ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل رفتاری مؤثر در اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه مدیریت، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف: منبع انسانی هر سازمانی یک عامل حیاتی موفقیت برای مدیریت زنجیره تأمین سبز است که اثربخشی آن تحت تأثیر عوامل رفتاری خاص می-باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل رفتاری مؤثر در اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز صنعت پتروشیمی با رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک تصمیم‌گیری سوارا می‌باشد. بدین منظور، ابتدا با مرور گسترده ادبیات و شناسایی عوامل رفتاری مؤثر بر سیستم مدیریت زنجیره تأمین سبز، مدلی مفهومی متشکل از شش عامل استخراج شد.
روش: روش پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در رابطه با تعیین اثربخشی عوامل با آزمون تحلیل مسیر شامل 100 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان صنعت در حوزه زنجیره تأمین می‌باشند که به علت محدود بودن جامعه، از تمامی اعضاء برای تکمیل پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری:خروجی تحلیل مسیر نشان داد که تمامی عوامل رفتاری استخراجی ازنظر اثربخشی در مدیریت زنجیره تأمین سبز صنعت مناسب هستند. لذا معنادار بودن تمامی عوامل در سطح اطمینان 95درصد مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین خروجی تکنیک سوارا با استفاده از نظرات 40 نفر از خبرگان، نشان از شناسایی عامل رفتاری اول یعنی "پشتیبانی مدیریت ارشد" با بیشترین وزن به‌عنوان مهم‌ترین عامل و عامل چهارم (به حداقل رساندن مقاومت در برابر تغییر) نیز با کمترین وزن به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین عامل رفتاری در مدیریت زنجیره تأمین سبز صنعت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the effective behavioural factors in successful performance of green supply chain management

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Nima Saberifard 2
  • Babak Zinati 3
1 Instructor of Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,
2 University Lecturer & Ph.D. Student in Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University ,Rasht, Iran
3 Ph.D. Student in Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University ,Rasht, Iran
چکیده [English]

Aim & Background: Human resource in any organization is a vital success factor for green supply chain management which its influence is affected by special behavioral factors. The research's main aim is identification, evaluation and ranking of the effective behavioral factors in successful performance of petrochemical industry green supply chain management Using path analysis approach and 'SWARA' decision making technic. For this, at first by comprehensive browsing the literature and identifying the effective behavioral factors on green supply chain management system, a conceptual model constructed of 6 factors is extracted.
Method: the research method from aim point of view is applicable and from data gathering style's aspect is descriptive-survey. Research's statistical community related to determining the factors influence using path analysis examination includes 100 industry experts, managers and specialists who are active in the supply chain field; because of using limited community all of the members were used to fill the questionnaire.
Findings: the output of path analysis showed that all of the extracted behavioral factors from effectiveness in industry green supply chain management view is suitable. So all of the factors significance are qualified with 95 percent reliability.
Conclusion: The output of 'SWARA' technic using 40 experts implied identification of first behavioral factor or "senior management support" with highest weight as most important factor and the fourth factor (minimizing resistance against change) with lowest weight as the most worthless behavioral factor in industry green supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green supply chain management
  • Behavioral Factor
  • path analysis
  • Swara
اجلی مهدی و ایمن قاسمیان صاحبی (1395). "اولویت‌بندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی"، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال ششم، شماره 2، پیاپی 20.
تقی‌زاده یزدی محمدرضا، امراللهی بیوکی ناهید، عبدالکریم محمدی بالانی (1395). سنجشروابطمیانعواملتأثیرگذاربرپیاده‌سازیمدیریتزنجیرة تأمینسبزورتبه‌بندیشرکت‌هایحاضردرزنجیرةتأمین (مطالعةموردی:صنعتکاشیوسرامیکاستانیزد)، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 4، صص 574-555.
حسنی سیدرضا، جعفرنژاد چقوشی احمد، صفری حسین و محمدرضا مهرگان (1398). طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار با تأکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهاردهم، شماره 48.
داوری علی و آرش رضازاده (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
لطفی علی، غلامی محمد، لطفی جلال‌آبادی مصطفی و اصغر سعادتیان اصل (1396). شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در سامانه‌های آمادی، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، دوره 19، شماره 55، صص 31-18.
همایون فر مهدی؛ گودرزوند چگینی مهرداد و امیر دانشور (1397). الویت‌بندی تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی MCDM فازی، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال پانزدهم، شماره دوم (پیاپی 57 )، صص 61-41.
Amabile, T., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. and Herron M. (1996) ‘Assessing the work environment for creativity’, Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 5, pp.1154–1184.
Barve, A., Kanda, A. and Shankar, R. (2009) ‘The role of human factors in agile supply chains’, European J. Industrial Engineering, Vol. 3, No. 1, pp.2–20.
Barve, A., Kanda, A. and Shankar, R. (2009) ‘The role of human factors in agile supply chains’, European J. Industrial Engineering, Vol. 3, No. 1, pp.2–20.
Chen, A.S., Hergeth, H. and Zuckerman, G.J. (2002) ‘Environmentally conscious manufacturing through total cost management’, Journal of Applied Business Research, Vol. 18, No. 3, pp.15–22.
Daily, B.F. and Huang, S.C. (2001) ‘Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management’, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No. 12, pp.1539–1552.
Daily, B.F., Bishop, J.W. and Steiner, R. (2007) ‘The mediating role of EMS teamwork as it pertains to HR factors and perceived environmental performance’, Journal of Applied Business Research, Vol. 23, No. 1, pp.95–110.
Diabat, A. and Govindan, K. (2011) ‘An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management’, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 55, No. 6, pp.659–667.
Divsalar, Mehdi, Ahmadi, Marzieh & Nemati, Yaser, A SCOR-Based Model to Evaluate LARG Supply Chain Performance Using a Hybrid MADM Method, March (2020)IEEE Transactions on Engineering Management PP(99):1-20.
Govindarajulu, N. and Daily, B.F. (2004) ‘Motivating employees for environmental improvement’ Industrial Management & Data Systems, Vol. 104, No. 4, pp.364–372.
Grover, S., Agrawal, V.P. and Khan, I.A. (2006) ‘Role of human factors in TQM: a graph theoretic approach’, Benchmarking: An International Journal, Vol. 13, No. 4, pp.447–468.
Harris, L.C. and Crane, A. (2002) ‘The greening of organizational culture: management views on the depth, degree and diffusion change’, Journal of Organizational Change Management, Vol. 15, No. 3, pp.214–234.
Hilson, G. and Nayee, V. (2002) ‘Environmental management system implementation
Ivan, K.W.L., Connie, C.F.H. and Walter, W.C.C. (2010) ‘Preliminary study of green manufacturing technology acceptance in China’, SCMIS 2010: Proceedings of 8th International Conference on Supply Chain Management and Information Systems, pp.1–7.
Jabbour, C.J.C. and Santos, F.C.A. (2008) ‘Relationships between human resource dimensions and environmental management in companies: proposal of a model’, Journal of Cleaner Production, Vol. 16, No. 1, pp.51–58.
Kamalakanta Muduli and Akhilesh Barve (2013). Modelling the behavioural factors of green supply chain management implementation in mining industries in Indian scenario, Asian J. Management Science and Applications, Vol. 1, No. 1.
Kaur, H. (2011b) ‘Impact of human resource factors on perceived environmental performance: an empirical analysis of a sample of ISO 14001 EMS companies in Malaysia’, Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 1, pp.211–224.
Lewis, W.G., Pun, K.F. and Lalla, T.R.M. (2006) ‘Empirical investigation of the hard and soft criteria of TQM in ISO 9001 certified small and medium-sized enterprises’, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 23, No. 8, pp.964–985.
Massoud, J.A., Daily, B.F. and Bishop, J.W. (2011) ‘Perceptions of environmental management systems: an examination of the Mexican manufacturing sector’, Industrial Management & Data Systems, Vol. 111, No. 1, pp.5–19.
mining industry: a key to achieving cleaner production’, International Journal of Mineral Processing, Vol. 64, No. 1, pp.19–41.
Mohamadi Zanjirani, Dariush, Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz & Prentkovskis, Olegas(2019) L.A.R.G. supplier selection based on integrating house of quality, Taguchi loss function and M.O.P.A., Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32:1, 1944-1964.https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1635036.
Mudgal, R.K., Shankar, R., Talib, P. and Raj, T. (2010) ‘Modeling the barriers of green supply chain practices: an Indian perspective’, International Journal of Logistics Systems and Management, Vol. 7, No. 1, pp.81–107.
Park, J., Sarkis, J. and Wu, Z. (2010) ‘Creating integrated business and environmental value within the context of China’s circular economy and ecological modernization’, Journal of Cleaner Production, Vol. 18, No. 15, pp.1494–150.
Rothenberg, S. (2003) ‘Knowledge content and worker participation in environmental management at NUMMI’, Journal of Management Studies, Vol. 40, No. 7, pp.1783–802.
Sambasivan, M. and Fei, N.Y. (2008) ‘Evaluation of critical success factors of implementation of ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case study from Malaysia’, Journal of Cleaner Production, Vol. 16, No. 13, pp.1424–1433.
Srivastava, S.K. (2007) ‘Green supply-chain management: a state-of-the-art literature review’, International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, pp.53–80.
Strachan, P.A., Sinclair, I.M. and Lal, D. (2003) ‘Managing ISO 14001 implementation in the United Kingdom continental shelf (UKCS)’, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 10, No. 1, pp.50–63.
Theyel, G. (2000) ‘Management practices for environmental innovation and performance’, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 2, pp.249–266.
Tseng, M.L., Lin, Y.H. and Chiu, A.S.F. (2009) ‘Fuzzy AHP-based study of cleaner production implementation in Taiwan PWB manufacturer’, Journal of Cleaner Production, Vol. 17, No. 14, pp.1249–1256.
Tseng, M.L., Lin, Y.H., Chiu, A.S.F. and Liao, J.C.H. (2008) ‘Using FANP approach on selection of competitive priorities based on cleaner production implementation: a case study in PCB manufacturer, Taiwan’, Clean Techn. E.nviron Policy, Vol. 10, No. 1, pp.17–29.
Wee, Y.S. and Quazi, H.A. (2005) ‘Development and validation of critical factors of environmental management’, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 1, pp.96–114.
Yauch, C.A. and Steudel, H.J. (2002) ‘Cellular manufacturing for small businesses: key cultural factors that impact the conversion process’, Journal of Operations Management, Vol. 20, No. 5, pp.593–617.
Zhu, Q. and Sarkis, J. (2006) ‘An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: drivers and practices’, Journal of Cleaner Production, Vol. 14, No. 5, pp.472–486.
Zhu, Q., Sarkis, J. and Lai, K-H. (2012a) ‘Green supply chain management innovation diffusion and its relationship to organizational improvement: an ecological modernization perspective’, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 29, No. 1, pp.168–185.
Zhu, Q., Tian, Y. and Sarkis, J. (2012b) ‘Diffusion of selected green supply chain management practices: an assessment of Chinese enterprises’, Production Planning & Control: The Management of Operations, Vol. 23, Nos. 10–11, pp.837–850.
Zutshi, A. and Sohal, A.S. (2003) ‘Stakeholder involvement in the EMS adoption process’, Business Process Management Journal, Vol. 9, No. 2, pp.133–148.