شناسایی معیارهای چابکی آماد و پشتیبانی ناجا(مطالعه موردی آماد و پشتیبانی ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترى جامعه شناسی گرایش گرو های اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مرکز: تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران،

چکیده

زمینه و هدف: اگر آمادی بخواهد چابک باشد؛ یعنی به تغییرات محیطی به‌سرعت پاسخ دهد، منجر به افزایش رضایت بهره‏وری آماد و پشتیبانی چابک در سازمان‏ها خواهد شد و ازآنجاکه مؤلفه‌های چابکی در سازمان‌های گوناگون باهم متفاوت است، هدف مقاله حاضر شناسایی معیارهای چابکی آماد و پشتیانی ناجا بود.
روش: تحقیق حاضر ازنظر روش‏شناسی توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کارشناسان متخصص در حوزه‏های مختلف آماد و پشتیبانی بخش آماد و پشتیبانی در ناجا می‌باشند. نمونه آماری تحقیق شامل 15 نفر از کارشناسان متخصص در حوزه‏های مختلف آماد و پشتیبانی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله‏مراتبی  فازی انجام شد. نرم‏افزار مورداستفاده نیز اکسپرت چویس[1]  بود.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که عوامل چابکی آماد و پشتیبانی ناجا عبارت بودند از: فناوری اطلاعات، شراکت و همکاری مجازی، بهبود مستمر، تشکیل سازمان دانش‏محور و نیروی کار چابک، همچنین معیارهای شناسایی‌شده شامل: بهبود پاسخگویی، آمادگی رویارویی با تغییرات، کاهش سطح مقررات، انتقال راحت دانش و تسریع فرایندها است.
نتایج: جهت افزایش چابکی آماد و پشتیبانی ناجا لازم است تا زیرساخت‏های فناوری اطلاعات و دانشی شدن سیستم آماد و پشتیبانی توسط دست‏اندرکاران فراهم گردد. نتایج رتبه‏بندی نشان داد، نیروی کار چابک با وزن (5465/0)، شراکت و همکاری مجازی با وزن (2132/0)، فناوری اطلاعات با وزن (1231/0)، تشکیل سازمان دانش‏محور با وزن (1091/0) و بهبود مستمر با وزن (1021/0) در رتبه‏های اول تا پنجم قرار گرفتند.[1] Expert Choice

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the agility metrics of logistics in police

نویسندگان [English]

  • Seyed Aziz Rafati Asl 1
  • Seyedeh Niloufar Shamoradi 2
1 Ph.D. in sociology, social groups, faculty of social science, Islamic Azad university, Tehran center branch, Tehran , Iran,
2 A Ph.D. student in educational management, faculty of management, Islamic Azad university, Tehran-North branch, Tehran , Iran
چکیده [English]

Background and Aim: If logistics wants to be agile; That is, to respond quickly to environmental changes, will increase the satisfaction of productivity and agile support in organizations, and since the components of agility in different organizations are different, the purpose of this article is to identify the criteria of agility and agility. He was a supporter of the police.
Method: The present study is descriptive and survey in terms of methodology. The statistical population in this study is experts specializing in various fields of readiness and support of the logistics department in police. The statistical sample of the research includes 15 experts in various fields of readiness and support. The data collection tool in this study is a pairwise comparison questionnaire. The present study was performed using fuzzy hierarchical analysis. The software used was also Choice Expert.
Findings: The results showed that the factors of agility and support of police were: information technology, virtual partnership and cooperation, continuous improvement, formation of knowledge-based organization and agile workforce, as well as identified criteria including: improving accountability, readiness to face with changes, reduce the level of regulation, facilitate the transfer of knowledge and speed up processes.
Results: In order to increase the agility of logistics of police, it is necessary to provide IT infrastructure and knowledge of the readiness and support system by those involved. The ranking results showed that agile workforce with weight (0.5465), partnership and virtual cooperation with weight (0.2122), information technology with weight (0.1231), formation of knowledge-based organization with weight (0.1091) 0) and continuous improvement with weight (0.1021) were ranked first to fifth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • readiness and support
  • logistics
  • Naja
  • analytic hierarchy process (AHP)
آقائی، اصغر. (1395). طراحی الگوی راهبردی و ترکیبی سامانه نگهداری و تعمیرات ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی. (15).
آقایی، اصغر (1393). الگوی زنجیره تأمین چابک ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2 (2).
آقایی، اصغر؛ آقایی، میلاد (1395). لجستیک و زنجیره تأمین ناب و چابک، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
باشکوه، محمد؛ شکسته‎بند، میترا (1392). تأثیر قابلیت‏های فناوری اطلاعات بر چابکی کسب‌وکار. 1 (4)
باغی، نجمه؛ سیدی، سید مسعود؛ جوکار، ایمان (1393). ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین چابک و رضایت مشتری. تهران: انتشارات راه دکتری.
تائبی، پیمان؛ رضایی، حمید؛ رضایی فرد، میلاد (1396). زنجیره تأمین و لجستیک چابک. مشهد: نشر مینو فر.
 
جهانشاد، سیمین؛ رخشانی، جاوید (1394)، ارائه الگوی مفهومی از همکاری‏های بین سازمانی، کنفرانس ملی آینده‏پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز.    
رستگار مقدم، حمید (1394). ابعاد لجستیک چابک. تهران: قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص2).
شامرادی، سیده نیلوفر. (1399). چگونگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان در جهت حذف بوروکراسی‌های اداری، موازی کاری و فرایندهای طولانی در انجام فعالیت‌ها (مطالعه موردی: کتابخانه‏های دانشگاهی کشور)، 13 (48).
شهلایی، ناصر؛ نادری، علیرضا؛ قیم، جمال؛ اکبرپور، فریدون؛ ذوالفقاری، علی صفر؛ قادری، سیامک (1395). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‏ای در فضای نبرد آینده. آینده‏پژوهی دفاعی، 1 (3).
صراف جوشقانی، حسن؛ غفاری توران، حسین (1391). بهینه‏کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی. مجله  علمی  پژوهشی  مدیریت زنجیره تأمین، 14 (36).
عیسایی، حسین (1390). مدیریت آماد و پشتیبانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
آقا محمدی، داود (1397). مؤلفه‏های چابک سازی ‌سامانه‌ پشتیبانی خدمات ‌رزمی ‌در ‌رزم ‌زمینی ‌متناسب ‌با ‌تهدیدات‌ آینده. مدیریت نظامی. 18 (72)،
مختاری اردلی، فاطمه (1397). بررسی ابعاد و شاخص‏های قابلیت‏های چابکی نیروی انسان، دومین کنفرانس بین‏المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی، تهران.
معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 
Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European journal of operational research, 173 (1), pp 211-225.
Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial marketing management, 36 (4), pp 443-457.
Becker, J., Kugeler, M., & Rosemann, M. (2003). Process Management: a guide for the design of business processes: with 83 figures and 34 tables. Springer Science & Business Media.
Chan, F. K., & Thong, J. Y. (2009). Acceptance of agile methodologies: A critical review and conceptual framework. Decision support systems, 46(4), pp803-814.
Davidsson, P. (2003). The domain of entrepreneurship research: Some suggestions. In Cognitive approaches to entrepreneurship research. Emerald Group Publishing Limited.
Dischler, V., & Hug, A. (2011). The relevancy of agile manufacturing in small and medium enterprises: using examples from the computer, electronic and optical manufacturing industry in Sweden.
Gjerald, O., & Lyngstad, H. (2015). Service risk perceptions and risk management strategies in business-to-business tourism partnerships. Tourism management perspectives, 13, pp 7-17.
Goldman, S. L., & Nagel, R. N. (1993). Management, technology and agility: the emergence of a new era in manufacturing. International Journal of Technology Management, 8 (1-2), pp 18-38.
Gunasekaran, A., Lai, K. H., & Cheng, T. E. (2008). Responsive supply chain: a competitive strategy in a networked economy. Omega, 36 (4), pp 549-564.
Jackson, M., & Johansson, C. (2003). An agility analysis from a production system perspective. Integrated Manufacturing Systems.
Ketikidis, P. H., Koh, S. C. L., Dimitriadis, N., Gunasekaran, A., & Kehajova, M. (2008). The use of information systems for logistics and supply chain management in South East Europe: Current status and future direction. Omega, 36 (4), pp 592-599.
Lin, C. T., Chiu, H., & Tseng, Y. H. (2006). Agility evaluation using fuzzy logic. International Journal of Production Economics, 101 (2), pp 353-368.
Ribeiro, L., Barata, J., & Colombo, A. (2009). Supporting agile supply chains using a service-oriented shop floor. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 22 (6), pp 950-960.
Sharifi, H., Ismail, H. S., & Reid, I. (2006). Achieving agility in supply chain through simultaneous “design of” and “design for” supply chain. Journal of Manufacturing Technology Management.
Sherehiy, B., & Karwowski, W. (2014). The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics, 44 (3), pp 466-473.
Saatçioğlu, Ö. Y., Deveci, D. A., & Cerit, A. G. (2009). Logistics and transportation information systems in Turkey: e‐government perspectives. Transforming Government: People, Process and Policy.
Van Hoek, R. I. (2001). EpilogueMoving forward with agility. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Adeleye, E. O., & Sivayoganathan, K. J. E. J. O. O. R. (2004). Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives. European journal of operational research, 159 (2), pp 379-392.