آسیب‌شناسی نت جنگ‌افزارهای سبک در نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی. تهران. ایران

2 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی.تهران.ایران

چکیده

زمینه و هدف : نگهداری و تعمیرات جنگ‌افزارهای سبک ازجمله دغدغه‌های همیشگی فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی است و سالانه فعالیت‌های فراوانی در سراسر کشور در این رابطه صورت می‌گیرد و هزینه‌های بسیار زیادی صرف آن می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه اجرای بهینه مأموریت‌های ناجا وابستگی مستقیمی به اجرای درست این فعالیت پراهمیت دارد.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی صورت گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات به‌وسیله پرسشنامه از فرماندهان، معاونین آماد و پشتیبانی و نیز مدیران نت نیروی انتظامی انجام‌گرفته است. نمونه آماری پژوهش، شامل 80 نفر از خبرگان  است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و آزمون‌های آماری کالموگروف اسمیرنف و آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و فریدمن صورت گرفت.
یافته‌ها :یافته‌های تحقیق نشان داد که سیستم فعلی نگهداری و تعمیرات جنگ‌افزارهای سبک ناجا در مؤلفه‌های «درجه»، «حقوق و مزایا»، «بهداشت و ایمنی»، «انگیزه»، «قطعات»، «رایانه موردنیاز برای امور نت»، «تجربه نگاری و مستندسازی»، «فرهنگ‌سازمانی»، «کادر سازی»، «استفاده از افراد مؤثر» و «ارتقاء انگیزه» دچار آسیب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE PATHOLOGY OF LIGHT WARFARES MAINTENANCE IN THE POLICE FORCE

نویسندگان [English]

  • mohsen kamali 1
  • reza fariba 2
1 M.Sc. of logistics.tehran.iran
2 M.Sc. of logistics, Tehran , Iran
چکیده [English]

Aim & background: Maintenance of light weapons is one of the constant concerns of commanders and officials of the police force, and many activities are carried out in this regard every year, It costs a lot of money, and most importantly the optimal execution of NAJA missions directly depends on the proper implementation of this important activity.
Method: This research is of applied type which has been done by survey method. Data collection was done by questionnaire from commanders, deputies of logistics and also Maintenance managers of law enforcement. The statistical sample of the study includes 80 experts whom have been selected by random sampling. Analysis of the findings was performed using SPSS software and Kolmogorov-Smirnov statistical tests and single sampling t and Friedman tests.
Findings: The research findings showed that the current system of NAJA light weapons maintenance are damaged in the "degree", "salary and benefits", "health and safety", "motivation", "parts", "computer required for maintenance affairs", "Empiricism and documentation", "organizational culture", "staffing", "using effective people" and "motivating" components.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • light warfare
  • Hardware
  • organization tool
  • human tool
  • information tool
آقایی، اصغر و همکاران (1389). ارزیابى نظام موجود نگهدارى و تعمیرات در واحد خودرویى ناجا. پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، شماره 2.
آقایی، اصغر (1395). طراحی الگوی راهبردی و ترکیبی سامانه نگهداری و تعمیرات ناجا. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره 3.
باقریان، محمد (1379). مربع فن‌آوری مدیریت. تهـران: موسسـه انتشـارات و چـاپ دانشگاه.
حاج شیرمحمدی، علی (1383). برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات. اصفهان: انتشارات غزل.
حاج شیرمحمدی، علی (1386). نگهداری و تعمیرات بهره­ور جامع. اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
سید حسینی، سید محمد (1376). برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهدارى و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (مقدمه‌ای بر TPM). تهران: سازمان مدیریت صنعتى.
رحمانی، محسن و مهرانی، جهانگیر (1388). مقالـه ارائه‌شده بـه ششـمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران با عنوان «ارائه یک نمونه موفق پیاده‌سازی سیستم مکانیزه نت خودرویی در نیروی زمینی».
علی احمدی، علیرضا (1388). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژی. تهران: انتشارات تولید دانش.
فرد، آر دیوید. ترجمه پارسائیان، علی و اربابی، سید محمد (1388). مدیریت استراتژیک. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
فقیه، نظام‌الدین (1375). مهندسی تعمیرات و نگهداری. شیراز: انتشارات نوید.
کرباسی، محمود و همکاران (1390). افزایش اثربخشی تجهیزات در نزاجا با بهره‌گیری از روش‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، پیش­گویانه و سامانه نت بهره­ور جامع. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 43.
لاودن، کنس، لاودن، جین پریس. ترجمه رضایی‌نژاد، عبدالرضا (1384). نظام اطلاعـات مـدیریت (ن. ا. م) سازمان و فن‌آوری. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
مایلی، آر. کیت، چستن، لاری. ترجمه قلی زاده، حسین (1389). نگهداری و تعمیرات، نت: اصول مکانیکی. تهران: طراح.
نصرت پناه، سیاوش (1384). مدیریت و فرماندهى لجستیک (آماد و پشتیبانى). تهران: جهان جام جم.
واترز، دونالد. ترجمه مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی (1384). لجستیک جهانی و برنامه‌ریزی برای توزیع. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه (1369). اطلس تکنولوژى. تهران: کتابخانه ملی ایران.
معاونت آماد و پشتیبانی؛ با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی- کمیته تدوین متون آموزشی (1398). آشنایی با نگهداری و تعمیرات. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
معاونت آماد و پشتیبانی؛ با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی- کمیته تدوین متون آموزشی (1399 الف). آشنایی با نگهداری و تعمیرات (ویژه درجه‌داران). تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
معاونت آماد و پشتیبانی؛ با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی- کمیته تدوین متون آموزشی (1399 ب). اصول سرپرستی در نگهداری و تعمیرات. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
Wireman, T. (2008). Preventive maintenance (Maintenance Strategy Series, Volume1). New York: Industrial Press Inc.
Jardin, A. (1978) Maintenance, Replacement, & Reliability, Pitman Pub.
Corder, A. (1976). Maintenance Management Techniques, Mc-Graw Hill.
Keith Mobley, R. (2002). An Introduction to Predictive Maintenance, 2nd edition, Elsevier Science.
Hawkings، B. and smith، R. Lean Maintenance – reduce costs، improve quality and increase Market، Elsevioer Butter worth – Heide man n، Burlingto; 2004.
Sheppard، J. Bringing Lean in to Maintenance، Springsteen publishing LLC، Copyright; 2005.
Redmond willem. (2004). the strategic logistic management in modern forces, DLA publication, santabarbara.
Bowersox, D. and closs, D. (1996). Logistical Management: the integrated Supply Chain Management, Mc Graw – Hill, pp. 283 – 286.
Karlof.B and Lovingsson F. H. (2005). The A-Z of Management Concepts and Models, Thorogood Publishing, London.
Peterson, Randall S. Mannix, Elizabeth A, (2003). Leading and Managing People in the Dynamic Organization, published in the Taylor & Francis e-Library, New Jersey London.
Frank, K, Y. chan, james, Y, L, thong, (2009). Acceptance of agile methodologies: a critical review an conceptual frameworks, journal of decision support systems, vol46, pp814-803.
Gao, J., Liu, T., & Zhang, L. (2018). Study on the Reserve Structrue of Light Weapons. Policy, 1(1.0000), 0-5000.‏
Fan, C. Y., Fan, P. S., & Chang, P. C. (2010). A system dynamics modeling approach for a military weapon maintenance supply system. International Journal of Production Economics128(2), 457-469.‏
Wang, Y., Jia, X., & Liu, H. (2011, June). Prediction method of the maintenance resources requirement for weapon system. In 2011 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering (pp. 749-753). IEEE.‏