ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار سیستم برخط مکانیزه نگهداری و تعمیرات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه امام حسین،تهران،ایران،

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،(نویسنده مسئول) تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران،

چکیده

زمینه و هدف: سازمان در نظر دارد سامانه جامع برخط آماد را در تمامی رده‌های  تابعه راه‌اندازی نماید. ازآنجاکه موفقیت در اجرای هر پروژه در سازمان منوط به داشتن آگاهی لازم از ابعاد گوناگون سازمان است و در صورت عدم آگاهی از پیش‌نیازهای اجرای آن در سازمان، با عدم موفقیت روبرو خواهد شد لذا این تحقیق به‌منظور ارزیابی آمادگی یکی از رده‌های تابعه سازمان‌های نظامی- انتظامی جهت پیاده­سازی سیستم نت برخط مکانیزه انجام شد.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و روش آن پیمایشی است. در این تحقیق با استفاده از مدل 7S مکنزی و پررنگ نمودن فرهنگ سازمانی در ابعاد هفت‌گانه آن، به ارزیابی آمادگی سازمان پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مدیریت آماد تخصصی سازمان به تعداد 55 نفر بودند که به‌صورت تصادفی برای جمع‌آوری اطلاعات ، انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات میدانی توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید.
یافته‌ها: پس از جمع­آوری داده­ها و تحلیل آن، آمادگی سازمان در ابعاد مختلف مطرح در تحقیق به تفکیک مؤلفه‌ها به‌دست‌آمده و پیشنهادهایی ارائه‌شده است.
نتایج: تحلیل‌ها نشان می‌دهد  که سازمان در چهار بعد کارکنان، سبک مدیریتی، سیستم‌ها و راهبرد دارای آمادگی متوسط و ازنظر چهار بعد ارزش‌های مشترک، مهارت‌ها، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در وضعیت خوب ازنظر آمادگی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the organization's readiness to deploy a mechanized online maintenance system

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi 1
  • Siavash Nosratpanah 2
  • Mohammad Mahdi mohtadi 3
1 Master science of management and strategic planning Imam Hossain university, Tehran , Iran
2 Associate Professor of Imam Hossain university, Tehran , Iran
3 Assistant Professorof Imam Hossain university, Tehran
چکیده [English]

Background and Aim :The organizations intends to launch a comprehensive online ready system in all affiliate categories. Since the success of any project in the organization depends on having the necessary knowledge of the various dimensions of the organization and if you are not aware of the prerequisites for its implementation in the organization, we will face failure, so this study to assess the readiness of one category Subsidiaries of military-police enforcement organizations were implemented to implement a mechanized online net system.
Method:This research is of descriptive-analytical type and is in the category of applied research and its method is survey. In this study, using the Mackenzie 7S model and highlighting the organizational culture in its seven dimensions, the readiness of the organization was assessed. The statistical population of this study included 55 managers and experts of the organization's specialized readiness management. Field information was collected by a researcher-made questionnaire.
Findings : After collecting data and analyzing it, the readiness of the organization in various dimensions of research has been obtained separately by components and final proposals have been presented accordingly.
Results: The analysis shows that the organization is in four dimensions of employees, management style, systems and strategy with moderate readiness and in terms of four dimensions of common values, skills, organizational culture and organizational structure in good condition in terms of readiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • organizational readiness
  • mechanized maintenance system "CMMS "
 آقایی، اصغر، (1389)، طراحی و تبیین الگوی یکپارچه نگهداری و تعمیرات خودرویی نیروی انتظامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 ادیب زاده، آزاده ، (1392)، شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت پتروشیمی جهت پیاده‌سازیERP . پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 آقایی، رضا، (1394)، شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 احرار، کیوان ، (1390)، ارائه مدل برای تحلیل و ارزیابی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (نت مکانیزه) با استفاده از منطق فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور.
 جمالی، سید حسام‌الدین، (1394)، چالش‌های پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) در سازمان‌های بزرگ: شباهت‌ها و تفاوت‌های محیط سازمانی تولیدی و دانشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه گیلان.
خدادادی، علی، (1393)، تحلیلوبررسیچگونگیاولویت‌بندیراهبردی‌هاینگهداریوتعمیراتبااستفادهازروش تحلیلسلسلهمراتبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه.
 دلاور، علی، (1383)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.(چاپ سوم) انتشارات رشد.
 رضوی، علی، (1396)، رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد عملیاتی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.
 رحمتی، سید محمدحسن ، (1395)، طراحی الگویی جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای اجرای سیستم ERP از منظر همسویی راهبردی (موردمطالعه : گروه صنعتی و پژوهشی زر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد MBA ، دانشگاه سمنان.
زارع رواسان، احد، (1395)، ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان بر مبنای مدل 7S  مکنزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی.
شیخعلی، حدیث ،(1392)، آسیب‌شناسیسیستمنگهداریوتعمیراتاداره کلبنادرودریانوردیاستانبوشهر. پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج ‌فارس.
صوفیان، دانشمند،(1395) ، ارائهمدلانتخابسیستمبهینهنگهداریو تعمیراتدرنیروگاه‌ها بااستفادهاز VIKORوANPدرمحیطفازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 کاوری دزفولی، علی، (1395)، ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی سیستم ERP بر مبنای مدل 7S مکنزی ، موردمطالعه: بانک مهر اقتصاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی مهر البرز.
کریمی، عیار؛ شیرویه زاد، هادی؛ کلاهی رنجی ، سعید، (1394)، اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال دهم، شماره 32.
ملایی، سکینه،(1395)، تعیینراهبردمناسبنگهداریوتعمیراتبااستفادهازتکنیک‌هایتحلیلسلسلهمراتبی خاکستریوویکورخاکستری. پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی خزر.
نعیمی، علیرضا، (1390)، بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت نگهداری و تعمیرات نت مکانیزه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
نصرت پناه، سیاوش،  (1381) ، مدیریت و فرماندهی لجستیک، تهران، معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم.
هدایتی، زهرا، (1395)، ارائهیکروشتصمیم‌گیریچندشاخصهمبتنیبرتاپ سیسفازیبرای اولویت‌بندیتجهیزاتدرنگهداریوتعمیراتپیشگیرانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه ارومیه.
Eti Mark، Ogaji S.O.T. Probert S.D. Strategic maintenance-management in Nigerian industries، Applied Energy، Elsevier Ltd. 2006, 83, pp. 211–227
 International Organization for Standardization. (2014). ISO 55002, Asset Management – Management System – Guidelines for the application of ISO 55001, Web www.iso.org, Published in Switzerland.
Kelly Anthony, Maintenance Systems and Documentation, First Edition 2006, Published by Elsevier Ltd.