دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، زمستان 1395 
4. عوامل مؤثر بر الگوی تدوین استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح

صفحه 69-90

اصغر آقایی؛ فرزاد ندری؛ میلاد آقایی؛ جعفر زینالی