفاعی توسعه داده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model of effective knowledge cooperation network in research organizations (Case study: Defense Industry Research Institute)

نویسندگان [English]

  • Fateme Mashhadi hajiali 1
  • Mahdi Alvani 2
  • Mohammadjavad Kameli 3
  • Gholamreza Memarzadeh 4
1 PhD student of human resources, state’s management group, Islamic azad university Ghazvin branch, Ghazvin, Iran
2 Faculity member of University
3 Associated professor, departement of public administration ,ATU
4 Associated professor, departement of public administration , Qazvin azad university
چکیده [English]

Aim and background: Today, the most important characteristic of organizational environments is rapid change, which has caused complexity and reduced the power of organizations in predicting future events and has challenged them on the path to success. In such a situation, an organization alone cannot cope with the complexity and competition. By drawing a new space, the cooperation network has provided the ground for strengthening innovation and increasing competitiveness and survival in the environment for the organization and reduces the existing costs and risks. But what does a cooperation network look like?
Method: The present study, following the design of an effective cooperation network model in the Institute of Defense Industries, has identified the dimensions, components and influential elements. In this regard, taking advantage of the existing literature in the field of networks, the basic concepts are identified and using the data theorizing method of the foundation and interviews with experts, professors and defense managers related to the subject, open, pivotal and selective coding has been done
Findings: based on the coding, the factors and elements of the model are identified, the model extracted from this research,comparing with previous research, has a more comprehensive look on investigating the various sections.
Conclusion: finally, network performance demensions and effective achievement include network structure, network process, network members, nature and topics of cooperation, the conditions of extended cooperation, motivation of network founders and motivation Network Partners has developed a network of cooperation in terms of the range of elements of interest in the defense industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration network
  • factors affecting the cooperation network
  • Research Centers
  • defense industry
  • data theory of the foundation
اسدی فرد، رضا(1390). مدلی برای شکل گیری شبکه های پایدار همکاری علم و فناوری در ایران. پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
الهی، شعبان، شایان، علی، قاضی نوری، سیدسپهر، خدادادحسینی، سیدحمید(1393). مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز. نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری. 3(1)، صص74-47.
اسدی فرد، رضا، طباطبائیان، سیدحبیب اله، بامداد صوفی، جهانیار، تقوا، محمدرضا(1392). تأثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم وفناوری بر پایداری آن ها. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره3، صص28-3.
امیرکبیری، علیرضا(1377). سازمان و مدیریت، بالندگی مدیر، سازمان، رفتار. تهران: انتشارات ملک.
ایوبی اردکان، محمد، اسدی، اصغر، غریبی، حسین(1386). مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری: پرسش های اساسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اسدی فرد، رضا، طباطبائیان، سیدحبیب اله، بامداد صوفی، جهانیار، تقوا، محمدرضا(1391). چرخه عمر شبکه همکاری علم و فناوری. رهیافت، شماره50، صص48-37.
اسدی فرد، رضا، طباطبائیان، سیدحبیب اله(1392). گونه شناسی ساختاری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران(مطالعه چندموردی). فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، شماره1، 20-10.
اسدی فرد، رضا، چوخاچی زاده مقدم، امین، گودرزی، مهدی(1395). الگویی برای دسته بندی و مطالعه عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی. مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره1،صص 150-129.
بیگی، وحید، علیمحمدی، عباس(1394). شناسایی عوامل تأثیرگذار در ناکامی شبکه همکاری های علمی و نوآوری: آسیب شناسی دفاتر نهاد میانجی. مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، 2،(10)4-ص81.
بسطامی، اسماعیل، جوادزاده، محمدعلی(1394). تحلیل مرکزیت شبکه های اجتماعی در فضای سایبری با رویکرد مقابله با تهدیدات نرم. پدافند غیرعامل، سال ششم، شماره1، صص78-69.
باقری، ابوالفضل، بوشهری، علیرضا(1392). مدل سازى عوامل موثر بر دستاوردهاى همکارى هاى فناورانه: مورد کاوى همکارى هاى فناورانه نانوفناورى در ایران. مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره1، 140-113.
پورعباسی، جواد، آقایی، عبدالله، حاجیان حیدری، مجتبی(1394). ارائه یک معماری سرویس گرا برای شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی. سیاست علم و فناوری، سال هفتم، شماره2، صص102-47.
پیش نویس سند راهبردی همکاری های سراسری نیروهای مسلح و دانشگاه ها(1394). ستاد کل نیروهای مسلح.
جین، آر.کی.، تریاندیس، اچ.سی. (1393). مدیریت بر مدیریت ناپذیر. ترجمه: سرحدی، مهیار، محمدرضائی بیگدلی، حسن، زارعی، وحید. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی، چاپ سوم.
جانسون، استوارت ایی.، لیبیکی، مارتین سی. و تریورتون، گریگوری اف.، چالش های نوین، ابزارهای نوین برای تصمیم گیری دفاعی. ترجمه: زنگنه، محمدجواد، غریب آبادی، کاظم(1384). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.
حکیمی پور، ابولقاسم(1377). تصمیم گیر ی در مدیریت : کاربرد زنجیره های مارکوف در تصمیم گیری مدیریت. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حورعلی، مریم، منتظری، عباس، الیاسی، مهدی(1394). شناسایی و اولویت بندی اصول مورد نیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه های دفاعی ایران با رویکرد باز. مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره2،صص 86-57.
خواجوی، شکراله و فتاحی نافچی، حسن(1392). مالی عصبی، افق پیش روی مالی رفتاری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم،صص 34-21.
دادور، سیدعباس، منطقی، منوچهر، باقری، ابوالفضل(1394). ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور. مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره1، صص52-25.
دهقانی پوده، حسین، باقری، ابوالفضل، بوشهری، علیرضا، نورمحمد نصرآبادی، غلامرضا(1392). عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته. بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره3،صص 105-81.
رحیم زاده، علیرضا، گودرزی، غلامرضا(1395). طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوافضا. اندیشه مدیریت راهبردی، سال دهم، شماره دوم،شماره پیاپی20،صص162-127.
رحمان سرشت، حسین و آرزمجو، هانیه(1389). ادراک مدیران در بداهه سازی تصمیمات برای خروج از بحران. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، صص24-1.
سلیمانی نژاد، عادل، درودی، فریبرز(1390). ارزیابی تحقق اهداف شبکه علمی کشور در توسعه دانش و فناوری اطلاعات در مراکز علمی و پژوهشی کشور. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره17، شماره4، پیاپی67، صص696-677.
شفیعی، مسعود(1385). ارتباط صنعت و دانشگاه(آینده ای تابناک، پیشینه ای تاریک). تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
صنایعی، علی و شافعی، رضا(1391). ارائه مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتری ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش(مطالعه موردی صنعت خودرو ایران). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 62، صص192-153.
صالحی یزدی، فاطمه، سپهری، محمدمهدی، بحرینی، محمدعلی(1390). مطالعه فضای همکاری های علمی-فنی شرکت های نانو در ایران با استفاده از نظریه شبکه های اجتماعی و رجوع به خبرگان. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره3، صص60-49.
صمیمی، امیر، آذربخش، میثم، صمیمی، محمدمهدی(1396). بررسی پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به مدل های کاربردی آن. فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره هجدهم، صص66-49.
عبدالهی، عبدالحسین(1384). روانشناسی تصمیمگیری: تأثیر پیگیری اطلاعات بیفایده و غیرابزاری بر انتخاب و تصمیم گیری. تازه های علوم شناختی، سال 7، شماره 1، صص48-39.
علی احمدی، علیرضا، صادق زاده، ایمان(1395). طراحی مدل کسب و کار برای شبکه ای از سازمان های همکار. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال پانزدهم،صص 17-3.
غیاثوند، مهدی(1390). معانی چهارگانه آگاهی. ذهن، شماره 45، صص174-147.
-فولادی، محمد(1387). فرهنگ و مهندسی فرهنگ. فرهنگ و علم، سال اول، شماره اول،صص219-183.
فراستخواه، مقصود(1389). بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظام های تولید و خدمات. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره57،صص 64-45.
کاملی، محمدجواد، الوانی، سیدمهدی(1389). شبکه ها و خط مشی گذاری عمومی(الزام سازمان های عصر اطلاعات). تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
مومنی، فرشاد، صفردوست، عاطفه، محمد روضه سرا، مریم(1394). تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره3، صص110-81.
مرتضوی، مهدی، واحدی، الهام(1393). مفهوم سازی شبکه ملی موسسات پژوهشی(مطالعه موردی: پژوهش های برنامه ریزی و توسعه کشور). فرایند مدیریت توسعه، دوره27، پیاپی88،صص80-53.
محمدی، مهدی، حمیدی، مهدی، محمودی، بهروز، جوادی، سپیده(1393). شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان(مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره4،صص 24-1.
منطقی، منوچهر، باقری، ابوالفضل، انتظاری، راحله(1392). عوامل موثر بر همکاری صنعت و دانشگاه. کرج: انتشارات الماس البرز.
نریمانی، میثم(1392). تأملاتی در طراحی ساز و کارهای اقتصادی و اجتماعی (با تأکید بر سیاست گذاری عمومی). تهران: انتشارات مهکامه.
یعقوبی فرانی، احمد، حاتمی کیا، نازنین(1394). موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان دانشگاه های بوعلی سینا و صنعتی همدان. آموزش عالی، سال هشتم، شماره 32، صص51-31.
نقی زاده، محمد، منطقی، منوچهر، نقی زاده، رضا(1394). همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره2،صص54-27.
هاچینز، ادوین؛ هی لاگین، فرانسیس؛ هیث، مارگارت؛ ون اوروال، فرانک؛ گینبرگ، جان دی. و دیکلمن، گری جی.(1388). شناخت توزیع شده. ترجمه: محمدی نجم، سیدمحمد و کرامت زاده، عبدالمجید. تهران: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
Argote, Linda, Fahrenkopf, Erin(2016). Knowledge transfer in organizations: The roles of members, tasks, tools, and networks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 136,pp. 146-159.
Byler, R.(2015). Use of Integrated Knowledge Networks to Increase Innovation in Nanotechnology Research and Development. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, 9. Pp.3294-3297.
Behfar, Stefan Kambiz, Helmchen, Thierry Burger(2018). Knowledge management in OSS communities: Relationship between dense and sparse network structures. International Journal of Information Management, 38, pp.167-174.
Basole, Rahul C.(2016). Topological analysis and visualization of interfirm collaboration networks in the electronics industry. Decision Support Systems, 83, pp.22-31.
Bentzen, Eric ,John, Christiansen K. (2011). What attracts decision makers,attention portfolio meetings. management Decision,Vol.49Iss:3, pp.330-349.
Ernø-Kjølhede, Erik, Husted, Kenneth, Mønsted, Mette, Barlebo, Søren(2001). Managing university research in the triple helix. Science and Public Policy, volume 28, number 1, pp.49-55.
Evans, Steve, Vladimirova, Doroteya, Holgado, Maria, Fossen, Kirsten Van, Yang, Miying, Silva, Elisabete A., Barlow, Claire Y.(2017). Business Model Innovation for Sustainability:Towards a Unified Perspective for Creation ofSustainable Business Models. Business Strategy and the Environment, 26, pp.597-608.
Fawcett, Tim W.,Fallenstein, Higginson, Andrew D. Houstoon, Alasdair I., Mallpress, Dave E.W., Trimmer, Pete C.& McNamara,  John M.(2014). The evolution of decision rules in complex environments, The Modelling Animal Decisions Group. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 18, No. 3,pp. 153- 161.
Fung, Hon-Ngen, Wong, Chan-Yuan(2017). Scientific collaboration in indigenous knowledge in context: Insights from publication and co-publication network analysis. Technological Forecasting & Social Change, pp.1-13.
Guan, JianCheng, Zuo, KaiRui, Chen, KaiHua, Yam, Richard C.M.(2016). Does country-level R&D efficiency benefit from the collaborationnetwork structure?. Research Policy, 45, 770784.
Guan, Jiancheng, Liu, Na(2016). Exploitative and exploratory innovations in knowledge network andcollaboration network: A patent analysis in the technological field ofnano-energy. Research Policy,45,pp. 97-112.
Hu, Ping, Mei, Ting(2018). Ranking influential nodes in complex networks with structural holes. Physica A, pp.624-631.
JIANG, Liang(2015). Research about Technological Innovation with Deep Civil-Military Integration. International Conference on Social Science and Technology Education.
Khalilzadeh , Jalayer , Wang , Youcheng(2018). The economics of attitudes: A different approach to utility functions of players in tourism marketing coalitional networks. Tourism Management, 65, pp.14-28.
Klein Padilha, Carolina, Gomes, Giancarlo(2016). Innovation culture and performance in innovation of products and processes:a study in companies of textile industry. RAI Revista de Administração e Inovação.
Kao, Shu-Chen, Wu, ChienHsing(2016). The Role of Creation Mode and Social Networking Mode in Knowledge Creation Performance: Mediation Effect of Creation Process. Information and Management.
Kasper, Gabriel(2008). Intentional Innovation: How Getting More Systematic about Innovation Could Improve Philanthropy and Increase Social Impact. W. K. Kellogg Foundation,pp.29-33.
Lund, Ragnhild, Kusakabe, Kyoko, Panda, Smita Mishra, Wang, Yunxian(2016). Building knowledge across transnational boundaries: Collaboration and friendship in research. Pp 18-24.
Newell, David, Sandström, Annica, Söderholm, Patrik(2017). Network management and renewable energy development: An analytical framework with empirical illustrations. Energy Research & Social Science, 23, pp.199-210.
Ölmez, Manuela& Lindemann, Udo(2014). Managing attribute complexity for user-centered decision support systems. Procedia Computer Science, No. 28,pp. 130 – 137.
Olmos, Marta Fernández, Alesón, Marisa Ramírez(2017). How internal and external factors influence the dynamics of SME technology collaboration networks over time. Technovation,pp.1-12.
Riquelme, Fabián, Gonzalez-Cantergiani, Pablo, Molinero, Xavier, Serna, Maria(2018). Centrality measure in social networks based on linear threshold model. Knowledge-Based Systems, 140,pp. 92-102.
Shuman, Jeffrey, Twombly, Janice(2010). Collaborative Networks Are The Organization: An Innovation in Organization Design and Management. Journal for Decision Makers, Vol35, Issue 1.
Sebastião, Sónia Pedro, Zulato, Giovana, Trindade, Alice Donat(2017). Internal communication and organisational culture: The management interplay in the view of the Portuguese communication consultant. Public Relations Review, Volume 43, Issue 4, pp.863-871.
Todo, Yasuyuk, Matous, Petr, Inoue, Hiroyasu(2016). The strength of long ties and the weakness of strong ties: Knowledgediffusion through supply chain networks. Research Policy. Pp 1890–1906.
To, Chester K.M., Ko, Krista K.B.(2016). Problematizing the collaboration process in a knowledge-development context.
Ur Rehman, Naqeeb(2017). A Complementary Relationship between Networks and Organizational Innovation Activities: Evidence from Chile. Journal of Innovation Economics & Management,pp. 83-106.
Wang, Jian(2016). Knowledge creation in collaboration networks: Effects of tie configuration. Research Policy, 45,pp. 68-80.
Xie, Xuemei, Fang, Liangxiu, Zeng, Saixing(2016). Collaborative innovation network and knowledge transfer performance: A fsQCA approach. Journal of Business Research,pp.1-6.