بررسی وضعیت سیستم استانداردسازی بر اساس تحلیل سوات(SWOT) موردمطالعه :یک سازمان نظامی-انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد مدیریت آماد دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

3 کارمند رتبه 15 آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق باهدف بررسی وضعیت موجود سیستم استانداردسازی یکی از سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 انجام شد و به دنبال شناسایی نقطه بهینه استانداردسازی در سازمان موردمطالعه است.
روش:  این تحقیق از نوع کاربردی بود و جامعه آماری این تحقیق را 10 نفر از استادان، فرماندهان و مدیران سازمان موردمطالعه تشکیل می‌دهند که از همه آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته است لذا در این تحقیق از روش تمام شمار استفاده‌شده است.
یافته‌ها: الگوی بکار گیری شده سوات بود که در ابتدای انجام این پژوهش برای به دست آوردن عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و همچنین عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) سیستم استاندارد، در ابتدا تمام زوایا و محورهای تأثیرگذار سیستم ، در قالب کارگروه سیستم سازمان ، شناسایی ­شد. پس‌ازآن موضوعات مربوط موردبررسی و انتخاب قرار گرفت و نقاط قوت ، ضعف ، تهدیدها و فرصت‌ها تحلیل و شناسایی شدند.در ادامه و با انجام تحلیل‌های آماری و به دست آوردن ضرایب موردنظر، مشخص شد سازمان موردمطالعه ازنظر استانداردسازی  در وضعیت تهاجمی ضعیف قرار دارد
نتیجه‌گیری:برای رسیدن به نقطه مطلوب  لازم است مدیریت استانداردسازی به نهاد توسعه استاندارد طبق آیین‌نامه استاندارد دفاعی ایران تبدیل‌شده و برنامه‌ریزی در خصوص استانداردهای بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت پذیرفته و شبکه مجازی استانداردسازی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی رده‌ها در ساختار مجازی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the status of the standardization system based on (SWOT) the case study: a digital-law enforcement organization

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sepasi Zangabadi 1
  • Mansour Janmohamadi 2
  • maisam bagheri 3
1 1. Master science of industrial management, Azad Islamic university Tehran jonob, Tehran, Iran
2 Master science of logistics management, Tehran, Iran
3 Ranked 15th employee of NAJA readiness and support
چکیده [English]

Background and Aim: This study was conducted to investigate the current status of the standardization system of one of the affiliated organizations of the Armed- Police Forces of Islamic Republic of Iran in 1399 and seeks to identify the optimal point of standardization in organization.
Method: This research was applied and the statistical population of this research consists of 10 professors ,commanders and managers of the organization, all of them have collected information, so in this study, the integrated method has been used.
Results: The used model was SWOT, which at the beginning of this study to obtain the internal factors (strengths and weaknesses) as well as external factors (opportunities and threats) of the standard system, at first all the angles and axes of the system in the form of Organization system working group was identified. After that, the relevant issues were reviewed and selected, and strengths, weaknesses, threats and opportunities were analysed and identified.
Conclusion: In order to reach the desired point, it is necessary to standardize the management to become a standard development institution according to Iran's defense – police standard regulations and plan for energy consumption optimization standards and standardize the virtual network and use of the human resources capacity of the categories in the virtual structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • status review
  • System Analysis
  • SWOT
آیین­نامه­های اجرایی ایزو- سری انتشارات 1997 میلادی تاکنون
آیین‌نامه استاندارد دفاعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ستاد کل نیروهای مسلح (ابلاغی 1393)
آیین‌نامه استانداردسازی فرآیندهای صنعتی و خدمات فنی نیروهای مسلح (ابلاغی 1387)
اعرابی، محمد،(1387) دست نامه برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی،
آقایی ، اصغر ؛اکبری ، محمدعلی؛خنک دار،مجتبی(1394) توسعه‌ی استاندارد در اقلام کنترل اجتماع، فصلنامه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ،  شماره  35
الگوی محتوایی تدوین مشخصه‌های عملکردی محصولات دفاعی1398 IDS- INST-0002 –
بحیرایی  مجتبی (1393) استانداردسازی سازمان، فرایند و محصول ،فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت ، شماره 11
بحیرایی، مجتبی، محمد روضه سرا، مریم.( 1396)" استانداردها و استانداردسازی"، چاپ اول تهران: دانشگاه تهران، موسسه  آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
خوش مهری آزاد، بهمن(1383)- مستندات داخلی- تحلیلی بر تأسیس و راه‌اندازی مرکز استاندارد دفاعی ایران،
صابری ، علی(1396)بررسی شاخص‌های اصلی در یک استانداردسازی مطلوب ،نخبگان علوم مهندسی ، شماره 5
عنبرستانی. محمود (1379)"کتاب آیین‌نامه جامع آماد و پشتیبانی تجهیز و استاندارد"، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی،
قاسمی.حسین(1387)"استاندارد و استانداردسازی"،چاپ اول،تهران:مرکز تألیف کتاب‌های درسی معاونت تربیت و آموزش سازمان ،
قوانین و قواعد خط‌مشی‌ها و رویه‌های استانداردسازی دفاعی IDS- REGL-0001 -1393
کاشی، امید. (1391)."اصول مقدماتی و پایه استاندارد و استانداردسازی"، تهران: مرکز آموزش تخصصی شهید دستواره
محمدی مسعود، عجمی عاطفه ،نوری جلال ،شمس محمدحسین(1392).دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی ،شماره 21
میر کاظمی-سید مسعود و خوش مهری آزاد- بهمن(1382)، مستندات داخلی-نقش استاندارد در تقویت بنیه دفاعی کشور 1
نظام انطباق محصول- الزامات دریافت نشان استاندارد دفاعی ایران  IDS -601 -1388
نوایی، محمدعلی، (1397).استاندارد و استانداردسازی، دوره آموزشی طولی غیرمقطع ویژه درجه­داران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
یگانه. مهرداد(1379) "استانداردواستانداردسازی"، چاپ اول، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،