دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، تابستان 1393 
7. بررسی مولفه‌های زنجیره تأمین سبز در موسسات صنعتی؛

صفحه 120-138

محمد خدابخشی؛ سپیده ناصری؛ فریبا دهقان