بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مدیریت هزینه‌های آمادی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق درصدد آن است که مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی را موردبررسی و مطالعه قرار دهد. با توجه به مطالعات انجام‌شده، مصاحبه با متخصصان و اساتید دانشگاه، چارچوب نظری تحقیق جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت هزینه‌های آمادی در ناجا معرفی گردید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مدیریت هزینه‌‌های آمادی در ناجا انجام گرفته است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر ازنظر  هدف کاربردی، ازنظر روش توصیفی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است.جامعه آماری آن شامل 73 نفر از کارشناسان ارشد مالی در ناجا می‌باشند. که به صورت تمام شمار انتخاب گردیده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها ، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از طریق اخذ نظر کارشناسان، اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ (887/0) محاسبه ‌شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری رگرسیون با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است.
یافته‌ها: با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون خطی هرکدام از ابعاد اقتصاد مقاومتی بر مدیریت هزینه‌های آمادی ناجا تأثیر می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق  با توجه به جدول تجزیه‌وتحلیل واریانس رگرسیون چندگانه نشان داد که خرید تولیدات داخلی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی بر مدیریت هزینه‌های آمادی ناجا مؤثر هستند. اما مدیریت مصرف تأثیر بیشتری بر مدیریت هزینه‌های آمادی ناجا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Resistance Economy on police logistics Cost Management

نویسنده [English]

  • taghi bakhtiari
Assistant professor, A member of faculty in Amin law enforcement university and corresponding author
چکیده [English]

Background and Aim: This study aims to study the most important indicators related to resistance economy. According to the studies conducted, interviews with experts and professors of the university, a conceptual model was introduced to identify the factors affecting the management of logistics costs in police. The aim of this study was to investigate the effect of resistance economy on logistics cost management in police.
Methodology: The present research has been done in terms of applied purpose, descriptive method and survey. Its statistical population includes 73 senior financial experts in police. They have been selected in full. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was calculated by taking the opinion of experts, supervisors and consultants and its reliability was calculated by Cronbach's alpha test (0.887).In order to analyse the data, statistical methods of regression using SPSS software
Findings: According to the results of linear regression, each of the dimensions of the resistance economy affects the management of police logistics costs.
Conclusion: The results of the study according to the analysis of variance of multiple regression showed that the purchase of domestic products, consumption management and cost savings in public spending are effective on the management of police logistics costs. But consumption management has a greater impact on the management of police logistics costs

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • domestic production
  • Consumption Management
  • Savings
  • Prepared Costs
حبیبی، آرش؛ ضابط، محمدرضا (1390)، بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد مرکزی ناجا، فصلنامه مقاله‌های پژوهشی مدیریت، شماره 1، نشر پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر.
خجسته مهر، محسن(1391)،بررسی ابعاد پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 94.
درویش زاده، حسین‌علی؛ بهشتی فر، ملیکه (1392)، بهره‌وری سرمایه انسانی و اقتصاد مقاومتی، همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده مدیریت و اقتصاد)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه آموزش عالی مهر کرمان.
سروش ، ابوذر(1390)، بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی بر عملکرد مدیران دستگاه­های دولتی ، دو فصلنامه تحقیقات مالی ، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان، پیاپی 1
 صمدی و همکاران (1391)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان‌های ناجا، طب انتظامی، سال اول، شماره1،
 طباطبایی، فهیمه؛ معیت، محمد (1393)، بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز، فصلنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت شهری نوین، سال دوم، شماره چهارم، شهرداری شیراز.
 کاووسی ، اسماعیل و شاه زیدی ، حجت‌الله (1395)، بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی بر عملکرد دستگاه­های دولتی استان فارس با تکیه بر ارزیابی عملکرد . مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل. ساری ، شرکت علمی پژوهشی باران.
 لهراسبی ، امیر و موسوی ، فضل اله (1395)، بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی بر عملکرد با متغیر­های رفتاری سازمانی ، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان ، دوره 8، شماره 31 ،
 مهدوی، داوود؛ عرب، امیر مسعود (1386)، کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره12،
 معصوم بیگی ، مهدی (1397)، نقش نیروی انتظامی در اقتصاد مقاومتی ، قابل‌دسترس در سایت خبری پلیس ایران.
 منادی سفیدان، علیرضا و مقتدر کارگران، جواد(1394)، بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر عملکرد مالی ناجا. مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری. تبریز ، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی.
 
- Briguglio، L. (2011). Root Causes of Debt in the Small Vulnerable Economies. Small State Digest. 13(2), PP.4-9.