شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مدیریت لجستیک مؤثر بر عملکرد صادراتی با کمک مدل AHP (موردمطالعه اداره گمرکات و بنادر استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، (نویسنده مسئول)دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 کارشناسی ارشد بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه بنادر و گمرکات یکی از مجاری رسیدن به دروازه‌های تجارت جهانی محسوب می‌شود و همچنین با توجه به سهم ایران در صادرات و واردات از این مناطق راهبردی و لجستیکی، این امر زمینه خوبی است تا با شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مدیریت لجستیک میزان بهبود عملکرد صادراتی در بنادر و گمرکات مشخص شود. هدف از این تحقیق در گام اول شناسایی عوامل مدیریت لجستیک در اداره گمرکات و بنادر استان خوزستان و اولویت‌بندی این عوامل و در گام دوم تأثیر این عوامل بر عملکرد صادرات است.
روش: این تحقیق با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده در مرحله اول شناسایی عوامل از 15 نفر از خبرگان فعال در حوزه گمرک و در مرحله دوم از نمونه‌ای متشکل از 152 نفر از مدیران و کارشناسان اداره گمرک و بنادر استان خوزستان انجام گردید.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از میان عوامل مدیریت لجستیک عامل نگهداری بیشترین ارزش وزنی را از میان شاخص‌های شناسایی‌شده دارا هست. برای تعیین تأثیر متغیرها نیز از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است.
نتیجه‌گیری:تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری لیزرل صورت گرفته که این نتایج نشان‌دهنده آن است که خدمات نوین اینترنتی و نرم‌افزاری، زیرساخت‌های صادراتی و سخت‌افزاری، تجهیزات بارگیری بندری، تربیت متخصصین لجستیک، سامانه‌های ایمنی در لجستیک، لجستیک زنجیره سبز و ترابری بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritizing logistics management factors affecting export performance with the help of AHP model (Case study of Customs and Ports of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Leila Andervajh 1
  • iman ghasemi hamedani 2
1 1. Assistant Professor of market management, Khorramshahr Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Master science of marketing market management faculty, Firuzkuh Islamic Azad University, Firuzkuh, Iran
چکیده [English]

Aim & Background: Considering that ports and customs are one of the highways to reach the gates of world trade and also considering Iran's share in exports and imports from these strategic and logistical areas, this is a good ground to identification and prioritizing logistics management factors to determine the extent of improving export performance in ports and customs. The purpose of this research in the first step is to identify logistics management factors in the customs and ports department of Khuzestan province and prioritizing these factors and in the second step the impact of these factors on export performance.
Method: This study was conducted using data collected in the first stage to identification  the factors of 15 experts active in the field of customs and in the second stage of a sample consisting of 152 managers and experts of the Customs and Ports of Khuzestan province.
Findings: The research findings show that among the logistics management factors, the maintenance factor has the highest weight value among the identified indicators. Structural equation modeling technique has been used to determine the effect of variables.
Conclusion: The analysis of the obtained data was performed using LISREL statistical software, which shows the confirmation of all hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistics management
  • export performance
  • hierarchical analysis
  • customs and ports
ابراهیمی، شهناز. (1393)"بررسی تأثیر بکارگیری تکنیکهای بهبود بهره‌وری کارکنان در مدیریت بانک ملی ایران"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
اکبری، محسن. آل‌طه، سیدحسن و پویا صادق‌پور(1394) . "تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول". بررسی‌های بازرگانی مهر و آبان، شماره 73.
حکیم قیاسی، سیده شعله (1396)"رویکردهای نوین مدیریت لجستیک در زنجیره عرضه"پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
خاکپور، حسن. محنت فر، یوسف (1384) "ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران یک تحلیل تجربی (1383 1355)مجله اقتصادی بهمن و اسفند 1384 شماره 51, 52.
خلیلی، معصومه (1395)" بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی لجستیک معکوس و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌های تولیدی استان البرز"پایان‌نامه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره(، دانشکده علوم اجتماعی.
رحیم نیا، فریبرز وخاکزادان، منا. (1394)"بررسی نقش تعدیل گری درجه بین‌المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازار گرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتیدومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
رشیدی ایرج ناصحی فر وحید و زهره دهدشتی شاهرخ (1394) "رابطهقابلیت‌هایکسب‌وکاروعملکرد صادراتیباتوجهبهراهبردمحصول)موردمطالعهصنعتموادغذایی("پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل. دانشگاه علامه طباطبایی.
زینال زاده، ایرج (1388)." مدیریت خرید (راهنمای خرید خارجی و سیستم‌های خرید)"تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،. چاپ ششم.
سبزنژاد،علی ، عابدی،حسین (1395) "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به کشور عمده طرف تجاری مطالعه موردی: چین" کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری – 1395.
سعادت، سید جواد. (1394)"تدوین و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری در صنایع فولاد با استفاده از شاخص‌های مالمکوئیست"دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع.
سعیده، ناطقی نیا (1392)"ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در سازمان‌های خدماتی"دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری-1392.
سیفی شجاعی، حمیده (1395)."ارزیابی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی". کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
شجاعی، سید علیرضا. (1385). "اهمیت لجستیک و زنجیره تأمین برای رقابت در کلاس جهانیهفته‌نامه گسترش صنعت، شماره164، ص16.
صفارزاده، محمود. عزیزآبادی، ابراهیم، حمیدی، حمید. شهبا، محمدعلی. (1385) "حمل‌ونقل دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی"، تهران: اسرار دانش
 
Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2010). “Supply Chain Logistics Management (3rd edition ed.)”.Boston, MA: McGraw-Hill.
Bratić, Diana,)2011(," Achieving A Competitive Advantage By Scm ", Ibima Business Review, Article Id 957583, p.13
Case, Robert. (2015).A Test of Situational Theory in College Football setting”.Http://aahpend.contex.com: pp.169-181
Chan, F.T.S. (2003). “Performance measuring in a supply chain”. International Journal of Manufacturing Technology, 21, pp.534-548.
Dena. d., Menguch. B, Myers, c.p. (2000). "revising from characteristics,strategy and export performance relationship", Industrial Marketing Mangement.29. pp.461- 477.
 
Federico Caniato a, Ruggero Golini b,n, Matteo Kalchschmidt,)2013(,. The effect of global supply chain configuration on the relationship between supply chain improvement programs and performance”-2013.
Kaleka (2012). “Studying Resource and Capability Effects on Export Venture Performance”. Journal of World Business.
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., Diez, J. A. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance”, Journal of World Business. 45 (1): pp.49–58
 Olivira, R. & Cardosos,I. (2015)."An intelligent model for logistics management based on geofencing".Journal of Expert Systems with Applications algorithms and RFID technology,vol(42),pp. 6082-6097.
Rao, P., & Holt, D., (2005)."Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance "International Journal of Operations & Production Management Vol. 25 No. 9, pp.898-916
Robinson, A. (2017). " important tips for logistics management". [Blog] cerasis. Available at: https://cerasis.com/2017/05/12/effective-logistics-management/ [Accessed 01Dec. 2018].
Roundh Bo (2007). “International marketing behavior amongst exporting firms”. European Journal of Marketing. Vol. 41. No. ½. pp. 181-198
Styles, Chris and L. Hersch (2005), “Relationship Formation in International Joint Ventures: Insights from Australian–Malaysian International Joint Ventures,” Journal of International Marketing, 13 (3), pp.105–134.
Williams, BR. (2017). "The key to successful Inbound and Outbound process and Logistics service". [Blog] BR. Williams Available at: https://www.brwilliams.com/blog/logistics-serviceskey-successful-inbound-outbound-process/ [Accessed 01 Dec. 2018].
Zhu Q., Sarkis J., Lai K-h. (2012). “Green supply chain management innovation diffusion and its relationship to organizational improvement: An ecological modernization perspective”. Journal of Engineering and Technology Management. 29 (1).pp. 168-185.
Zhu Q., Yong Geng., Sarkis J. (2013). “Motivating green public procurement in China: An individual level perspective”. Journal of Environmental Management. 126 (15). Pp.85-95.