دوره و شماره: دوره 19، شماره 74 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399 
4. طراحی الگوی شبکه همکاری دانشی اثربخش در سازمان‌های تحقیقاتی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات صنایع دفاعی ج.ا ایران)

صفحه 87-126

فاطمه مشهدی حاجی علی؛ سیدمهدی الوانی؛ محمدجواد کاملی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


ترجمه

8. پیاده‌سازی ابزار ناب 5s با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 211-230

منصور جان محمدی؛ غلامحسین غفاری؛ مهدی سپاسی زنگ آبادی (مترجمان)