بررسی و شناسایی ابعاد مدیریت زنجیره تأمین لارج در معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی تهران بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

3 دانشیار دانشگاه جانع امام حسین(ع)

چکیده

زمینه و هدف:زنجیره تأمین لارج متشکل از زنجیره‌های تأمین ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز هستند که یکی از زنجیره‌های بسیار پرکاربرد کنونی مدیریت زنجیره تأمین در جهان هستند که برای بهبود عملکرد و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی سازمان بکار گرفته‌شده‌اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تبیین پیاده‌سازی زنجیره تأمین لارج در نیروی انتظامی تهران بزرگ است.
روش:جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از استادان، فرماندهان و مدیران آماد و پشتیبانی ناجا تشکیل می‌دهند که از همه آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق خبرگان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 0.769 به دست آمد. بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌های زنجیره تأمین لارج و اولویت‌بندی آن‌ها سؤالات این تحقیق را تشکیل داده‌اند. روش تحقیق اکتشافی بود که به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی و نیز تجزیه تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مبین این است که مدل زنجیره تأمین آماد و پشتیبانی ناجا شامل پنج بعد است. این ابعاد عبارت‌اند از: مدیریت چندگانه، یکپارچه‌سازی، عملکرد، مدیریت بهره‌وری و مدیریت سبز.
نتیجه‌گیری:پیاده‌سازی اصولی و صحیح زنجیره تأمین لارج باعث بهره‌مندی از زنجیره تأمین ناب، انعطاف‌پذیر، سبز و چابک می‌شود. این امر از طریق برقراری ارتباط منطقی بین اصول یادشده محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and identifying the dimensions of LARG supply chain management in the Deputy of logistics in Great Tehran Police Force

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sepasi Zangabadi 1
  • mohammad mobini 2
  • Siavash Nosratpanah 3
1 Master of Industrial Management ,Production , Azad University, South Tehran Branch
2 Assistance Professor Imam Hussein University,
3 Associate Professor, Imam Hussein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Large supply chains consist of lean, agile, flexible and green supply chains, which are one of the most widely used supply chain management chains in the world, which are used to improve the performance as well as increase the efficiency and effectiveness of the organization. The purpose of this study is to investigate and explain the implementation of large supply chain in the police force of Greater Tehran.
Method: The statistical population of this study consists of 30 professors, commanders and managers of NAJA readiness and support, all of whom have collected information. The validity of the questionnaire was obtained by experts and its reliability was obtained by Cronbach's alpha test with a coefficient of 0.769. The study of dimensions, components, large supply chain indicators and their prioritization have been the questions of this research. The research method was exploratory, which was done in the form of library and field studies with the help of a researcher-made questionnaire. Descriptive statistical methods as well as confirmatory factor analysis were used to analyze the data.
Results: The results of exploratory factor analysis show that the NAJA supply and support chain model includes five dimensions. These dimensions are: multiple management, integration, performance, productivity management and green management.
Conclusion: Principled and correct implementation of large supply chain benefits from a clean, flexible, green and agile supply chain. This is achieved by establishing a logical connection between the mentioned principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large supply chain (lean
  • agile
  • Resilient
  • green)
  • multiple management
  • Integration
آرمون، آرش(1398)، مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره‌های تأمین چابک، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال سیزدهم، شماره 32، صص 87-78.
آقایی، اصغر(1397)، طراحی الگوی زنجیره تأمین ناب و چابک ناجا، پایان‌نامه دوره دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
آقایی، میلاد و شریفی، عیسی(1393)، الگوی مفهومی زنجیره تأمین ناب ناجا، فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد، شماره 49، دوره سیزدهم، صص 100-79.
پویا، علیرضا(1383)، مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی فناوری اطلاعات، ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره 145.
ربیعه، مسعود؛ آذر، عادل؛ مدرس یزدی، محمد و فطانت فرد حقیقی، محمد(1398)، طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند‌هدفه: رویکردی در کاهش ریسک زنجیره تأمین (موردمطالعه: زنجیره تأمین ایران‌خودرو)، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 1، صص 77- 57.
قاضی‌زاده، مصطفی؛ نوروز زاده، فاطمه و رئیسی، حسین (1394) تجزیه‌وتحلیل زنجیره تأمین LARGe با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت سایپا، مدیریت زنجیره تأمین، شماره 48، صص 12-25.
کرمانشاهیان، یونس(1393)، اولویت‌بندی راهبرد‌ها و سیاست‌های انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین صنایع دفاعی با تلفیق تکنیک‌های FANP و FDEMATEL (موردمطالعه یکی از زنجیره‌های تأمین سازمان‌های صنعتی دفاعی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز، دانشکده مدیریت.
کزازی، ابوالفضل و سهرابی، روح‌الله(1398)، ارائه مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران (موردمطالعه: شرکت مناطق نفت­خیز جنوب)، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، صص 166-141.
مردمی، کریم، و دلشاد، مهسا(1389)، محیط ﯾادگیری انعطاف­پذیر، نشریه علمی پژوهشی اﻧجمن علمی معماری و شهرسازی اﯾران، 1(1)،صص 118-109.
میرغفوری، سید حبیب اله؛ مروتی شریف‌آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه (1392)، طراحی مدلی برای ارزیابی ریسک در زنجیره تأمین با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد)، مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 11، شماره 30، صص 21-1.
منابع خارجی
Azevedo, Susana G; Carvalho, H & Cruz Machado, V (2010). Green Supply Chain Management: A Case Study Analysis of the Automotive Industry, Proceedings of International Conference of Competitive and Sustainable Manufacturing, Products and Services, Italy.
Cabral, I., Grilo, A. & Cruz-Machado, V. (2012). A decision-making model for lean, agile, resilient and green supply chain management, International Journal of Production Research, 50(17): Pp.4830- 4845.
Chopra, S. & Meindl, P. (2001). Supply chain management – strategy, planning, and operation. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
DeBoer, L., Labro, E., & Morlacchi, P.(2001). A review of methods supporting supplier selection.European Journal of Purchasing & Supply Management,7, Pp. 75-86.
Lambert, DM, García
Monzka, R, Trent, R. & Handfield, R. (1998). Purchasing and supply chain management. South- Western College Publishing, Cincinnat.
Simchi-Levi, D., Kaminski, P. & Simchi-Levi, E., (2000). Designing and Managing the Supply Chain, Concepts, Strategies and Case Studies. Irwin McGraw-Hill Higher Education, International Edition.
Supply chain council. (2006). Supply chain operations reference modelSCOR® Version 8.0.
Taehee, L. & Hyunjeong, N. (2016). An Empirical Study on the Impact of Individual and Organizational Supply Chain Orientation on Supply Chain Management, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 32(4), Pp. 249-255.