بررسی تاثیر عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: مجتمع صنعتی ماموت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

2 مدرس گروه مدیریت، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای رقابتی امروز، شرکت­ها به دنبال کسب مزیت رقابتی و عملکرد بالا هستند. همچنین عملیات مرتبط با زنجیره تامین به دنبال بهینه­­ترین وضعیت می­باشند. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ماموت است.
روش: روش تحقیق میدانی است. از پرسشنامه برای جمع آوری داده­ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و خبرگان آشنا به سامانه مدیریت زنجیره تامین تشکیل می­دهند. روش نمونه­گیری پژوهش تصادفی ساده است. قابلیت اطمینان پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  و روایی آن با روش روایی صوری و همگرا (روش تحلیل عامل تاییدی) ارزیابی شده است، در نهایت برای تحلیل­های چند متغیره از  نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.
یافته ها: عملیات مدیریت زنجیره تامین برمزیت رقابتی و عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیرمثبت دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می­دهند که: 1. عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی مجتمع صنعتی ماموت تاثیر مثبت دارد.2. عملیات مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیر مثبت دارد. 3. مزیت رقابتی بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of supply chain management operations on the competitive advantage and performance of the Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mozaffari 1
  • Mehdi ajali 2
  • Delaram Jafar Gholi 3
1 Associated Professor of Department of Management, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Qazvin, Iran
2 Instructor of Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 MSc Industrial management, Social science faculity, Emam Khomeini University, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

Aim and background: In today's competitive world, companies seek to gain a competitive advantage and high performance. Supply chain operations are also looking for the most optimal situation. The main purpose of this research is investigating the effect of supply chain management operations on the competitive advantage and performance of Mammout Company.
Method: The method is field research .A questionnaire was used to collect data The statistical population of this study consists of managers and experts familiar with the supply chain management system The sampling method is simple random research The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha method and its validity was evaluated by face and convergent method (confirmatory factor analysis method) Finally, SMART PLS software was used for multivariate analysis
Findings: supply chain management operations have a positive effect on the competitive advantage and the performance of Mammout Industrial Complex
Conclusion: The results show that 1.supply chain management operations have a positive effect on the competitive advantage of Mammout Industrial Complex. 2. Supply chain management operations have a positive effect on the performance of Mammout Industrial Complex.3. Competitive advantages have a positive effect on the performance of Mammout Industrial Complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Competitive advantages
  • Cronbach's alpha method
  • performance of Mammout Industrial Complex
منابع فارسی
باورصاد بلقیس، رحیمی فرج اله و مهراب نژاد، یاسر (1393). تاثیر شیوه­های مدیریت زنجیره تامین در مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در خدمات نگه­داری و تعمیرات شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران.
حسینی محمود، شیخی نرگس (1391). تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تامین در بهبود عملکرد شرکت (مطالعه صنعت مواد غذایی ایران). مجله مطالعات مدیریت راهبردی،6(10)،صص36-60.
خرمی غلامرضا، محمودزاده احد (1396). بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت. مجله مدیریت زنجیره ارزش، 2(5)، صص13-32.
رضائی کلیدبری، حمیدرضا گودرزوندچگینی، مهرداد و علوی فومنی فاطمه (1393). تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی. مجله مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 6(1)، صص67-88.
شریفی محمد، شاهرودی کامبیز و رمضانیان، محمد رحیم (1395). بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکردسازمانی از طریق مزیت رقابتی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربت حیدریه.
شفیعی مرتضی، تارمست پگاه (1393). تاثیر فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو). نشریه مطالعات کمی در مدیریت، 5(2)،صص108-128.
صفری، حسین، حشمتی پور، فاطمه، مهرابی، علی و نصابی، وحیدرضا، 1391، مدل‌سازی عوامل موثر بر به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه‌های بیزین، مدیریت فناوری اطلاعات.4 (10).
عطاران جواد، آدینف حیات دیواندری (2016). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور. نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. بازبینی‌شده در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶.
قاسمی نفیسه، نکویی‌فرد الناز، رجبی موغاری پروین و امین صالحی فرناز (1396). نقش مدیریت زنجیره تامین و کسب مزیت رقابتی در سازمان‌های خدماتی. اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نویت در علوم و تکنولوژی. تهران، شرکت بین المللی کوشا.
مظفری محمد مهدی، قطبی فربد (1395). بررسیتاثیرمدیریتزنجیرهتامینسبزبربهبودعملکردوکسبمزیترقابتیتوسط سازمان، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان.
وهاب پور، نیره و صفرزاده حسین (1396). بررسی نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای میانجی قابلیت‌های رقابتی و مدیریت زنجیره تأمین، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
منابع خارجی
Appelbaum, S. H., & Gallagher, J. (2000). The competitive advantage of organizational learning. Journal of Workplace Learning12(2),pp. 40-56.
Cao, M. (2007). Achieving collaborative advantage through IOS-enabled supply chain collaboration: An empirical examination. The University of Toledo.
Estampe,D. (2014). Supply chain performance and evaluation models.John Wiley&Sons.
Gorelick, C. (2005). Organizational learning vs the learning organization: a conversation with a practitioner. The Learning Organization 12(4): pp.383-388.
Handoko, B. L., Aryanto, R.., So, I. G. (2015). The impact of enterprise resources system and supply chain practices on competitive advantage and firm performance: Case of Indonesian companies. Procedia Computer Science, 72, pp.122-128.
Hagedoorn, J., & Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?. Research policy, 32(8), pp.1365-1379.
Incea Huseyin, S.Z. Imamoglub, H. Keskin, a. akgund, Mehmet and N.Efee (2013). The Impact of ERP Systems and Supply Chain Management Practices on Firm Performance:case of Turkish Compaines.procedia-Social and Behavioral SCIENCES 99,pp.1124-1133.
Jiang, X.,Y.Li (2008).The relationship between organizational learning and firms finanicial performance in strategic alliances;A contingency approach Journal of World Business, 43(3), pp.365-379.
Kim, S W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance, International journal.Production Economics, 119, pp.328-346.
Li,S Rague-Nathan,B. Ragu-Nathan, T. S.,Rao,S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega. 34(2),pp.107-124.
Monczka, R. M., Petersen, K. J., Handfield, R. B., & Ragatz, G. L. (1998). Success factors in strategic supplier alliances: the buying company perspective. Decision sciences, 29(3),pp.553-577.
Nag R., Hambrick, D. C., & Chen, M. J. (2007). What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field. Strategic management journal, 28(9), pp.935-955.
Palandeng D.I, Kindangen P, Timbel,A.,Massie,J. (2018).Iinfluence Analysis of Supply Chain Management and Supply chain Felexibility to Competitive Advantage and Impact on Company Performance of Fish Processing in bitung City.Journal of Research in Business,Economics and Management (10),1,pp.1783-1802.
Sadri, G., & Lees, B. (2001). Developing corporate culture as a competitive advantage. Journal of Management Development20(10), pp.853-859.
Shao, X.-F.,M. Dong (2012). Supply disruption and reactive strategies in an assemble-to-order supply chain with time-sensitive demand. Engineering Management, IEEE Transactions on 59(2), pp.201-212.
Shaw, R. (1991). Computer-aided marketing and selling: information asset management. Robert Shaw.
Srinivasan,R.,Swink,M. (2017). An investigation of Visibility and felexibility as complements to supply chain analystics:An organizational information processing theory perspective. Production and Operations Mnagment.
Zahraee, S. M. (2016). A survey on lean manufacturing implementation in a selected manufacturing industry in Iran. International Journal of Lean Six Sigma, 7(2), pp.136-148.