دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1389 
2. زنجیره تأمین و موقعیت‌یابی استراتژیک

صفحه 1-1

جلیل ابراهیمی باران؛ محمدرضا مشایخ


6. مدل‌ بازی رتبه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده در زنجیرة تأمین

صفحه 1-1

رسول صدیق‌میرزائی؛ مهرداد آقامحمدعلی کرمانی؛ فرید البرزی


7. الگوبـرداری از بهتـرین‌ها

صفحه 1-1

سیاوش نصرت‌پناه؛ حسین بیات‌پور