نمایه نویسندگان

آ

ا

  • ابراهیمی باران، جلیل زنجیره تأمین و موقعیت‌یابی استراتژیک [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]
  • البرزی، فرید مدل‌ بازی رتبه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده در زنجیرة تأمین [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]

ب

ص

  • صدیق‌میرزائی، رسول مدل‌ بازی رتبه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده در زنجیرة تأمین [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]

غ

  • غازانی، محمدمنظور بررسی موانع و مشکلات پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی در ناجا [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]

ق

م

  • محمدی، روح‌اله عوامل مؤثر در افزایش هزینه‌های تغذیه‌ای با رویکرد AHP [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]
  • مشایخ، محمدرضا زنجیره تأمین و موقعیت‌یابی استراتژیک [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]
  • مصدق‌خواه، مسعود تعیین شاخص‌های مؤثر در برون‌سپاری فعالیت‌ها [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]

ن

  • نصیری، مسعود با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی و طرح آشیانه‌ای [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]
  • نصرت‌پناه، سیاوش الگوبـرداری از بهتـرین‌ها [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]
  • نیکوکار، غلامحسین تعیین شاخص‌های مؤثر در برون‌سپاری فعالیت‌ها [دوره 9، شماره 35، 1389، صفحه 1-1]