نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، اصغر بررسی خوردگی سیستم‌های رانش و بدنه شناورهای آلومینیومی [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

ا

 • ارسنجانی، محمدعلی تدوین نقشه راهبرد مدیریت زنجیره تأمین با ترکیب نمودار حلقه علّی و کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

ب

ح

 • حسین‌زاده، علیرضا ارائه الگویی جهت شناسایی و مدیریت بر ریسک‌های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه زنجیره تأمین [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]
 • حسنوند، مریدعباس بررسی خوردگی سیستم‌های رانش و بدنه شناورهای آلومینیومی [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

خ

 • خدابخشی، محمد ررسی نقش و تأثیر شایستگی کارکنان بر افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های لجستیکی [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

ش

 • شریف‌نژاد، فرشید آشنایی با البسه پیشرفته مدیریت رطوبتی افزایش دهنده احساس راحتی ویژه مناطق گرمسیری [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]
 • شهپر، هادی نقش و جایگاه پایداری ملی در زنجیره تأمین ناجا [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

ظ

 • ظهرابیان، محمد ررسی نقش و تأثیر شایستگی کارکنان بر افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های لجستیکی [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

غ

 • غفاری، محسن آشنایی با البسه پیشرفته مدیریت رطوبتی افزایش دهنده احساس راحتی ویژه مناطق گرمسیری [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

م

 • محمودی، جعفر ارائه الگویی جهت شناسایی و مدیریت بر ریسک‌های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه زنجیره تأمین [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]
 • محمودزاده، امیر نقش و جایگاه پایداری ملی در زنجیره تأمین ناجا [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]
 • مهریار ایردیموسی، حامد تدوین نقشه راهبرد مدیریت زنجیره تأمین با ترکیب نمودار حلقه علّی و کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

ن

 • نصرت‌پناه، سیاوش مفهوم لجستیک [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]
 • نورنگ، احمد تدوین نقشه راهبرد مدیریت زنجیره تأمین با ترکیب نمودار حلقه علّی و کارت امتیازی متوازن [دوره 10، شماره 36، 1390، صفحه 1-10]

ه