پیاده‌سازی ابزار ناب 5s با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آماد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت آماد دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

S5 (مرتب­سازی، تنظیم، پاکیزه کردن، استانداردسازی و حفظ کردن)[1] ابزار ناب[2] شناخته­شده برای بهبود عملکرد[3] سیستم می­­باشد. در مطالعه حاضر، پیامدهای پویای[4] کوتاه­مدت جنبه مرتب­سازی S5 با استفاده از رویکرد پویایی سیستم بررسی می­شود. برای تعیین تأثیر فعالیت مرتب­سازی بر توان تولید، یک مدل پویایی سیستم شبیه­سازی و توسعه داده شده است که در این مطالعه مورد بررسی قرار می­گیرد.­ هدف اولیه ارزیابی نتایج عملکرد سیستم هنگام بهبود عملکردهای S5 بود. نتایج شبیه­سازی محرکی برای بهبود سیستم در شرایط واقعی بودند؛ زیرا نتایج شبیه­سازی قادر به تقلید از نتایج واقعی بودند. مادامی که نتایج شبیه­سازی بهبودهای اجرایی بیشتری را نشان دهد، مدل توسعه یافته در مقاله فعلی در سایر موارد قابل تکرار است، زیرا متغیرهای مورد استفاده در مدل عمومی هستند و در بسیاری از انواع سیستم­های تولیدی مشترک هستند، به­ ویژه موارد جدیدی که در روش­های ناب وجود دارند. تجزیه و تحلیل پویا از شیوه­های جدید S5 رایج نیست. این مطالعه همچنین برخی از روابط جالب توجه بین S5 و سایر شیوه­های ناب و عملکرد سیستم را نشان می­دهد.[1] sort, set, shine, standardize and sustain


[2] lean tool


[3] performance


[4] dynamic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implementation of 5S lean tool using system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • Mansour Janmohamadi 1
  • Qolam Hossein Qaffari 2
  • mehdi sepasi zangabadi 3
1 M.Sc. in logistics management, Imam Hossein University
2 M.Sc. in logistics management , Amin law enforcement sciences
3 M.Sc. in industrial management , Azad university south Tehran branch
چکیده [English]

5s (sorting, adjusting, shining, standardizing and maintaining) are pure tools known to improve system performance. In the present study, the short-term dynamic consequences of the 5s sorting aspect are investigated using the system dynamics approach. To determine the effect of sorting activity on throughput production, a system dynamics model is simulated and developed, which is investigated in this study. The primary goal was to evaluate system performance results when improving 5s performance. The simulation results were a stimulus for system improvement in real conditions. Because the simulation results were able to mimic the real situation. As long as the simulation results show further performance improvements, the model developed in the present paper can be replicated in other cases, because the variables used in the model are general and common to many types of production systems, especially New in pure methods. Dynamic analysis is not common in 5s practices. This study also reveals some interesting relationships between the 5s and other lean practices and system performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5S
  • Dynamic approach
  • Ordering
  • Lean tools
Bayo-Moriones A, Bello-Pintado A, Merino-Díaz de Cerio J. 5S use in manufacturing plants-contextual factors and impact on operating performance. Int J Qual & Rel Manage 2010; 27:217-230.
Chapman CD. Clean house with lean 5S. Quality Progress 2005;38:27-32.
Bevilacqua M, Ciarapica FE, De Sanctis I, Mazzuto G, Paciarotti C. A changeover time reduction through an integration of lean practices: a casestudy from pharmaceutical sector. Ass Auto 2015;35:22-
Al-Aomar RA. Applying 5S lean technology: an infrastructure for continuous process improvement. World Acad Sci, Eng and Technol 2011;59:2014-2019.
Ramdass K. Integrating 5S principles with process improvement: a case study. Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2015:1908-1917
Kobayashi K, Fisher R, Gapp R. Business improvement strategy or useful tool? Analysis of the application of the 5S concept in Japan, the UK and the US. Tot Qual Manage & Bus Excell 2008;19:245
Gupta S, Jain SK. An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific instruments manufacturing company. Int J Lean Six Sig 2015;6:73-88.
Sterman JD. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. New York: McGraw-Hill; 2000.
Uribe J. Print Productivity: a system dynamics approach. A Research Monograph of the Printing Industry Center at Rochester Institure of Technology;2008:5
Taleghani AE, Hosseini SM, Bakhsha A. Performance measurement of home appliances manufacturing company by leanness concept and system dynamics approach. Research Yearbook
Deif A. Dynamic analysis of a lean cell under uncertainty. Int J Prod Res 2012;50:1127–39.
Ali RM, Deif AM. Dynamic lean assessment for takt time implementation. Procedia CIRP 17
Filho MG and Barco CF. A framework for choosing among different lean-based improvement programs. Int J Adv Manuf Technol 2015;81:183-197.
Oleghe O, Salonitis K. A lean assessment tool based on system dynamics”. Procedia CIRP 2016;50:106-111
Ali R and Deif A. Assessing leanness level with demand dynamics in a multi-stage production system J Manuf Tech Manage 2016;27:614 - 639
Rabelo L, Eskandari H, Shaalan T and Helal M. Value chain analysis using hybrid simulation and AHP. Int J Prod Econs 2007;105:536-547.