تعیین راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ریسک خرابی تجهیزات در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، ارزیابی عوامل حائز اهمیت در یک راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات و انتخاب راهبرد مطلوب از بین راهبردهای پیشنهادی بر مبنای عوامل مزبور و با در نظر گرفتن سطح ریسک تجهیزات در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی است.
روش: مرحله اول این پژوهش با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران نت پالایشگاه چهارم پارس جنوبی به تعداد 75 نفر است. جهت انجام پژوهش، در مرحله نخست پرسشنامه­ای بین گروه نمونه­ به تعداد 60 نفر توزیع و از طریق معادلات ساختاری، اهمیت عوامل مورد مطالعه ارزیابی شد. بعد از تائید این عوامل، سطوح مختلف ریسک تجهیزات مشخص شد. در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه­‏ های مقایسات زوجی عوامل و معیارها بین 15 نفر فرد خبره در بین جامعه آماری، وزن هر معیار در هر سطح ریسک و ضریب اهمیت هر راهبرد در هر معیار مشخص و بر مبنای آن راهبرد بهینه نت در سطوح مختلف ریسک تعیین شد.
یافته­ ها: اهمیت معیار‏های موردمطالعه در یک راهبرد مطلوب نت تائید شده و نتیجه گرفته شد که در تجهیزات با ریسک بالای محتوی مواد سمی، نت پیشگیرانه و در تجهیزات با ریسک بالا و محتوی مواد غیر سمی، نت مبتنی بر قابلیت اطمینان و در تجهیزات با ریسک متوسط و کم نت اصلاحی بهترین راهبردهای نت می‏­باشند.
نتیجه ­گیری: ازآنجاکه بیشتر تجهیزات شرکت مورد مطالعه در ناحیه ریسک و متوسط قرار دارند می‏­توان نتیجه گرفت که برای 84 درصد تجهیزات شرکت باید از نت اصلاحی بهره برد. در خصوص مابقی تجهیزات نیز با ملاحظه سمی یا غیر سمی بودن تجهیزات، نت پیشگیرانه و یا نت مبتنی بر قابلیت اطمینان مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maintenance optimal strategy selection based on the risk of equipment failure in 4th south PARS refinery

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi mohtadi 1
  • Mona sheikhrabiee 2
1 Professor Assistant of Imam Hossein University, Iran, Tehran
2 M.Sc. of Executive Management, Islamic Azad University Saveh Branch, Faculty of Human Sciences, Iran, Markazi
چکیده [English]

Aim & Background: The goal of this research is evaluating the important factors in the optimal strategy selection among the suggested strategies on basis of the mentioned factors and by Considering the Risk level of equipment in 4th south PARS refinery. 
Method: The first phase of  this research was performed using structural equations modeling and the second phase using hierarchical analysis method. research statistical society, maintenance experts and managers number of 4th south PARS refinery is 75. For the research performance, In the first phase a questionnaire was distributed among the sample group with population of 60 and the importance of studied factors was evaluated using  structural equations. After the confirmation of these factors, the different levels of equipment risk was specified. In the next phase by distributing the pairwise comparisons of factors and criteria questionnaires between 15 experts in the statistical society, the weight of each criterion in every risk level and importance factor of each strategy in every criterion was specified and according to it optimal maintenance strategy in the different risk levels was determined.
Findings: Importance of studied criteria in a desired maintenance strategy is confirmed and it is concluded that in the equipment with high risk containing toxin preventive maintenance, and in the equipment with high risk which doesn't contain toxin, Reliability Centered Maintenance (RCM) and in the equipment with average and low risk Corrective Maintenance is the best maintenance strategy.
Conclusion: As more of the studied company's equipment is in the average risk area it can be concluded that for 84% of company's equipment Corrective Maintenance should be used. For rest of the equipment considering that it is toxic or non-toxic, preventive maintenance or Reliability Centered Maintenance (RCM) will be suitable.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance
  • Maintenance Strategy
  • Risk Based Inspection (RBI)
  • analytic hierarchy process (AHP)
ایرج پور، علیرضا؛ و سلیمی، محمدحسین. (1385). ارائه مدلی به‌منظور تعیین سیاست نگهداری اثربخش با رویکرد پویایی سیستم. دانش مدیریت، 74، 19-46.
بابائی، محمدرضا؛ مکتوبیان، آتنا؛ و حمزه­یی، محمدرضا. (1394). ارائه مدل مفهومی جهت عارضه‌یابی و رتبه‏بندی مشکلات پیاده‌سازی سیستم جامع مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS. مقاله منتشرشده در کنفرانس بین‏المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی. تهران، از https://civilica.com/doc/398270/
باقری، مجید. (1394). ارائه مدل تعالی نگهداری و تعمیرات برای سازمان‏های ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، دانشکده مهندسی صنایع.
بهنامیان فر، سعید؛ خیام باشی، بیژن؛ کرباسیان، مهدی؛ و نیلی پور طباطبایی، سید اکبر. (1392). ارائه مدل ریاضی برای تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در نگهداری و تعمیرات هواپیما، مقاله منتشرشده در دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، از https://civilica.com/doc/284099
پارسایی؛ محمد. (1394). انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی ANP و COPRAS (مطالعه موردی شرکت میلاد قم)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی.
حاج شیرمحمدی، علی. (1390). برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات، تهران، انتشارات غزل
فقیه، نظام­الدین؛ و کریمی، داود. (1380). بهینه‌سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین‌آلات به‌وسیله شبکه عصبی مصنوعی، دانش مدیریت، 52، 93-106.
مردانی، نسا. (1387). انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب با روش مرحله‌ای (مطالعه موردی کارخانه سیمان سپاهان). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی.
Bevilacqua, M., & Braglia, M. (2000). The analytical hierarchy process applied to maintenance strategy selection.Relaibility engineering and system safety, 70, 71-83.
Borjalilu, N. & Ghambari, M. (2018). Optimal maintenance strategy selection based on a fuzzy analytical network process: A case study on a 5-MW powerhouse. International Journal of Engineering Business Management, 10(1), 1-10.
Bukhsh, Z. A., Saaed, A., & Stipanovic, I. (2018, April). A machine learning approach for maintenance prediction of railway assets. Paper presented at the Proceedings of the 7th Transport Research Arena (pp. 16-19). Austria: Vienna
Gandhare, B. S., & Akarte, M. (2012, January). Maintenance strategy selection. Paper presented at the Proceedings of the 9th AIMS International Conference on Management (pp. 1-4). Maharashtra: AIMS International.
Gupta. S., Maiti, J., Kumar, R., & Kumar, U. (2009). A control chart guided maintenance policy selection, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 23(3), 212-226.
HajShirmohammadi, A., & Wedley, W.C. (2004). Maintenance management – an AHP application for centralization/decentralization. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 10(1), 16-25
Hong, S. D., & Kamaruddin, S. (2012, July). Selection of Optimal Maintenance Policy by Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method. Paper presented at the Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (pp. 435-443). Turkey, Istanbul.
Ierace. S., & Cavalier, S. (2008). Maintenance Strategy Selection: a comparison between Fuzzy Logic and Analytic Hierarchy Process. IFAC Proceedings Volumes, 41(3), 228-233.
Martin, H.Mohammed, F.Lal, K., & Ramoutar, S. (2020). Maintenance strategy selection for optimum efficiency – application of AHP constant sumFacilities, 38 (5/6), 421-444.
Mechefske, C. K. & Wang, Z. (2003). Using fuzzy linguitcs to select optimum maintenance and condition onitoring strategies. Mechanical Systems and Signal Processing, 17(2), 305-316
Moore, W. J., & Starr, A. G. (2006). An intelligent maintenance system for continuous cost-based prioritisation of maintenance activities. Computers in Industry57(6), 595-606.
Mostafa, M. F. & Fahmy, S. A. (2020, April). Maintenance Strategy Selection Using AHP: A Case Study in the Oil and Gas Industry. Paper presented at the Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (pp. 1049-1053). Bangkok: IEEE.
Mousavi, S. S., Ghazi Nezami, F., Heydar, M., & Aryanejad, M. B. (2009, July). A hybrid fuzzy group decision making and factor analysis for selecting maintenance strategy. Paper presented at the Proceedings of the 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering (pp. 1204-1209). Troyes: IEEE.
Pariazar, M., Shahrabi, J., Zaeri, M. S., & Parhizi, S. (2008). A combined approach for maintenance strategy selection, Journal of Applied Sciences, 8(23), 4321-4329.
Rezig, S., Achour, Z., Rezg, N. (2018). Using Data Mining Methods for Predicting Sequential Maintenance Activities. Appl. Sci., 8, 2184.
Sharma, A.,  Yadava, G. S. &  Deshmukh, S. G. (2011). A literature review and future perspectives on maintenance optimizationJournal of Quality in Maintenance Engineering, 17 (1), 5-25
Shyjith, K., Ilangkumaran, M., & Kumanan, S. (2008). Multicriteria decisionmaking approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 14(4), 375-386.
Zhaoyang, T., Jianfeng, L., Zongzhi, W., Jianhu, Z., & Weifeng, H. (2011). An evaluation of maintenance strategy using risk based inspection. Safety Science, 49(6), 852-860