تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت زنجیره تأمین پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه علوم تحقیقات، تهران ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فناوری اطلاعات و تلاش همه‌جانبه سازمان­ها و واحدهای اقتصادی برای کسب جایگاه بهتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را دوچندان نموده است. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت زنجیره تأمین پایدار انجام شد.
روش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی، به روش توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت‌های لیزینگ خودرو به تعداد 950 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران با سطح خطای 5 درصد 274 نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. عملکرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (2002) با 42 سؤال، پرسشنامه زنجیره تامین پایدار (ژو و همکاران، 2008) دارای 34 سؤال و پرسشنامه مدیریت دانش (فانگ و چری، 2009) دارای 30 سؤال  بوده است. روایی ابزار به‌صورت صوری، محتوایی و سازه‌ای و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با روش معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پلاس تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان می‌دهد مدیریت دانش با نقش مدیریت زنجیره تامین پایدار بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. همچنین، مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی و مدیریت زنجیره تامین پایدار، مدیریت زنجیره تامین نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. 
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین پایدار از آن می‌توان در تأثیرگذاری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بهره برد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge management on organizational performance with the role of sustainable supply chain management

نویسندگان [English]

  • hajieh rajabi farjad 1
  • mohsen nazari 2
1 Associated Professor of human resource management group, Amin law-enforcement university, Tehran ,Iran
2 Master of science , Islamic Azad university of science and research ,Tehran ,Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The occurrence of events such as the expansion of competition, the advancement of information technology and the comprehensive efforts of organizations and economic units to gain a better position, has doubled the need to pay attention to continuous improvement of organizational performance. The aim of this study was to determine the impact of knowledge management on organizational performance with the role of sustainable supply chain management.
Method: In terms of applied purpose, the research is a descriptive-survey method of correlation. The statistical population of the study was all employees of car leasing companies with 950 people who were selected based on Cochran's formula with an error level of 5% 274 people and simple random sampling. The main tool for data collection was a questionnaire. Organizational performance of the standard questionnaire of organizational performance Hershey and Goldsmith (2002) with 42 questions, Sustainable supply chain questionnaire (Zhou et al., 2008) had 34 questions and knowledge management questionnaire (Fang and Cherie, 2009) had 30 questions. The validity of the instrument was assessed in terms of form, content and structure and its reliability was assessed using Cronbach's alpha. The collected data were analysed by structural equation finding method using Smart PLS2 software.
Findings:The results of testing the hypotheses of this study show that knowledge management with the role of sustainable supply chain management has an effect on organizational performance. Also, knowledge management affects organizational performance and sustainable supply chain management, supply chain management also affects organizational performance.
Conclusion: Considering the mediating role of sustainable supply chain management, it can be used in the impact of knowledge management on organizational performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • organizational performance
  • Sustainable Supply Chain Management
  • car leasing
آذر، عادل و مریم دانشور(1386)، " مروری بر روش‌های ارزیابی عملکرد شعب بیمه"، فصلنامه صنعت بیمه.
آرمسترانگ، مایکل. ترجمه اعرابی و ایزدی. (1385)." مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)" تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اصغر زاده، فرشته، قرایی، رضا( 1393) ابزارهای مدیریت دانش در توسعه دانش ، کاربردی در سازمان ، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
باورصاد، بلقیس، احمد آبادی، مجید نیلی، بیرانوند، طاهره(1397)، ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی، فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش علوم دریایی.
باورصاد، بلقیس؛ رحیمی، فرج اله؛ سرداری کرمانی، سیمین. (1397). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (موردمطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان). کاوش‌های مدیریت بازرگانی10(20)
بها، افسانه ( 1388) بررسی روابط بین عناصر تسهیم اطلاعات و راهبرد‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین در سازمان،(صنعت خودرو،شماره 16) .
پاکروان، لقمان، خوبیاری، مجید(1391)، ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی، دنیای اقتصاد.
حجازی, محسن و فریده واحدی، ۱۳۹۷، بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهبود مدیریت زنجیره تامین، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها.
حقی محبوبه، راستی برزکی مرتضی، مهدوی حمید، رتبه‌بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)، فصلنامه رشد فناوری.
رحیمی، غفور (1385)، " ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر.
رضائی، روح اله، صلاحی مقدم، نفیسه، شعبانعلی فمی، حسین(1393)، بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی.
رهنورد، فرج اله(1387)، "عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت.
 روحانی، زینب، تقی زاده تبریزی، ظریفه، ، خدایی، داوود، حسین پور، حسن (1393)، " مدیریت زنجیره تامین، شبیه‌سازی و بررسی فرآیندهای اصلی آن"، دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت.
رییسی, عایشه و محسن محمدقاسمی، ۱۳۹۶، نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
شول، عباس ، صادقی، سعید،  عباسلو، لاله (1397)، بررسی تأثیر زنجیره تأمین پایدار بر عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (موردمطالعه: پالایشگاه گاز فجر جم)، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا.
شیخ زاده، رجبعلی (1388)، " الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان‌های مأموریت محور"، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
عباسی، عباس، رعنایی کردشولی، حبیب الله، اصغری جهرمی، سمانه(1395)، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
 
Akkermans, H. and B. Vos (2003), "Amplification In Service Supply Chains: An Exploratory Case Study From The Telecom Industry”, Production and Operations Management, 12(2): 204-223.
Alavi, M., Leidner, D. (2001). Review knowledge management and knowledge management systems: Conceptual fundations and research issues. MIS Quarterly.
Al-Dhaafri ,H &etal(2013)" The Effect of Total Quality Management, Enterprise Resource Planning and the Entrepreneurial Orientation on the Organizational Performance:The Mediating Role of the Organizational Excellence. A Proposed Research Framework " International Journal of Business Administration.
Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley K. and White C.S.(2008)«Perceived Diversity and Organizational Performance», EmployeeRelations.
Appelfeller, W. and W. Buchholz (2005), Supplier relationship management Strategie, Organisation und IT des modernen Beschaffungsmanagements, Springer-Verlag.
Armistead, C. G. and G. Clark (1993), "Resource activity mapping: the value chain in service operations strategy”, Service Industries Journa,l 221-239.
Baltacioglu, T., et al. (2007), "A New Framework for Service Supply Chains”, The Service Industries Journal 27(2): 105-124.
Banks, E. (2004), Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance, and the Capital Markets, Wiley.
Banomyong, R. and N. Supatn (2011), "Developing a supply chain performance tool for SMEs in Thailand”, Supply Chain Management: An International Journal, 16(1): 20-31.
Bazargan, A.(2011). An Introduction to Qualitative and Mixed Method Research.(2nd ed.), Didar,Tehran (in Persian). 
Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International journal of management reviews, 3(1), 41-60.
Chuang, C. H., & Liao, H.,(2010). Strategic Human Resource Management in Service Context: Taking care of business by taking care of employees and customers. Personnel Psychology, 63, 153-196.
Davenport . T , Prusak . L , (1998) , “ Working khowledge-How organizations manage what they know”, Harvard Business School Press : Boston , MA .
Gold AH, Malhotra A, Segars AH. (2001). Knowledge Management: an Organizational Capabilities Perspective. Journal of Management Information System, Vol. 18(1), 185 . 214.
Martins, N.(2000), "Organizational culture in a financial institution",DPhil thesis, University of Pretoria,Pretoria.
Moullin, M.(2002) Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press, Buckingham.
Pastor, I. (2011). Organizational Culture Factors That Can Influence Knowledge Transfer.The 6th Edition Of The International Conference European Integeration Realities And Perspectives. Journal Of Globalization And Cultural Diversity, 661-667.