دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز 1394 
3. تأثیر به‌کارگیری GPS در شبکه ترابری آماد ناجا

صفحه 51-74

محمود نوری؛ محمدعلی اکبری؛ مرتضی خسروی؛ مهراب رامک