بررسی نقش واسطه ای همکاری زنجیره تأمین در ارتباط بین فناوری اطلاعات و نوآوری در شرکت‌های تولیدی شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، «بررسی نقش واسطه­ای همکاری زنجیره تأمین در ارتباط بین فناوری اطلاعات و نوآوری رادیکالی و تدریجی در شرکت­های تولیدی شهرک صنعتی شهرکرد» است.
روش: برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، از پرسش­نامه­ استاندارد استفاده شده است. پرسش­نامه مذکور، پس از سنجش روایی (صوری، محتوایی لاوشه، تحلیل عاملی تأییدی، اکتشافی، همگرا و واگرا) و پایایی (کرونباخ و ترکیبی)، از طریق مشارکت 90 نفر از مدیران شرکت­های تولیدی قطب صنعتی شهرکرد که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، اجرا گردید، روش تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) بوده است و از طریق نرم­افزارهای اس­پی­اس­اس، وارپ پی­ال­اس و لیزرل اجرا شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد، فناوری اطلاعات به نوآوری رادیکال (β=0.55) و نوآوری تدریجی (β=0.47) و همکاری زنجیره تأمین (β=0.82)، همکاری زنجیره تأمین به نوآوری رادیکال (β=0.35) و نوآوری تدریجی (β=0.37)، دارای اثر مستقیم هستند(001/0<  p)؛ همچنین همکاری زنجیره تأمین )با شمول واریانس 34/0) رابطه بین فناوری اطلاعات و نوآوری رادیکالی را میانجی­گری نموده است(Z=10.17) و نهایتاً همکاری زنجیره تأمین )با شمول واریانس 40/0) رابطه بین فناوری اطلاعات و نوآوری تدریجی را میانجی­گری نموده است(Z=10.28).
نتیجه­ گیری: این پژوهش از دست­یابی به نوآوری باز پشتیبانی می­کند که حاکی از لزوم کسب دانش خارجی برای قادر ساختن شرکت­ها به توسعه پروژه­های نوآوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of meditating role of supply chain collaboration in the relationship between information technology and innovation

نویسندگان [English]

  • meysam babaee farsani 1
  • sajjad jafarnejad 2
  • shadi nazari vanani 2
1 PHD of Industrial management, management faculty, Noor Hedaiat University, Shahrekord, Iran
2 Master science of Industrial management, management faculty, Noor Hedaiat University, Shahrekord, Iran,
چکیده [English]

Aim & Background: The main purpose of this study is “to investigate the meditating role of supply chain collaboration in the relationship between information technology and gradual and radical innovation in industrial town manufacturing companies in the Shahrekord city”.
Method: The standard questionnaire was used to measure the variables of the research model. Above-mentioned questionnaire was implemented through the participation of 90 managers in Industrial town manufacturing companies in the Shahrekord city that were selected by the simple random sampling after measurement of validity (face and content validity based on Lawshe’s method, confirmatory and exploratory factor analysis, convergence and divergence) and reliability (Cranach’s alpha method and hybrid). Data analysis was based on two descriptive and inferential statistics (Structural Equation Modeling) which performed by SPSS, Warp PLS and LISREL software.
Findings: Findings showed that information technology to radical innovation (β = 0.55) and to Incremental innovation (β = 0.47), and supply chain cooperation (β = 0.82), supply chain cooperation to radical innovation (β = 0.35) and Incremental innovation (β = 0.37), Have a direct effect (p <0.001). Also, supply chain cooperation (including variance 0.34) has mediated the relationship between information technology and radical innovation (Z = 10.17), And finally, supply chain cooperation (including 0.34 variance) mediated the relationship between information technology and Incremental innovation (Z = 10.28).
Conclusion: This study supports the achievement of open innovation, which implies the necessity of acquiring external knowledge to enable companies to develop innovation projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Supply Chain Collaboration
  • Gradual and Radical Innovation
  • Structural Equation Modeling
  • Triangulation
باورصاد، بلقیس؛ زارع، حمید و فعلی، راضیه (1397). تأثیر انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 1(1)، 69-95.
نیلی­پورطباطبایی، سید اکبر؛ خیام باشی، بیژن؛ کرباسیان، مهدی و شریعتی، محمد.(1391). بهینه‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 2(2)، 143-163.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
شاهین، آرش و صادق بیگی ارمغان (1389). مدیریت نوآوری، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
جعفر پور، محمود و بابایی فارسانی، میثم (1392). مقاله­نویسی علمی (رویکردی کاربردی). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
جهانگرد، نجمه (1388). ارائه چارچوب اندازه­گیری نوآوری فنّاورانه در سطح شرکت­ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
زارعی­ فوکلایی، پروانه؛ مدهوشی، مهرداد؛ آقاجانی، حسنعلی و یحیی زاده فر، محمود (1396). طراحی مدل بومی ارزیابی تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری رویکردهای زنجیره تأمین، فصلنامه فناوری اطلاعات، 9(4)، 829-850.
طباطبایی، سید سجاد و لسانی، مهدی (1395). اعتبار یابیآمادگیفرصت­یابیحرفه­ایمبتنیبر رویکردحداقلمربعاتجزئی، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 7 (26)، 199-224.
محمدی­مقدم، یوسف؛ معدنی، جواد و پهلوانی قمی، معصومه (1393). نقش فناوری اطلاعاتدر عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2 (8)، 75-97.
مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا (1385). در جست­وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش­های مدیریتی، فصلنامه فرهنگ مدیریت، 4 (14)، 5-26.
میرزائی، محمدرضا (1393). قابلیت های فناوری اطلاعات و اثرات آن بر نوآوری درشرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین و سارستد، مارکو (1395). مدل­سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (SEM-PLS). ترجمه عادل آذر و رسول غلام­زاده. تهران: انتشارات نگاه دانش.
Aragon-Correa, J.A., Garcı  ´a-Morales, V.J. and Cordon-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359.
Arvanitis, S; Loukis, E; Diamantopoulou, v. (2011). The Impact of  Different Types of ICT on Innovation Performance of Greek Firms. European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2011), Athens,  Greece.
Atuahene-Gima, K. (2005). Resolving the capability-rigidity paradox in new product innovation. Journal of Marketing, 69(4), 61-83.
Azadegan, A., Dooley, K.J., Carter, P.L. and Carter, J.R. (2008). Supplier innovativeness and the role of interorganizational learning in enhancing manufacturer capabilities, Journal of Supply Chain Management, 44 (4), 14-35.
Benitez, J., Castillo, A., Llorens, J. and Braojos, J. (2018). IT-enabled knowledge ambidexterity and innovation performance in small US firms: the moderator role of social media capability. Information & Management, 55(1), 131-143.
Cao, M., Vonderembse, M.A., Zhang, Q. and Ragu-Nathan, T.S. (2010). Supply chain collaboration: conceptualisation and instrument development. International Journal of Production Research, 48(22), 6613-6635.
Cao, M. and Zhang, Q. (2011). Supply chain collaboration: impact on collaborative advantage and firm performance. Journal of Operations Management, 29(3), 163-180.
Chen, J. and Tsou, H. (2012). Performance effects of IT capability, service process innovation, and the mediating role of customer service. Journal of Engineering and Technology Management, 29(1), 71-94.
Cassiman, B. and Veugelers, R. (2006). In search of complementarity in innovation strategy: internal R&D and external knowledge acquisition. Management Science, 52(1), 68-82.
Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
Damanpoul F, Avind D. (2011). Managerial Innovation:ConceptionsProcesses, and Antecedent. management and Organization Review, 8 (2), 423-454.
Fawcett, S.E., Wallin, C., Allred, C., Fawcett, A.M. and Magnan, G.M. (2009). Supply chain informationsharing: benchmarking a proven path. Benchmarking: An International Journal, 16(2), 222-246.
Grigoriou, K. and Rothaermel, F.T. (2017). Organizing for knowledge generation: internal knowledge networks and the contingent effect of external knowledge sourcing. Strategic Management Journal, 38(2), 395-414.
Gumusluoglu, L. and Ilsev, A. (2009). Transformational leadership and organizational innovation: the roles of internal and external support for innovation. Journal of Product Innovation Management, 26(3), 264-277.
He, Z.L. and Wong, P.K. (2004). Exploration vs exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization Science, 15(4), 481-494.
Jansen, J.J.P., Van Den Bosch, F.A.J. and Volberda, H.W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderatos. Management Science, 52(11), 1661-1674.
Jimenez-Jimenez, D., Martínez-Costa, M. and Sanchez Rodriguez, C. (2019). The mediating role of supply chain collaboration on the relationship between information technology and innovation. Journal of Knowledge Management, 23 (3), 548-567.
Joshi, K.D., Chi, L., Datta, A. and Han, S. (2010). Changing the competitive landscape: continuous innovation through IT-Enabled Knowledge capabilities. Information Systems Research, 21(3), 472-495.
Kleis, L., Chwelos, P., Ramirez, R.V. and Cockburn, I. (2012). Information technology and intangible output: the impact of IT investment on innovation productivity. Information Systems Research, 23(1), 42-59.
Liao, S. and Cheng, C.C.J. (2014). Brand equity and the exacerbating factors of product innovation failure evaluations: a communication effect perspective. Journal of Business Research, 67(1), 2919-2925.
Liao, Y. and Marsillac, E. (2015). External knowledge acquisition and innovation: the role of supply chain network-oriented flexibility and organisational awareness, International Journal of Production Research, 53 (18), 5437-5455.
Limaj, E., Bernroider, E.W.N. and Choudrie, J. (2016). The impact of social information system governance, utilization, and capabilities on absorptive capacity and innovation: a case of Austrian SMEs, Information & Management, 53 (3), 380-397.
Lyles, M.A. (2014). Organizational learning, knowledge creation, problem formulation and innovation in messy problems. European Management Journal, 32(1), 132-136.
Majchrzak, A., Beath, C.M., Lim, R.A. and Chin, W.W. (2005). Managing client dialogues during information systems design to facilitate client learning. MIS Q, 29(4), 653-672.
Mazur J, Zaborek P. (2016). Organizational Culture and Open Innovation Performance in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Poland. International Journal of Management and Economics, 51(1), 104–137.
Mention, A. (2011). Co-operation and co-opetition as open innovation practices in the service sector: which influence on innovation novelty?. Technovation, 31(1), 44-53.
Mol, M.J. and Birkinshaw, J. (2014). The role of external involvement in the creation of management innovations. Organization Studies, 35(9), 1287-1312.
Nikoopour, J. & AminiFarsani, M. (2012). Success in Writing Academic Articles Applied Linguistics. Asre Moaser, Tehran. (In Persian).
O Reilly, C.A. and Tushman, M.L. (2004). The ambidextrous organization. Harvard Business Review, 82(4), 74-83.
Randhawa, K., Josserand, E., Schweitzer, J. and Logue, D. (2017). Knowledge collaboration between organizations and online communities: the role of open innovation intermediaries, Journal of Knowledge Management, 21 (6), 1293-1318.
Reid, M., Hultink, E.J., Marion, T. and Barczak, G. (2016). The impact of the frequency of usage of IT artifacts on predevelopment performance in the NPD process. Information & Management, 53(4), 422-434.
Roper, S., Love, J.H. and Bonner, K. (2017). Firms’ knowledge search and local knowledge externalities in innovation performance, Research Policy, 46 (1), 43-56.
Segarra-Cipre ´s, M. and Bou-Llusar, J.C. (2018). External knowledge search for innovation: the role of firms’ innovation strategy and industry context, Journal of Knowledge Management, 22 (2), 280-298.
Simao, L. and Franco, M. (2018). External knowledge sources as antecedents of organizational innovation in firm workplaces: a knowledge-based perspective, Journal of Knowledge Management, 22 (2), 237-256.
Trantopoulos, K., Krogh, Gv., Wallin, M.W. and Woerter, M. (2017). External knowledge and information technology: implications for process innovation performance, MIS Quarterly, 41 (1), 287-300.
Wang, G., Dou, W., Zhu, W. and Zhou, N. (2015). The effects of firm capabilities on external collaboration and performance: the moderating role of market turbulence. Journal of Business Research, 68 (9). 1928-1936.
Zieba, M., Bolisani, E., Paiola, M. and Scarso, E. (2017). Searching for innovation knowledge: insight into KIBS companies. Knowledge Management Research & Practice, 15(2), 282-293.