تأثیر حسابرسی و نظارت مالی اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا بر بهبود عملکرد فرمانـدهان و مدیـران ناجا (موردمطالعه: معاونت آماد و پشتیبانی ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد مدیریت

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی و بودجه انتظامی

چکیده

بیان مسئله: آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت است. نتایج و پیامدهای مشاهده‌شده از اجرای حسابرسی و نظارت مالی در چند ساله اخیر در مقایسه با نتایج و پیامدهای مطلوب و ایده آل متصوره، نشان از تفاوت معناداری است.
هدف: هدف از این تحقیق تبیین تأثیر حسابرسی و نظارت مالی اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا بر بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران ناجا بوده است.
روش: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و جامعه آماری این پژوهش به‌صورت تمام شمار شامل 66 نفر فرماندهان، روسا و مدیران است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی نیز با استفاده از روایی همگرا و واگرا مورد سنجش و تائید گردیدند.
یافته­ها:نتایج پژوهش نشان می­دهد که مقدار بار عاملی عوامل و مقدار آماره t، نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل انسانی تأثیر معناداری بر کار تیمی، تصمیم­گیری، قدرت هدف­گذاری و مسئولیت­پذیری فرماندهان و مدیران معاونت آماد ناجا دارد و نیز عوامل انسانی تأثیر معناداری بر قدرت تبادل اطلاعات فرماندهان و مدیران معاونت آماد ناجا ندارد. همچنین عوامل محیطی تأثیر معناداری بر قدرت هدف­گذاری، مسئولیت­پذیری و قدرت تبادل اطلاعات فرماندهان و مدیران معاونت آماد ناجا دارد و نیز عوامل محیطی تأثیر معناداری بر انجام کار تیمی و تصمیم­گیری فرماندهان و مدیران معاونت آماد ناجا ندارد.
نتیجه‌گیری: حسابرسی و نظارت مالی اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران معاونت آماد و پشتیبانی ناجا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of auditing and financial supervision of police General Finance and Accounting Department on improving the performance of police commanders and managers

نویسندگان [English]

  • mansour rozei 1
  • mahmoud shaghi 2
  • hassan ghorbani 3
1 Assistant professor and a faculty member of financial group in Amin law-enforcement university
2 Master of science in management
3 Master of science in financial management and law enforcement budget
چکیده [English]

Background and Aim: What society expects from the auditing profession is to provide quality audit reports. This quality is an added value that only the auditing profession can add to companies' financial information. In general, the purpose of auditors is to protect the interests of stakeholders against significant distortions and errors. The purpose of this study was to explain the effect of auditing and financial supervision of the police General Directorate of Finance and Accounting on improving the performance of police commanders and managers.
Method: This research was applied in terms of purpose and in terms of descriptive method and a questionnaire was used and the statistical population of this study is 66 commanders, chiefs and managers. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha and validity was assessed using convergent and divergent validity.
Findings and Conclusion: The results show that the amount of factor loading factors and the amount of t-statistics, the results of the present study indicate that human factors have a significant impact on teamwork, decision making, goal setting and responsibility of commanders and managers of police and also human factors. It has no significance on the information exchange power of the commanders and managers of the police readiness deputy. Also, environmental factors have a significant effect on the power of targeting, responsibility and information exchange power of commanders and managers of police Deputy, and also environmental factors do not have a significant effect on teamwork and decision-making of commanders and managers of police Deputy. As a result, the audit and financial supervision of the police General Directorate of Finance and Accounting has a significant impact on improving the performance of commanders and managers of the police Deputy Chief of Staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing and Financial Supervision
  • human factors
  • environmental factors
  • Teamwork
  • performance improvement
الوانی، مهدی.(1394). مدیریت عمومی. چاپ یازدهم. تهران نشر نی.
باباجانی، جعفر. (1396). الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال ششم. شماره 21.
پارسی، محمدرضا. (1383). مشارکت و اثرات آن بر عملکرد سیستم­ها. مجله تعاون. شماره 78،
حاجیها، زهره. (1396). راهبرد تجاری، ضعف بااهمیت کنترل­های داخلی وتاخیر انتشار گزارش حسابرسی. پژوهش­های تجربی حسابداری. سال هشتم. شماره 31.
زارع، مهدی. (1389). ارزیابی اثربخشی تیم­های کاری مدل چهارعاملی عوامل بستری، ترکیب تیم، طراحی کار و متغیرهای فرآیندی. فصلنامه مدیریت و توسعه. شماره 50.
 رسولی، رضا. (1394). مدیریت منابع انسانی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه پیام نور.
رمضانی، سیدمهدی. احمدی، احمد. سعیدی، محمدحسین. (1395). بررسی عوامل موثر بر بهبود نظارت مالی در نظام مالی بخش عمومی ایران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند.
زمردیان، اصغر. (1395). مدیریت تحول :استراتژی­ها، کاربردها و الگوهای نوین، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،تهران.
سیلاوی، عیسی. محرم­پور، غلامحسن. (1389). اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران. اولین کنفرانس ملی سلامت شهری.
کریمی، محمدرضا. (1394). بررسی تأثیر نظارت دیوان محاسبات کشور بر عملکرد مالی عاملان ذیحساب ناجا. پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین.
میرسپاسی، ناصر. (1393). مدیریت فرهنگ سازمانی. اقتصاد مدیریت دانشگاه تهران.
 محمدی، داود.(1394). اصول و مبانی سازمان مدیریت و سرپرستی، تهران. انتشارات آییژ.
نوری، محسن. (1395). بررسی تاثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد ذیحسابی ناجا. پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین.
 
Abu Seman, N.A. Govindan, K. Mardani, A. Zakuan, N.(2019).The mediating effect of green innovation on the relationship between green supply chain management and environmental performance. Journal of Cleaner Production.
 
 Abernathy, J. L.Kubick, T.R. and Masli, A. (2018). Evidence on the Relation Between Managerial Ability and Financial Reporting Timeliness. International Journal of Auditing, Vol. 22. No. 2. Pp. 185-196
Bernardin,H.J. (2010). Human Resource Management: AnExperiential Approach. 5th Edition. McGraw-Hill: New York.
Farkas, G. (2017). Human capital or cultural capital?: Ethnicity and poverty groups in an urban school district. Routledge.
Kewo, C. L. (2017). The Influence of Internal Control Implementation andManagerial Performance on Financial Accountability Local Government inIndonesia, International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(1),pp. 293-297
Strohmeier, S. (2013). Employee relationship management—Realizing competitive advantage through information technology?. Human Resource Management Review, 23(1),pp. 93-104.‏