ارائه مدل پارادایمی زنجیره تأمین آماد و پشتیبانی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد سمنان، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین،

2 دکتری جامعه‌شناسی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه هریک از راهبرد‌های زنجیره تأمین با کاستی‌هایی روبرو است، لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی  برای زنجیره تأمین آماد و پشتیبانی ناجا با ترکیب راهبرد‌های زنجیره تأمین ناب،چابک ، سبز و پایدار در قالب مدیریت زنجیره تأمین لارج به‌منظور بهره‌گیری از قابلیت‌های رویکردهای فوق به‌صورت هم‌زمان است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر روش داده بنیان است. نمونه‌ی تحقیق شامل 12 خبره در حوزه زنجیره تأمین بر اساس منطق نمونه‌گیری به شکل هدفمند و طبق قاعده اشباع تعیین و انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده در طول فرآیند مصاحبه به‌وسیله فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه، منجر به ارائه مدل زنجیره تأمین ترکیبی ناجا باتعداد پنج مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی در قالب شرایط زمینه‌ای (هشت مقوله) شرایط علی (پنج مقوله) پدیده محوری(نه مقوله) راهبردها و اقدامات (شش مقوله) شرایط مداخله‌گر (نه مقوله) پیامدها (نه مقوله) شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس مدل پارادایمی می‌توان نتیجه گرفت نگاه کل‌نگر در تدوین  زنجیره تأمین در آماد و پشتیبانی ناجا موجب استفاده بهینه از منابع، زمان، مکان و بهینه‌سازی فرآیند آمادی خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a paradigmatic model of Police logistic supply chain

نویسندگان [English]

  • Taghi Barzegar Vajhi Abadi 1
  • seyed aziz rafati asl 2
1 Phd in business management, Azad university of Semnan, Assistant professor of Amin law enforcement University, Tehran, Iran
2 Faculty member of amin university,Ph.d student,Islamic azad university of Tehran markaz, Tehran ,Iran
چکیده [English]

Aim & Background: Given that each supply chain strategy has shortcomings, so the purpose of this study is to provide a model for the Police supply chain by combining lean, agile, resilience and green supply chain strategies in the form of LARG supply chain management in order to take advantage of the model's capabilities. The above approaches are simultaneous.
Methodology: The present research is a qualitative in terms of purpose and was done using data foundation theory. The research sample includes 12 experts in the field of Logistics were selected based on the sampling logic of research in a purposeful manner and according to the saturation rule. Semi-structured interviews were used to collect data. Data collected during the interview process were analyzed by open, axial and selective coding process.
Findings: The results of the interview's qualitative data analysis, led to the presentation of Police hybrid supply chain model with five main categories and 46 sub-categories in the form of contextual conditions (eight categories), causal conditions (five categories), pivotal phenomenon (nine categories) strategies and actions (six categories) conditions The intervener (nine categories) the consequences (nine categories).
Conclusion: Based on the paradigm model, it can be concluded that a holistic view of supply chain preparation at Police support will lead to the optimal use of resources, time, place and optimization of the preparation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naja
  • logistics
  • LARG Supply Chain (Lean
  • agile
  • Resilience
  • green)
آقایی، اصغر.، صالحی صدقیانی ،جمشید.، قربانی زاده، وجه الله.، میکائیلی، فتاح.، آقایی، میلاد. (1393).الگوی زنجیره تأمین چابک ناجا، فصل‌نامه علمی- پژوهشی منابع انسانی نیروی انتظامی، شماره 2،تابستان، 51-72. قابل بازیابی از:
آذر، عادل.، تیزرو، علی.، مقبل با عرض، عباس.، انواری رستمی، علی‌اصغر. (1392). طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین، فصل‌نامه مدیریت زنجیره تأمین،دوره 15، شماره 42، زمستان، 4-17. قابل بازیابی از:
زرگر، سید محمد.، شیروانی، مرضیه. (1394). ارزیابی عملکرد یکپارچگی زنجیره تأمین لارج با رویکرد پویایی. سیستم، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران. قابل ارزیابی از:
صراف جوشقانی، حسن.، و غفاری توران، حسین. (1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی. فصل‌نامه مدیریت زنجیره تأمین، دوره 14، شماره 36، تابستان، 62-79. قابل ارزیابی از:
صفایی قادی‌کلایی، عبدالحمید.، محمد نژاد چاری، فاطمه. (1394). تبیینمدلمفهومیاولویت‌بندیتأمین‌کنندگانزنجیرهتأمیندر  پارادایملارج، اولین همایش علمی یافته‌های نوین مدیریت، کارآفرینی و آموزشی ایران. قابل ارزیابی از:
- قاضی‌زاده، مصطفی.، نوروز زاده، فاطمه.، رئیسی قربان‌آبادی، حسین. (1394). تجزیه‌وتحلیلمدیریتزنجیرهتأمینلارجبااستفادهازتکنیکدیمتلدرشرکتسایپا، فصل‌نامه مدیریت زنجیره تأمین، دوره 17، شماره 48، تابستان، 12-25. قابل ارزیابی از:
Agarwal, A., Shankar, R . , & Tiwari, M .(2007) .Modeling agility of supply chain. Industrial Marketing Management, 443-457.
Agarwal, A., Shankar, R. & Tiwari, M. K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European Journal of Operational Research, Vol. 173, pp. 211-225.
Azevedo, F.A.S., Carvalho, H., CruzMachado, V., Grilo). 2010). The influence of agile and resilient practices on supply chain performance: an innovative conceptual model proposal. Production, pp. 3-21.
Cabral, I., A. Grilo, Cruz-Machado, V., (2012). A decision making model for Lean, Agile, Resilientand Green supply chain management. International Journal of Production Research.
Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2011). "Integrating Lean, Agile, Resilience and Green Paradigms in Supply Chain Management (LARG_SCM)". Faculae de Cadencies e Technologic da Universidad Nova de Lisboan, 27-48.
Chauhan, G., & Singh, T. (2012). Measuring parameters of lean manufacturing realization. Measuring Business Excellence, 57-71.
Chowdhury, Maruf & Quaddus, Mohammed. (2017). Supply Chain Resilience: Conceptualization and Scale Development Using Dynamic Capability Theory. International Journal of Production Economics. 188.pp 185-204.
Christopher, M. & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. International Journal of Logistics Management, 15(2), pp1-13.
Christopher, M. & Rutherford, C. (2004). Creating supply chain resilience through agile six sigma. critical eye, (June-August), pp. 24-28.
Christopher, M. & Towill, D. R. (2000). Supply chain migration from lean and functional to agile and customized. Supply Chain Management: An International Journal, 5 (4), pp. 206-213.
Kuruppalil, Z. (2007). Leanness And Agility In Job Shops: A Framework for a Survey Instrument Developed Using The Delphi Method. Terre Haute, Indiana: Indiana State University.
Diabat, Ali., & Govindan, K. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain managerment. Resource, Conservation and recycling, 55, 659-667.
among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes. Resource, Conservation and recycling.
Ghosh, M. (2013). Lean manufacturing performance in Indian manufacturing plants. Journal of Manufacturing Technology Management, 113-122.
Jüttner, Uta & Ma. (2011). Supply chain resilience in the global financial crisis: An empirical study. Supply Chain Management: An International Journal. 16. 246-259.
Kundu, G. K., & Manohar, B. M. (2012). A unified model for implementing lean and CMMI for Services (CMMI-SVC v1.3) best practices. Asian Journal on Quality, 138-162.
Linton, J. D.; Klassen R. & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25(6), pp. 1075-1082
Panizzolo, R., Garengo, P., Sharma, M. K., & Gore, A. (2012). Lean manufacturing in developing countries: evidence from Indian SMEs. Production Planning & Control: The Management of Operations, 769-788.
Ponomarov, S.Y., & Holcomb, M.C., (2009) .Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management, 20 (1), 124-143.
Rao, P. & Holt, D. (2005) .Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?. International Journal of Operations and Production Management, 25 (9), pp. 898-916.
Shetty, D., Ali, A., & Cummings, R. (2010). Survey-based spreadsheet model on lean implementation. International Journal of Lean Six Sigma, 310-334.
Vinodh, S., & Aravindraj, S. (2012). Axiomatic modeling of lean manufacturing system. Journal of Engineering, Design and Technology, 199-216.
Vinodh, S., & Joy, D. (2012). Structural Equation Modelling of lean manufacturing practices. International Journal of Production Research, 1598-1607.
Vinodh, S., Devadasan, S., Vimal, K., & Kumar, D. (2013). Design of agile supply chain assessment model and its case study in an India nautomotive components manufacturing organization. Journal of Manufacturing Systems.
Womack, James & Jones, Daniel & Roos, Daniel. (1991). The Machine That Changed The World: The Story of Lean Production.1-323.
Zhu, Q., Geng, Y., Sarkis, J., & Lai, K-h. (2011). Evaluating green supply chain management among Chinese manufacturers from the ecological modernization prespective. Transportation Research, 47, 808-821.
Zhu, Q., Sarkis, J. and Lai, K.H. (2008) Confirmation of a Measurement Model for Green Supply Chain Management Practices Implementation. International Journal of Production Economics, 111, 261-273.