چگونه بلوغ لجستیک را بهبود ببخشیم؟ یک نقشه راه برای صنعت خدمات

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آماد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ایران، تهران

2 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی /

چکیده

هدف از این مقاله ارائه‌ی نتایج تحقیقی در مورد کاربرد نقشه راه فناوری  T-plan  به‌عنوان ابزاری است که شیوه ی دستیابی به بلوغ لجستیک را به شرکت‌های خدماتی نمایش می‌دهد. نقشه راه فناوری  T-plan آخرین مرحله از فرآیند ارزیابی بلوغ لجستیک براساس  LMM4SI[1] می باشد.اگرچه این تحقیق نتایج مربوط به بخش خدمات ترابری و ذخیره‌سازی را ارائه می‌دهد با این وجود این تحقیق برای هر بخش خدمات به طور جداگانه انجام شده است.در ابتدا، مشخصات مدل بلوغ لجستیک (LMM4SI) ارائه شده است.بر اساس مبانی نظری روش نقشه راه فناوری  T-plan  یک نقشه راه برای ارائه دهندگان لجستیک تهیه شده است که مراحل زیر را طی می‌کند: تحلیل محرک‌های بازار ، طراحی شاخص‌های بلوغ لجستیک ،مشخص کردن منابع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ترابری و ذخیره‌سازی که بلوغ لجستیک را مشخص می کنند.سرانجام، نتیجه اصلی این تحقیق ارائه شده است.[1] Logistics Maturity Model for Service Industry (مدل بلوغ لجستیک برای صنعت خدمات)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to improve logistics maturity ? – a roadmap proposal for the service industry

نویسندگان [English]

  • roohallah nasiri 1
  • reza fariba 2
1 Department of Logistics, Faculty of Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 MSc in Logistics
چکیده [English]

The aim of the paper is to present research results on the use of the T-plan technology roadmap as a tool showing service companies the way to
reach the logistics maturity. The T-plan technology roadmap is the last step of the logistics maturity assessment procedure based on the LMM4SI.
This study presents research results for the transport and storage services sector however, the research was carried out for each service sector
individually. Firstly, the profile of the logistics maturity model (LMM4SI) was presented. Based on the theoretical foundations of the T-plan
technology roadmap method, there was prepared a roadmap for logistics providers preceded by the following stages: market drivers analysis,
designing logistics maturity indicators, defining the resources of companies providing transport and storage services that determine logistics
maturity. Finally, there were presented the main conclusions of the study. . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: roadmap
  • logistics maturity
  • service industry
Werner-Lewandowska K. Kosacka-Olejnik M. Logistics maturity model for service company – theoretical background. Procedia Manufacturing 2018; 17:791-802; DOI: 10.1016/j.promfg.2018.10.130.
 Ballou RH. The evolution and future of logistics and supply chain management, European Business Review 2007;19(4); DOI: 10.1108/09555340710760152.
 Richards G, Grinsted S.The Logistics and Supply Chain Toolkit. Over 100 Tools for Transport. Warehousing and Inventory Management 2nd ed., USA: Kogan Page Limited; 2016. p. v-viii.
Werner-Lewandowska K., Kosacka-Olejnik M. Logistics Maturity Model for Engineering Management – Method Proposal, Management Systems in Production Engineering 2019; 27(1):33-39; DOI: 10.1515/mspe-2019- 0006.
 Werner-Lewandowska K, Kosacka-Olejnik M. Logistics engineering application in the logistic maturity model for the service enterprises, Proceeding of The 14th International Conference of Logistics and SCD System, Chinese Martime Institute; 2019. p. 229-236.
 Holmes CJ, Ferrill MBA, Phaal R. Reasons for roadmapping: a study of the Singaporean SME manufacturing sector. In: Proceedings of the IEEE international engineering management conference (IEMC); 2004. p.18–21.
  Kappel TA. Perspectives on roadmaps: how organizations talk about the future. Journal of Product Innovation Management 2001;18(1):39-50.
 Phaal R., Farrukh C J, Probert DR. Technology roadmapping—a planning framework for evolution and revolution. Technological forecasting and social change 2004;71(1):5-26.
 Golinska-Dawson P, Kosacka M, Werner-Lewandowska K. The Roadmap for Improving Sustainability in Remanufacturing Operations. In: Golinska- Dawson P., Kübler F. (eds) Sustainability in Remanufacturing Operations. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing). Springer, Cham; 2018. p. 157-179; DOI: 10.1007/978-3-319-60355-1_11.
 Phaal R., Muller G. An architectural framework for roadmapping: Towards visual strategy. Technological Forecasting and Social Change 2009; 76(1):39-49.
  Phaal R., Farrukh CJ., Probert DR. Developing a technology roadmapping system. Technology Management: A Unifying Discipline for Melting the Boundaries 2005; 31:99-111.