ارزیابی وضعیت تاب‌آوری سیستم‌های آمادی دفاعی (مطالعه موردی: فرماندهی آماد و پشتیبانی یک یگان دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آماد، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تاب‌آوری­ زنجیره تأمین بر توسعه قابلیت انطباق‌پذیری به‌منظور آمادگی در برابر حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و پاسخگویی در برابر اختلالات و بازیابی از آن‌ها تمرکز دارد. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی وضعیت تاب­آوری آماد در یک یگان دفاعی انجام‌شده است.
روش:  این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران یکی از سازمان­های دفاعی مستقر در استان تهران به تعداد 80 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه تاب­آوری بنجامین طبق اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب  0.828 مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون­های‌ ناپارامتریک (دوجمله­ای و فریدمن) استفاده شده است.
یافته­ها:تحلیل­ها نشان می­دهد که عوامل همکاری، انعطاف­پذیری و افزونگی دارای وضعیت مناسبی بوده و تنها عامل چابکی دارای وضعیت نامطلوبی است.
نتیجه­گیری: نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد علیرغم وضعیت نامطلوب عامل چابکی، تاب‌آوری آماد و پشتیبانی سازمان موردمطالعه دارای وضعیت مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the resilience status of defense-logistics systems (case study: the logistics commandant ship of defense unit)

نویسندگان [English]

  • mohamad bagherimanesh 1
  • Amirali Zarei 2
  • Ehsan Alamdari 3
1 Master of Science in logistics, Khatam Al-Anbia Air Defense University, Tehran, Iran
2 Master of Science in Defense Management, Command and Staff University, Tehran, Iran
3 Master of Science, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim and background: Supply chain resilience focuses on developing adaptability to prepare for unforeseen events and respond to disasters and recover from them. The purpose of this study was to evaluate the status of resiliency in a defense unit.
Method: This research is an applied research in terms of purpose and descriptive-survey research in terms of how to collect data. The statistical population of the study includes 80 commanders and managers of one of the defense organizations based in Tehran province. To collect data, Benjamin Resilience Questionnaire was modified and revised according to the objectives, tasks and mission of the target organization. The validity of the questionnaires was confirmed based on the opinions of the experts and their reliability was confirmed using Cronbach's alpha test with a coefficient of 0.828. Non parametric tests (binomial and Friedman) were used in data analysis due to the abnormality of the data distribution.
Findings: The analysis shows that the factors of cooperation, flexibility, and redundancy are in a good condition and only the agility factor is in an unfavorable condition.
Conclusion: The results of the research hypotheses test show that despite the unfavorable status of the agility factor, the readiness of the studied organization is in a good condition and according to the obtained results, executive suggestions and suggestions for future research have been provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Supply Chain
  • logistics
  • defense organization
باقری منش، محمد.، کاویانی، حسن.، حشمتی راد، مهدی.، حبیبی، حسنعلی. (1398). نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تاب‌آوری زنجیره تأمین (مطالعه موردی: یک سازمان دفاعی). فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد, 18(69)
جعفر نژاد، احمد و مریم محسنی (1394ارائهچارچوبیبرایبهبودعملکردزنجیرهتأمینتاب­آور،فصلنامهعلمیترویجیمدیریتزنجیرهتأمین، سال هفدهم، شماره 8
جعفر نژاد چقوشی، احمد؛ کاظمی، عالیه و علیرضا عرب (1395)، شناساییواولویت­بندی شاخص هایارزیابیتاب­آوریتأمین‌کنندگانبرپایهروشبهترینبدترین، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 23،
جلالی، محمد (1393). ارزیابی مؤلفه­های تاب‌آوری شرکت­های کوچک و متوسـط (موردمطالعه: قطعـه سـازان صـنعت خـودرو)، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ایران.
جهانی، مصطفی.، آذر، عادل.، مقبل، عباس (1396). طراحی مدل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر تاب­آوری زنجیره تأمین. فصلنامه پژوهش­های منابع انسانی، دور هفتم شمار 4
خدابخش، محسن.، دهقان، محمود.، امامیان، امیرحسین (1397). شناساییورتبه­بندیعواملتاب­آوریزنجیرهتأمیندرشرایط بحرانیبارویکردپدافندغیرعامل. فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیر عامل. سال نهم، شماره 1،
دفتر واژه‌گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، (1392). فرهنگهزارواژةنظامی مصوبفرهنگستانزبانوادبفارسی، ستاد کل نیروهای مسلح، چاپ اول،
رحیمی، اکبر.، راد، عباس.، عالم تبریز، اکبر.، موتمنی، علیرضا (1397). ارائهمدلساختاریتفسیریزنجیرهتأمینتاب­آوردر صنایعدفاعیایران. فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم شماره 3،
روانستان، کاظم.، آقاجانی، حسنعلی.، صفایی ­قادیکلایی، عبدالحمید.، یحیی زاده فر، محمود (1398). تعیین استراتژی های تاب‌آوری و تاثیرات متقابل آن‌ها در زنجیره تأمین ایران‌خودرو. نشریه مدیریت بهره وری، سال دوازدهم شماره ۴۸
زنجیرانی فراهانی، رضا و عسگری، نسرین (1390)."مدل­سازی زنجیره تدارکات اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی" فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال چهاردهم، شماره 36،
شهلایی، ناصر، نادری، علیرضا، قیم، جمال، اکبرپور، فریدون (1395). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه­ای در فضای نبرد آینده. فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 3
صراف جوشقانی، حسن.، غفاری توران، حسین. (1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، 14 (36)،
عیسایی، حسین. (1390). مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)(چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
قربان­پور، احمد.، رسولی، احسان (1397). الگویساختاری- تفسیریتاب­آوریزنجیرهتامین:مطالعهموردیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانبوشهر، فصلنامه پژوهش­های سیاست­گذاری و برنامه­ریزی انرژی، سال چهارم، شماره 11،
Benjamin R. Tukamuhabwa, Mark S., Busby,J., Marta Zorzini. (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. International Journal of Production Research. Volume 53, 2015,Issue 18
Rajesh R., Ravi V. (2015) "Supplier selection in resilient supply chains: a grey relational analysis approach", J. Clean. Prod. 86:pp 343–359.
Christopher M., Peck H. (2004) "Building the resilient supply chain", International Journal of Logistics Management, 15(2):pp 1–14.
Kamalahmadi M., Mellat Parast M. (2015) "A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research", Intern, Journal of Production Economics.
Rajesh, R (2017), "Technological Capabilities and Supply Chain Resilience of Firms: A Relational Analysis Using Total Interpretive Structural Modeling (TISM)", Technological Forecasting & Social Change.
Rajesh R. (2016) "Forecasting supply chain resilience performance using grey prediction"; Electronic Commerce Research and Applications, 20:pp 42-58.
 
 
 
Hohenstein, N.-O., Feisel, E., Hartmann, E., and Giunipero, L. (2015). Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2):pp90–117.
Wang, J., Muddada, R. R., Wang, H., Ding, J., Lin, Y., Liu, C., and Zhang, W. (2016). Toward a resilient holistic supply chain network system: Concept, review and future direction. IEEE Systems Journal, 10(2):pp410–421.
Carvalho, H., Azevedo, S. G., and Cruz-Machado, V. (2012). Agile and resilient approaches to supply chain management: influence on performance and competitiveness. Logistics research, 4(1-2):pp49– 62.
Wieland, A. and Marcus Wallenburg, C. (2013). The influence of relational competencies on supply chain resilience: a relational view. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(4):pp300–320.
Saenz, J., and E. Revilla. (2014). “Creating More Resilient Supply Chains.” MIT Sloan Management Review Summer 2014: 22–24.
Ponomarov, S., and Mary C. Holcomb. (2009). “Understanding the Concept of Supply Chain Resilience.” The International Journal of Logistics Management 20 (1): pp124–143.
Sheffi, Y., and J. Rice. (2005). “A Supply Chain View of the Resilient Enterprise.” MIT Sloan Management Review 47 (1):pp 41–48.
Rice, J., and F. Caniato. (2003). “Building a Secure and Resilient Supply Network.” Supply Chain Management Review 7 (5):pp 22–30.
Henrique P. (2017). Supply Chain Resilience Metrics for Complex-Chains. the Master of Science Degree in Industrial Engineering and Management.
Grötsch V. M., Blome C., Schleper M.C. (2013) "Antecedents of proactive supply chain risk management – a contingency theory perspective"; International Journal of Production Research, Vol. 51, No. 10, pp. 2842-2867.
Chopra S., Sodhi M. (2014) "Reducing the risks of supply chain disruptions"; MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 3, pp. 73-80.

Azadegan,A,. Jayaram, J. (2018). Resiliency in Supply Chain Systems: A Triadic Framework Using Family Resilience Model. Supply Chain Risk Management, pp 269-288.

 
 
Jafarnejad, A.Momeni, M.Razavi Hajiagha, S. and Faridi Khorshidi, M. (2019), "A dynamic supply chain resilience model for medical equipment’s industry"Journal of Modelling in Management, Vol. 14 No. 3, pp. 816-840.
Cranfield School of Management (2003), Supply Chain Resilience, Final Report on behalf of the Department for Transport.
Chowdhury, M.Quaddus, M. and Agarwal, R. (2019), "Supply chain resilience for performance: role of relational practices and network complexities"Supply Chain Management, Vol. 24 No. 5, pp. 659-676.
Brandon, E., B. Squire, C. Autry, and K. Petersen. 2014. “A Contingent Resource-based Perspective of Supply Chain Resilience and Robustness.” Journal of Supply Chain Management 50 (3):pp 55–73.
Erol, O., B. Sauser, and M. Mansouri. 2010. “A Framework for Investigation into Extended Enterprise Resilience.” Enterprise Information Systems 4 (2):pp 111–136.
Pettit, Timothy J., J. Fiksel, and K. Croxton. 2010. “Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Frame Work.” Journal of Business Logistics 31 (1):pp 1–21.
Yao, Y., and B. Meurier. 2012. “Understanding the Supply Chain Resilience: A Dynamic Capabilities Approach.” In 9es Rencontres Internationales De La Recherche En Logistique,pp 1–17.
Xiao, R., T. Yu, and X. Gong. 2012. “Modeling and Simulation of Ant Colony’s Labor Division with Constraints for Task Allocation of Resilient Supply Chains.” International Journal on Artificial Intelligence Tools 21 (3):pp 1–19.
Ponomarov, S. 2012. “Antecedents and Consequences of Supply Chain Resilience: A Dynamic Capabilities Perspective.” PhD diss., University of Tennessee-USA.
Ponis, S., and E. Koronis. 2012. “Supply Chain Resilience: Definition of Concept and Its Formative Elements.” Journal of Applied Business Research 28 (5):pp 921–930.
Barroso, A., H. Machado, R. Barros, and V. Cruz-Machado. 2010. “Toward a Resilient Supply Chain with Supply Disturbances.” In Proceedings of the 2010 IEEE IEEM, Macau,pp 245–249.
Datta, P. 2007. “A Complex System, Agent Based Model for Studying and Improving the Resilience of Production and Distribution Networks.” PhD diss., Cranfield University.
 
 
Longo, F., and Oren, T., 2008. “Supply Chain Vulnerability and Resilience: A State of the Art Overview.” In Proceedings of European Modeling & Simulation Symposium, edited by Campora S. Giovanni, September 17–19, Italy.
Cooper, M.C., Lambert, D.M. and Pagh, J.D. (1997). Supply chain management: more than a new name for logistics, The International Journal of Logistics Management, Vol. 8 No. 1, pp. 1-13