دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1390 
2. مفهوم لجستیک

صفحه 1-10

سیاوش نصرت‌پناه؛ حسین بیات‌پور


7. نقش و جایگاه پایداری ملی در زنجیره تأمین ناجا

صفحه 1-10

سیدجواد هاشمی فشارکی؛ امیر محمودزاده؛ هادی شهپر