دوره و شماره: دوره 20، شماره 76 - شماره پیاپی 20، بهار 1400، صفحه 1-222 

مقاله ترویجی

1. ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار سیستم برخط مکانیزه نگهداری و تعمیرات

صفحه 1-34

علی اسدی؛ سیاوش نصرت پناه؛ محمد مهدی مهتدی


مقاله پژوهشی

2. ارائه مدل پارادایمی زنجیره تأمین آماد و پشتیبانی ناجا

صفحه 35-53

تقی برزگر وجهی آبادی؛ سید عزیر رفعتی اصل