شناسایی و رتبه بندی چالشهای پیش روی زنجیره تامین زعفران و ارائه راه حل های پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، گروه مدیریت و حسابداری

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

زمینه و هدف: زعفران به عنوان یک کالای استراتژیک و مزیت رقابتی در توسعه تجارت کشور عزیزمان همیشه مورد توجه متخصصین و عاملان اجرایی بوده است اما با این وجود در بسیاری از قسمت های زنجیره تامین این کالای باارزش مشکلاتی دیده می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی چالشهای پیش روی زنجیره تامین زعفران و ارائه راه حل های پیشنهادی بود
روش: این پژوهش توصیفی و از حیث هدف کاربردی و ماهیت آن از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه خبرگان و نخبگان در امر تولید و فروش زعفران است. نمونه های مورد مطالعه 100 نفر و روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی آن توسط اساتید و صاحبنظران تایید شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از الفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه 0.911 بدست آمده است. داده‌های پژوهش با نرم افزار spss و pls مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
یافته ها: تحلیل ها نشان می دهند که چالشهای زنجیره تامین زعفران عبارتند از چالش های مشتری نهایی، چالش های تولید کنندگان و چالش های توزیع کننده. این چالشها به ترتیب ناشی از مشکلات قیمت گذاری، نوآوری، بسته بندی، کیفیت مواد اولیه، بازاریابی، رقبا و ... می باشند.
نتیجه گیری:نتایج نشان می دهند که با توجه به ضریب مسیر می توان بیان نمود که مهمترین چالش زنجیره تامین زعفران چالش های توزیع کننده می باشد و بعد از ان چالش های تولید کنندگان و چالش های مشتری نهایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and rank the challenges facing the saffron supply chain and provide proposed solutions

نویسندگان [English]

  • mohammad khodabakhshi 1
  • Maryam Nemati 2
1 Asistant professor of Shahid Beheshti University, accountant and management group
2 MSc excutive management, Shahid beheshti university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim and background: Saffron as a strategic commodity and competitive advantage in the development of trade in our beloved country has always been considered by experts and executives. However, there are problems in many parts of the supply chain of this valuable product ,The main purpose of this study was to identify and rank the challenges facing the saffron supply chain and provide proposed solutions
Method: This research is descriptive and in terms of applied purpose and its nature is correlational. The study population is experts and elites in the production and sale of saffron. The samples were 100 people and the sampling method was purposeful and available. The data collection tool was a questionnaire. Its validity was confirmed by professors and experts. Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability of the questionnaires, which was 0.911 for the whole questionnaire. Research data are analyzed with SPSS and PLS software
Findings: Analyzes show that saffron supply chain challenges include final customer challenges, producer challenges and distributor challenges. These challenges are due to pricing, innovation, packaging, quality of raw materials, marketing, competitors, etc., respectively.
Conclusion: The results show that according to the path coefficient, it can be said that the most important challenge of the saffron supply chain is the challenges of distributors, followed by the challenges of producers and the challenges of the final customer

کلیدواژه‌ها [English]

  • saffron
  • challenges of supply chain
  • distributor
  • producers
  • final customers
منابع فارسی
آذرپژوه, الهام؛ سودابه عین افشار و پروین شرایعی، (1397)، مروری بر پروژه های تحقیقاتی در زمینه فرآوری، بسته بندی و نگهداری زعفران، پنجمین همایش ملی زعفران، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
بوستانی، رضا، (1397)، زنجیره عرضه محصولات کشاورزی از منظر هزینه مبادله، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، تهران.
تازیکی. (1389). خوشه صنعتی صادراتی زعفران استانهای خراسان رضوی و جنوبی، انتشارات شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی. مشهد.
جهانشیری, مهدی، (1397)، بررسی نقش تبلیغات در معرفی و فروش زعفران مورد مطالعه: مصرف کنندگان زعفران بازار رضای شهرمشهد، پنجمین همایش ملی زعفران، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
حاجی رحیمی، ترکمانی، (1382)، بررسی نقش رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران کاربرد الگوی تحلیل مسیر، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، ش 41. صص71-89.
دانشور و همکاران، (1383)، جهانی شدن و اثرات ان بر صادرات زعفران، مجموعه مقالات سومین همایش ملی زعفران، ایران، مشهد.
دوراندیش, آرش؛ امیرحسین توحیدی و مونا موسوی، (1397). بررسی عوامل موثر بر قیمت زعفران (کاربرد الگوی قیمت گذاری هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی)، فصلنامه زراعت و فناوری زعفران 6 (1)،صص. 91-1003.
کرباسی، علیرضا و صحابی، حسین و محمدزاده، سیدحسین، (1397).، چالش های زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی، پنجمین همایش ملی زعفران، تربت حیدریه.
غلامی، حسین و حیدری، احمد و شیردل، محسن و غلامی، حیدر، (1397)، بررسی چالش ها و راهکارهای موثر در نمادسازی زعفران ایران، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.
سلیمانزاده, مسعود و مریم عابدی، ۱۳۸۵، اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین، دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، تهران، انجمن لجستیک ایران.
شرافتی علی رضا. (1392). مدیریت چالش در زنجیره تامین. اولین همایش ملی توان داخلی. تهران.
شریفیان امیر. (1388). مقدمه ای بر زنجیره تامین (SCM). انتشارات چشم دانش. اصفهان.
غلامی, نیره و سعیده باباجانی محمدی، ۱۳۹۷، بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران از استان های خراسان به بازارهای جهانی، همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، موسسه آموزش عالی فردوس مشهد.
فتحی فتح الله. (1393). مدیریت چالش. بیمه در لجستیک و زنجیره عرضه. اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین. تهران.
موسوی، یزدانی (1388). آثار جهانی شدن بر صادرات فرآورده های کشاورزی، مطالعه موردی زعفران، مجله پژوهش های ترویج آموزش کشاورزی، شماره اول.صص43-61
میان ابادی عباسعلی. (1395). مدیریت زنجیره تامین: تعریف، تاریخچه، اهداف، فرایندها، مزایا و موانع. مجله راهکار مدیریت. شماره7. صص1-23.
واعظی فر، سلمان و کرباسی، علیرضا، (1397)، تحلیل روند صادرات و بسته بندی در ارزآوری زعفران، پنجمین همایش ملی زعفران، تربت حیدریه.
منابعخارجی
Adams, G.W. and Campbell, M,September 2005,“Where Are You on the Journey to ERM?” Risk Management Magazine,pp.16-20
Kumar, S., Luthra, S., & Haleem, A. (2013). Customer involvement in greening the supply chain: an interpretive structural modeling methodology. Journal of Industrial Engineering International, 9(1), p.6.
Norman, B. A.,Assi, T. M., Brown, S. T., Kone, S Djibo, A., Connor, D. L., ... & Lee, B. Y. (2013). Removing the regional level from the Niger vaccine supply chain. Vaccine, 31(26), pp.2828-2834.
Tan K.Ch, Lyman S.B & Wisner J.D, (2012) "Supply chain management: A strategic perspective", International Journal of operations &production management, Vol.22, No.6, pp.614- 631
Wayne B. L., 2010, CPHRM, CBCP, ARM Director, University Risk Management The Medical University of South Carolina Charleston, South Carolina.