ارائه و اعتباریابی مدل عوامل موثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین لارجت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی نورهدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی نورهدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­ بندی شاخص­های موثر بر انتخاب تامین­ کنندگان در زنجیره تأمین لارجت می­باشد.
روش: داده­ ها با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، در دو مرحله (کیفی و کمّی) جمع­ آوری شد. در ابتدا، از طریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با روش نمونه­ گیری نظری انتخاب شدند، مؤلفه­ ها مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کیفی، با استفاده از روش دلفی، تعداد 18 نفر از پانلیست­ ها پس از چهار راند، به اتفاق­ نظر دست­یافتند و اعتبار بخش کیفی نیز از طریق ضریب هماهنگی کندال (k=0.79) مورد تأیید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی، در دو سطح توصیفی و استنباطی از طریق نرم­افزارهای «SPSS» و «Lisrel» اجرا شد.
 یافته­ ها: بر مبنای یافته­ های حاصل از مرحله کیفی، پرسش­نامه بخش کمّی طراحی و پس از سنجش روایی (عاملی) و پایایی، از طریق مشارکت 120 نفر از مدیران صنعت مواد غذایی شهرکرد که با روش نمونه­ گیری تصادفی 102 نفر از آن­ها انتخاب شدند، اجرا گردید. خبرگان، مؤلفه­ های کلیدی را در قالب 85 مفهوم کلیدی و 5 معیار اصلی که شامل: معیار ناب، چابک، تاب­آوری، سبز و استعداد پایدار می­باشد را مورد شناسایی قرار دادند، که بیشترین امتیاز فریدمن مربوط به معیار «سبز» با مقدار 44.72 و کمترین امتیاز مربوط به معیار «چابک» با مقدار 40.65 می­ باشد.
نتیجه­ گیری: استفاده همزمان از این پنج رویکرد موجبات پوشش­دادن نقاط ضعف رویکردها را فراهم می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide and validating the model of factors affecting the selection of suppliers in the LARGET supply chain

نویسندگان [English]

  • meysam babaee farsani 1
  • mojgan rahimpour 2
  • soheila fafhollahi 3
1 PhD in industrial management , faculty of management , noor hedayat university,
2 M.Sc. in industrial management, faculty of management , noor hedayat university, shahrekord
3 Master student in logistics management, faculty of management , noor hedayat university, shahrekord
چکیده [English]

Aim and background: The main purpose of this study is to identify and prioritize the indicators affecting the Supplier’s selection in LARGT Supply Chain
Method: data were collected in two stages (qualitative and quantitative) using the Sequential Exploratory method.  Initially, through interviews with 11 experts who were selected by theoretical sampling method, Components were identified in the qualitative section, using the Delphi method, 18 panelists reached a consensus after 4 rounds.The validity of the qualitative part was also confirmed by Kendal coordination coefficient (k = 0.79) Quantitative data analysis method was implemented in two descriptive and inferential levels through SPSS and Lisrel software
Findings: Based on the findings of the qualitative stage of the questionnaire, a quantitative section was designed and after measuring the validity (factor) and reliability through the participation of 120 managers of Shahrekord food industry, 102 of them were selected by random sampling method Experts identified the key components in the form of 85 key concepts and 5 main criteria, which include: pure, "agile", resilience, green and sustainable talent, with the highest Friedman score of 44.72. And the lowest score is related to the "agile" criterion with a value of 40.65
Conclusion: The simultaneous use of these five approaches provides coverage of the weaknesses of the approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequential Exploratory method
  • Delphi method
  • Cronbach's alpha method
  • LARGT Supply Chain
منابع فارسی
پاشایی­زاد، حسین. (1386).  نگاهی اجمالی به روش دلفی. فصلنامه پیک­نور. 6 (2). صص 63-79.
جعفرپور، محمود، بابایی­فارسانی، میثم. (1392). مقاله­نویسی علمی، رویکردی کاربردی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
جمالی، غلامرضا، کریمی­اصل، الهام. (1397 الف).  ارزیابی استراتژی­های رقابتی مدیریت زنجیره تامین لارج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان. فصلنامه مدیریت تولید و عملیات. 9 (1). صص 29-54.
جمالی، غلامرضا، کریمی­اصل، الهام. (1397 الف). موقعیت رقابتی زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت- عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی. 16 (50). صص 53-77.
دانایی­فرد، حسن، امامی، سید مجتبی. (1386). تأملیبرنظریه­پردازیداده­بنیاد: استراتژی­هایپژوهشکیفی. فصلنامه اندیشه مدیریت.2. صص 69-97.
دلاور، علی. (1391). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. 36، تهران: انتشارات نشر ویرایش.
صادقی، ابوالفضل، صفری، سعید، عباسی، رضا. (1398). طراحی مدل کسب وکار با رویکرد لارج (مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره­ای هایپرمی). فصلنامه توسعه کارآفرینی12 (2). صص 221-239.
صفایی­قادیکلایی، عبدالحمید، محمدنژادچاری، فاطمه. (1395). شناسایی و رتبه­بندی معیارهای انتخاب تامین­کنندگان در زنجیره تامین لارج (مطالعه موردی: صنایع غذایی و لبنی کاله)، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 13 (4). صص 103-120.
فلاح­لاجیمی. حمیدرضا، محمدی­کانی. سیده­زهرا، رسولی­خطیر، زهرا. (1398). به­کارگیری تابع ارزش خطی قطعه­ای در رتبه­بندی تامین­کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم­گیری چندمعیاره، فصلنامه چشم­انداز مدیریت صنعتی، 9 (33). صص 115-140.
قاسمیه، رحیم، جمالی، غلامرضا، کریمی­اصل، الهام (1394). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک­های تصمیم گیری چند معیاره، فصلنامه مدیریت صنعتی (دانش مدیریت)، 7 (4)، صص 813-836.
مشایخی، علی­نقی، فرهنگی، علی­اکبر، مومنی، منصور، علی­دوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه­نامه مدیریت، صص 191-232.
نعمت­اله­زاده­آملی، فاطمه (1395). اولویت­بندیعواملمؤثربر نوآوریبازدرصنایعغذایی (مطالعهموردی: شرکتفرآورده­هایگوشتیکالهآمل)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران.
ونهاربیک، ویم، ورمیش، اینه، دیزوتر، استاین (1394). نوآوری باز در شرکت­های کوچک و متوسط. ترجمه جواد مشایخ و مجید حسنی پارسا، تهران: انتشارات رسا.
هومن، حیدرعلی (1394). راهنمای عملی پژوهش کیفی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
منابع خارجی
Abdoli Bidhandi, R, Valmohammadi, C. (2017). Effects of supply chain agility on profitability, Business Process Management Journal, Vol. 23 No. 5, pp.1064-1082.
Ameyaw, E.E, Hu,Y, Shan, M, Chan, C & Le, y. 2016. Application of Delphi method in construction engineering and management research: A quantitative perspective, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 22, No. 8,pp.991-1000.
Cabrita, M.D, Duarte,S , Carvalho, H, Cruz-Machado, V. 2016. "Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations", 8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM, Troyes, France, Vol. 49 No. 12,pp.1306-1311.
Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. 2011. "Integrating Lean, Agile, Resilience and Green Paradigms in Supply Chain Management (LARG_SCM)", Faculae de Cadencies e Technologic da Universidad Nova de Lisboan, pp.27-48.      
Christopher, M., & Peck, H. 2004. "Building the Resilient Supply Chain", The International Journal of Logistics Management, Vol. 15 No. 2, pp.1-14.
Creswell jw, Plano Clark vl. 2010. "Designing and conducting mixed methods research", Second edition, Sage Publication, inc. Day.
Dickson, G. W. 1966. "An analysis of vendor selection system and decisions", journal of Purchasing and supply management, 17-25.
Fahimnia, B, Jabbarzadeh, A, Sarkis, J. 2018. "Greening versus resilience: A supply chain design perspective", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 119, pp.129-148.
Falasca M., Zobel, C.W., & Cook, D. 2008. "A Decision Support Framework to Assess Supply Chain Resilience", in the proceedings of the 5th International ISCRAM Conference – Washington, DC, USA, pp.596-605.
Hassan, H, Nabil, E, and Rady, M. 2015. "A Model for Evaluating and Improving Supply Chain Performance", International Journal of Computer Science and Software Engineering (IJCSSE), Volume 4, Issue 11, pp.2409-4285.
Holt, D., & Ghobadian, A. 2009. "An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufacturers", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 20, No. 7, pp.933-956.
Ismail, H.S. and Sharifi, H. 2006. "A balanced approach to building agile supply chains", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 36 No. 6, pp.431-444.
Kamalahmadi, M., & Parast, M. M. 2016. "A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research", International Journal of Production Economics, Vol. 171, pp.116-131.
Lee, H.L. 2002. "Aligning supply chain strategies with product uncertainties", California Management Review, Vol. 44 No. 3,pp.105-119.
 
Lin, C., Chiu, H., & Chu, P. 2006. "Agility index in the supply chain", International Journal of Production Economics, Vol. 100 No. 2, pp.285-299.
Lotfi, M. and Saghiri, S. 2018. "Disentangling resilience, agility and leanness: Conceptual development and empirical analysis", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 29, No. 1, pp.168-197.
MalekZadeh, G. and Kazemi, M. and Lagzian, M. 2014. "Organizational Intelligence: Designing a Hierarchy Model for Iranian State Universities with a Demetal Approach", Transformation Management Research, Vol. 5, No. 10,pp.94-124.
Naga Vamshi Krishna Jasti & Rambabu Kodali, 2015. "A critical review of lean supply chain management frameworks: proposed framework", Production Planning & Control: The Management of Operations, Vol. 26 No. 13, pp.1051-1068.
Nikookar, E, Yanadory, Y, Freemana, S, Wieland, A. 2019. "The Role of Managers in Supply Chain Resilience: A Dynamic Managerial Capabilities Perspective", Academy of Management Annual Meeting, Issue 1.
Nikoopour J, Amini Farsani M. 2012. "Success in Writing Academic Articles Applied Linguistics", Asre Moaser, Tehran.
Ponis, S.T, Koronis, E, 2012. "Supply Chain Resilience: Definition Of Concept And Its Formative Elements", The Journal of Applied Business Research, Volume 28, 5,pp.921-930.
Qi, Y., Huo, B., Wang, Z. and Yeung, H.Y.J. 2017. "The impact of operations and supply chain strategies on integration and performance", International Journal of Production Economics, Vol. 185, pp.162-174.
Ruiz-Benitez, R., López, C. and Real, J. 2019. "Achieving sustainability through the lean and resilient management of the supply chain", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 49 No. 2,pp.122-155.
Sahu, A.k., Datta, S, Mahapatra, S.S. 2017. "Evaluation of performance index inresilient supply chain: a fuzzy-based approach", Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, No 1,pp.118–142.
Sangari, M. S., Razmi, J., & Zolfaghari, S. 2015. "Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility", Measurement, 62,pp. 205-214.
Soni, U., Jain, V., & Kumar, S. 2014. "Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach", Computers & Industrial Engineering, 74, pp.11–25.
Udokporo, C.K, Anosikea, A, Lim, M, S.P, 2020. "Impact of Lean, Agile and Green (LAG) on business competitiveness: An empirical study of fast moving consumer goods businesses", Resources, Conservation and Recycling, Vol. 156,pp.1-10.